logo SPU
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra
e-mail: Eva.Candrakova@uniag.sk
 
 


Vplyv mimokoreňovej výživy na kvalitu úrody jačmeňa siateho jarného

Jačmeň siaty jarný je na Slovensku tradičnou plodinou a v osevných postupoch poľnohospodárskych podnikov má trvalé miesto. Vyplýva to z jeho využitia zrna, najmä na výrobu sladu a následne s pridaním ďalších komponentov, obľúbeného nápoja, piva. K tomu je potrebné dopestovať jačmeň požadovanej kvality, ktorú určujú pivovary. Táto náročná úloha je na pleciach agronóma, ktorý svoje vedomosti musí zladiť s podmienkami, ktoré mu každý rok ponúka príroda, avšak vždy iné. Hlavné zásady pestovania jačmeňa siateho jarného sú väčšine pestovateľov známe, ale nie vždy sa dajú dodržať či už z objektívnych alebo subjektívnych príčin.

Trvalým problémom zostáva hnojenie dusíkom. Najväčším otáznikom pri hnojení jačmeňa na sladovnícke účely zostáva celková dávka dusíka a termín jej aplikácie. Vychádza sa z plánovanej úrody a úrodnosti parcely. Na veľkosti úrody sa podieľajú viaceré faktory (klimatické a poveternostné podmienky, typ a druh pôdy, obsah humusu, obsah živín v pôde, predplodina a iné). Aby sme sa rozhodli pre správnu dávku dusíka, musíme vychádzať z dlhoročných pozorovaní. Aktuálna je predplodina, rozbory pôdy pred sejbou a rozbory pôdy a rastlín v období prihnojovania. Do úvahy by sme mali brať aj mineralizáciu živín, čo je veľmi zložitá problematika. Väčšina odborníkov odporúča používať aplikáciu hnojív pri predsