logo CVRV
Centrum výskumu rastlinnej výroby - Výskumno-šľachtiteľská stanica Vígľaš-Pstruša

962 12 Detva
e-mail: hozlar@vurv.sk
 
 


Charakteristika odrodovej skladby ovsa siateho a nahého pre výsev v roku 2012

Šľachtenie nových odrôd má v rámci rastlinnej výroby nezastupiteľnú rolu. Odroda je jedným zo základných intenzifikačných faktorov a v súčasnosti sa hodnotenie jednotlivých odrôd často krát obmedzuje len na úrodový potenciál. Odroda však so sebou prináša ďalšie vlastnosti, ktoré pestovateľ môže dokonca uprednostňovať (kvalita, odolnosť proti chorobám, odolnosť proti poliehaniu, stresom a ďalšie.) Vyšľachtenie a tvorba novej odrody je dlhodobý proces, ktorý od nakríženia rodičovských komponentov až po proces registrácie trvá 12-14 rokov. Vyšľachtenie odrody je mimoriadne finančne náročné, hlavne v súčasnosti keď sa zvyšujú požiadavky spracovateľského priemyslu na kvalitu nových odrôd. To vyžaduje stále finančne náročnejšie používanie testovacích metód a drahých testov, ktoré zvyšujú finančné nároky na šľachtenie a výskum.

Podľa odhadov FAO sa predpokladá v blízkej budúcnosti nárast populácie až na hranicu 10 miliárd obyvateľov (v roku 1999 - 6 mld, v roku 2012 - 7 mld obyvateľov) a tým sa požiadavka na produkciu potravín zvýši až o 70 % (US. Census Bureau, 2010). Nové odrody a kvalitné osivá musia byť reálnou súčasťou tak náročného cieľa. Dosiahnutie šľachtiteľského pokroku ako bolo už uvedené je náročné na finančné zdroje, ktoré môžu šľachtiteľské a semenárske podniky tvoriť len pri zodpovedajúcom legislatívnom rámci, ktorý umožní registráciu odrôd, právnu ochranu výsledkov šľachtenia a efektívnej výroby vysoko kvalitných osív.

V podmienkach Slovenska UKSÚP každoročne zakladá výkonnostné skúšky (ŠOS - Štátne odrodové skúšky), v ktorých sú spoločne hodnotené registrované odrody a perspektívne novošľachtence. Pri ovse siatom a nahom sú pokusy každoročne umiestňované na 4 lokalitách, s hodnotením až 26 znakov ovplyvňujúcich prodkčný potenciál novošľachtencov ako aj ich kvalitu. Novošľachtence teda prechádzajú sitom dvoj až trojročných skúšok a po úspešnom zvládnutí skúšok môžu byť registrované. V súčasnosti máme v Listine registrovaných odrôd na Slovensku registrovaných 12 odrôd ovsa siateho a 4 odrody ovsa nahého.

Plevnatý ovos

Najstaršími veľmi úspešnými trom odrodami plevnatého ovsa českej firmy Selgen a.s. (ŠS Krukanice) sú odroda Zlaťák, ktorej pôvod pochádza z odrôd /(Tarpan x Flamingskrone) x Pan/ registrovaná na Slovensku v roku 1988. Je to najstaršia odroda v sortimente registrovaných odrôd, ktorá vynikala hlavne úžasnou plasticitou. Táto vlastnosť umožňovala v minulosti dosahovať nadpriemerné úrody prakticky vo všetkých výrobných oblastiach. Jedná sa o odrodu so strednou HTZ (hmotnosť tisíc zŕn), na súčasné pomery už so strednou až horšou plevnatosťou a strednou až horšou odolnosťou proti poliehaniu. Výška rastlín je stredná. Objemová hmotnosť zrna odrody je priemerná. V súčasnosti je odrodou prekonanou objavujúcou sa na pestovateľských plochách na Slovensku výlučne cez farmárske osivá.

Druhou najstaršou odrodou je odroda Ardo /(Flamingsnova x Pan) x (Thor x Saturn)/registrovaná v roku 1990. Hlavnou prednosťou tejto odrody bola úžasne jemná pleva a jej nízky podiel. Túto vlastnosť môže odrode Ardo len ticho závidieť aj väčšina novších svetových odrôd. Veľkou slabinou tejto odrody však je odolnosť proti poliehaniu, ktorá je určite najslabšia zo všetkých registrovaných odrôd ovsa na Slovensku. Súvisí to aj s najvyššou výškou rastlín spomedzi nich (110-120 cm). Odroda je tak vhodná aj pre podsevy, vyniká rovnako vysokou objemovou hmotnosťou a vyšším obsahom bielkovín v zrne. V súčasnosti je odroda Ardo podobne ako odroda Zlaťák, odrodou prekonanou objavujúcou sa minimálne a výlučne cez farmárske osivá.

Treťou staršou prakticky legendárnou odrodou na Slovensku, ktorá bola dlhé obdobie aj kontrolnou odrodou ŠOS je odroda Auron /(Flamingsnova x Pan) x Veles/ registrovaná v roku 1991. Odroda v sebe spájala harmonicky všetky dôležité vlastnosti (vysoká úroda zrna, pomerne vysoká odolnosť proti poliehaniu, vysoká HTZ, priemerná až vyššia objemová hmotnosť, stredný podiel plevy, priemerná výška, plasticita). V súčasnosti už aj táto odroda je z trhu českého aj slovenského stiahnutá a osivo sa u nás tiež vyskytuje výlučne cez farmárske osivá.
Odroda Auron znemožnila presadenie sa a registráciu žiadnej odrody ovsa na Slovensku až do roku 1997, keď bola registrovaná prvá slovenská odroda plevnatého ovsa, odroda Zvolen /Perona x KR-689) x Auron/, ktorá prekonala v priemere troch rokov odrodu Auron v úrode zrna o 2%). Najstaršia slovenská odroda Zvolen predstavovala ideálnu náhradu za odrodu Auron, pretože rovnako v sebe spájala komplex dôležitých vlastnosti (vysoká úroda zrna, priemerná odolnosť proti poliehaniu, vysoká HTZ, priemerná až vyššia objemová hmotnosť, stredný podiel plevy, priemerná výška, vysoká plasticita). Vďaka svojej úžasnej plasticite (dokáže dať vysoké úrody v rôznych podmienkach a ročníkoch) bola na základe úspešných skúšok táto odroda registrovaná vo Veľkej Británii, Rakúsku a Chorvátsku. V súčasnosti jej tvorca a množiteľ CVRV, VURV-VŠS Vígľaš-Pstruša predpokladá predaj osív tejto odrody na Slovensku ale aj Chorvátsku maximálne do roku 2017 (registrácia odrody bola predĺžená v roku 2007). Podľa publikovaných množitelských plôch jednotlivých odrôd (UKSÚP, 2003) mala odroda Zvolen práve v roku 2003 najvyššie zastúpenie až 67, 7 % množitelských plôch plevnatých ovsov čo by v prepočte na pestovateľské plochy predstavovalo v roku 2003 -14 249 ha. V súčasnosti jej zastúpenie predstavuje približne do 20 % na slovenskom trhu. (UKSÚP, 2010). Takže osivo tejto odrody by malo byť dostupné na trhu cez osivárske firmy aj v roku 2012.

Ďalšou staršou odrodou plevnatého ovsa registrovanou na Slovensku je nemecká odroda Flamingstern (registrácia v roku 2000) od firmy KWS-Lochow Gmbh. V súčasnosti predstavuje už "výbehovejšiu" odrodu, ktorá nedosahuje výkonnostné parametre novších odrôd. Jej hlavnou prednosťou je pomerne jemná pleva a jej nízky podiel, nedosahuje však v tomto znaku na českú odrodu Ardo. Naopak jej čiastočným handicapom je slabšia odolnosť proti poliehaniu, ktoré je však lepšia ako pri odrode Ardo. Rovnako odroda má nižšiu až strednú objemovú hmotnosť. Ďalším jej hendicapom je nižšia odolnosť proti listovým škvrnitostiam. Odroda vyniká dobrou ozrnenosťou metliny, má však nižšiu HTS. Táto odroda mávala v minulosti pomerne vysoké zastúpenie množitelských plôch až do 32 % (UKSUP, 2008) V súčasnosti je pre sezónu jar 2012 na predaj dostupné osivo dodávané prostredníctvom firmy Osivo a.s. Pravdepodobne však bude produkciu osiva tejto odrody firma Osivo a.s. utlmovať pretože má k dispozícii od toho istého nemeckého šľachtiteľa určite výkonnejšiu a novšiu odrodu Flamingsgold (registrácia v SR v roku 2010). Flamingsgold predstavuje určite výhodnejšiu alternatívu staršej odrody Flamingstern. Má vyššie výkonnostné parametre, vyššiu odolnosť proti poliehaniu, druhú najvyššiu HTZ v sortimente registrovaných odrôd, vyššiu odolnosť proti chorobám. V súčasnosti jedinou slabšou stránkou tejto odrody je pomerne nízka objemová hmotnosť zrna, ktorá je najnižšia zo všetkých registrovaných odrôd plevnatého ovsa na Slovensku.

Ďalšou nemeckou registrovanou odrodou na Slovensku je odroda Kanton (registrácia v roku 2002). Predstavuje však odrodu od iného nemeckého šľachtiteľa od firmy Nordsaat (Saatenunion Gmbh). Charakteristickým znakom odrody je veľmi silný voskový povlak metliny. Jeho prednosťou je vysoká úrodnosť, vysoká HTZ, odolnosť proti chorobám, výborná odolnosť proti poliehaniu, stredná plevnatosť a vyššia objemová hmotnosť. V súčasnosti na Slovensku neponúka osivo tejto odrody žiadna osivárska firma.

V tom istom roku (2002) ako odroda Kanton bola registrovaná na Slovensku veľmi úspešná česká (Selgen a.s.) odroda Atego. Odroda Atego predstavovala veľmi výkonnú, silnoodnoživú, plastickú odrodu a aj v súčasnosti odrodu s najlepšou odolnosťou proti poliehaniu so všetkých registrovaných odrôd ovsa. Česká odroda zaujala v krátkom čase pomerne veľké pestovateľské plochy v Nemecku a iných západoeurópskych krajinách. Na Slovensku sa stala kontrolnou odrodou ŠOS, ktorú nebolo možné tiež dlhšie obdobie prekonať v úrode zrna. Odroda Atego predstavuje špičkovú úrodnú odrodu, ktorá hlavne v humídnejších podmienkach sa v úrode zrna len veľmi ťažko prekonáva. Predstavuje odrodu s veľmi komlpexnou kompozíciou kvalitatívnych, kvantitatívnych a hospodárskych znakov. Snáď jedinou slabinou, čo však v podstate ani slabinou nie je je nižšia až stredná HTZ. Výška rastlín je najnižšia z registrovaných odrôd ovsa. Osivo tejto odrody je na trhu dostupné cez firmu Selgen a.s. Jedná sa o odrodu ktorá podobne ako odroda Auron, neumožnila v ŠOS svoje prekonanie na dlhšie obdobie až do roku 2007.

V roku 2007 bola registrovaná druhá slovenská odroda plevnatého ovsa odroda Vendelin (Expander x Flamingsregent). Odroda Vendelin predstavuje primeranú a výkonnejšiu náhradu odrody Zvolen. Predstavuje tiež odrodu plastickú a komlexnú (vyrovnaný súbor kvalitatívnych a kvantitatívnych znakov) pri veľmi vysokej až extrémnej úrodnosti. Dlhodobo v pokusoch CVRV,VURV-VŠS Vígľaš-Pstruša dosahuje jedny z najvyšších úrod ak nie najvyššie vôbec. Vyniká strednou až vyššou HTZ, vyššou objemovou hmotnosťou, najvyššou odolnosťou proti múčnatke z registrovaných odrôd a dobrou odolnosťou proti chorobám. Jedinou jeho slabinou je pri intenzívnom pestovaní (úrody 6-8t/ha), slabšia odolnosť proti poliehaniu, ktorá je na úrovni odrôd Auron a Zvolen, lepšia však ako pri odrodách Flamingstern a Ardo. Výška rastlín je stredná. Osivo odrody je dostupné na slovenskom a českom trhu prostredníctvom osivárskych firiem. Výška rastlín je stredná.

Ďalšou úspešnou odrodou od jediného slovenského šľachtiteľa ovsa je odroda Valentin /Zvolen x Jumbo/, registrovaná v roku 2008. Táto odroda výškou rastlín pripomína odrodu Atego, pretože je tiež nízka (len mierne vyššia od odrody Atego). Vyniká viacerými superlatívmi z registrovaných odrôd ovsa. Jedná sa o najskoršiu odrodu na slovenskom trhu, ktorá má súčasne najvyššiu HTZ. Má špičkovú odolnosť proti poliehaniu (druhú najlepšiu po odrode Atego). V humídnejších oblastich prináša špičkové úrody, práve vďaka ktorým sa stala aj druhou kontrolnou odrodou v ŠOS. Má primeranú odolnosť proti chorobám. Vyniká aj jemnou plevou s jej nízkym podielom. Práve vďaka tejto vlastnosti prináša napriek obrovskému zrnu aj lepšiu objemovú hmotnosť ako nemecká odroda Flamingsgold, ktorá má tiež veľké zrno ale hrubšiu plevu. Napriek tomu objemová hmotnosť tejto odrody je o niečo nižšia ako pri odrodách Vendelin, Zvolen, Kanton a Atego. Osivo odrody je dostupné na slovenskom a českom trhu prostredníctvom osivárskych firiem.

Najnovšími odrodami plevnatého ovsa sú rovnako slovenské odrody registrované len v roku 2011 a to Prokop /Neklan x Atego/ a Viliam /Kanton x Aragon/. Jedná sa o morfologicky výrazne odlišné materiály, keď je vidieť, že rodičovskými komponentami odrody Prokop sú české odrody a odrody Viliam nemecké odrody. V súčasnosti úspešnejšou sa javí odroda Prokop, ktorá na základe úspešných firemných skúšok v Rakúsku a v Nórsku, postupuje do štátnych skúšok v týchto krajinách. Odroda vykázala najvyššie úrody v rámci skúšok v týchto krajinách. Odroda Prokop, predstavuje komplexnú odrodu, veľmi úrodnú s nadpriemernými kvalitatívnymi vlastnosťami (vysoká objemová hmotnosť, veľmi jemná pleva) a veľmi dobrá odolnosťou proti poliehaniu. Lepšia ako pri odrode Auron, Zvolen, Vendelin ale horšia ako pri odrode Atego,Valentin a Viliam. Malým handicapom je nižšia až stredná HTZ. Odroda Viliam je krátkostebelnou odrodou s výrazným voskovým povlakom, výbornou odnoživou schopnosťou, veľkým zrnom, vysokou objemovou hmotnosťou. Menším handicapom je mierne hrubšia pleva. Kedže obidve odrody sú novinkami, v súčasnosti je dostupné z nich osivo len v najvyššom množiteľskom stupni SE1.

Neregistrované odrody plevnatého ovsa ponúkané na predaj na slovenskom trhu

Z neregistrovaných odrôd na slovenskom trhu sú na predaj ponúkané firmou Sempol osivo ovsa odrody Effektiv. Jedná sa o nie celkom novú (registrovaná v Rakúsku v roku 2005) rakúsku odrodu (firma Eho Saat) odrodu žltoplevnatého ovsa. Je odrodou komplexnou (dobrá úroveň kvalitatívnych aj kvantitatívnych parametrov), ktorá však v našich podmienkach nedosahuje výkonnostnú úroveň odrôd registrovaných po roku 2005. Odroda vyniká hlavne svojou vysokou objemovou hmotnosťou. Má primeranú odolnosť proti poliehaniu, slabšiu však ako pri odrodách Atego , Valentin a Viliam. HTZ je nižšia až stredná a jej slabšou stránkou je aj pomerne vyššia náchylnosť na hrdzu trávnu a ovsenú.

Ďalšou neregistrovanou odrodou je nemecká (Nordsaat) odroda Typhon (registrovaná v Nemecku v roku 2005) ponúkaná na slovenskom trhu firmou Saatbau Linz Slovensko s.r.o. Jedná sa o vysokovýkonnú odrodu vyššieho vzrastu s veľmi vysokou úrodnosťou (v priaznivých ročníkoch dosahuje úrodnosť v našich podmienkach na úrovni novších registrovaných odrôd ). Jej prednosti sú aj v jemnej pleve a vysokej HTZ. Jedinou slabinou odrody, aj vďaka vyššiemu vzrastu je slabšia odolnosť proti poliehaniu hlavne v humídnejších oblastiach. V arídnejších oblastiach je však odolnosť dostatočná.

Nahý ovos

V súčasnosti má poľnohospodárska prax k dispozícii štyri odrody nahého ovsa. Dve odrody českej firmy Selgen a.s odroda Avenuda /KR-83-4057 x Semu 581.1/ (registrovaná v roku 2001) a odroda Izak /(Adam x Veles) x Auron/ (registrovaná v roku 2002). Obidve odrody sú výnimočné niektorými svojimi vlastnosťami. Odroda Avenuda predstavuje plastickú, úrodnú odrodu, s vyššou objemovou hmotnosťou vyššou HTZ, mierne vyššou výškou a nižším podielom plevnatých zŕn oproti odrode Izak. Trochu slabšou stránkou je mierne slabšia odolnosť proti poliehaniu. Súvisí to aj s najvyššou výškou z našich registrovaných odrôd ovsa. Osivo tejto odrody je dostupné na našom trhu prostredníctvom osivárskych firiem. Osivo odrody sa predáva aj vo Francúsku. Odroda Izak je najskoršou odrodou nahého ovsa na slovenskom trhu. Má vyššiu odolnosť proti poliehaniu oproti odrode Avenuda.

Ďalšie dve registrované odrody nahého ovsa sú slovenské pochádzajúce z CVRV, VURV -VŠS Vígľaš-Pstruša. Staršia odroda Detvan /KR 88-88110 x KR-4057/ registrovaná v roku 2002 vynikala najlepšou odolnosťou proti poliehaniu spomedzi všetkých registrovaných odrôd nahého ovsa a stabilnou úrodnosťou. Mala však jeden veľký hendicap a to vyšší podiel plevnatých zŕn. Hlavne z tohto dôvodu pôvodca odrody nebude predlžovať jej registráciu na ďalšie obdobie. Rovnako mala najmenšie zrno a teda najnižšiu HTZ spomedzi registrovaných odrôd ovsa. Osivo tejto odrody je na trhu dostupné aj v súčasnosti prostredníctvom osivárskych firiem.

Najnovšou odrodou na sloveskom trhu je odroda Tatran /Avenuda x Detvan/ registrovaná v roku 2010. Jedná sa o výnimočnú odrodu nahého ovsa, ktorá spája dobré vlastnosti rodičovských odrôd. Vyniká vysokou odolnosťou proti poliehaniu, najvyššou HTZ a súčasne najvyššou objemovou hmotnosťou so všetkých registrovaných odrôd nahého ovsa. Podiel plevnatých zŕn je síce vyšší ako pri odrode Avenuda ale nižší ako pri odrode Izak a podstatne nižší oproti odrode Detvan. Osivo tejto odrody je dostupné na našom trhu prostredníctvom osivárskych firiem. Osivo odrody sa predáva aj vo Francúsku.

Ako vidíme ponuka osív ovsa siateho a nahého je pre jarnú sezónu 2012 viac než dostatočná. Treba poľnohospodárom len pripomenúť nesporné výhody používania certifikovaných osív pred farmárskymi, z ktorých niektoré uvedieme:

  • farmárskym osivom sa stráca genetická identita odrody, pričom dochádza k riziku nevyužitia plného genetického potenciálu odrody
  • farmárske osivo nemá overený zdravotný stav na choroby prenosné osivom
  • pri farmárskom osive pestovateľ nepozná osivové hodnoty
  • pri neprofesionálnom čistení a morení farmárskeho osiva nie je možné dosiahnuť takú kvalitu akú dosahujú semenárske organizácie
  • pri farmárskom osive nie je zaručená odrodová pravosť a čistota, ktorá je pri niektorých plodinách požadovaná
  • farmárske osivá často nespĺňajú základné požiadavky na fyziologickú kvalitu osiva (čistota, klíčivosť, energia klíčivosti) čím neumožňujú zabezpečiť rovnomernú vzchádzavosť a rýchlosť počiatočného rastu

S uvedomením si všetkých týchto rizík prajem všetkým pestovateľom ovsa úspešnú sezónu 2012.

Vystavené 6 6.2012

Autori textu: Ing. Peter Hozlár PhD.; Ing. Daniela Dvončová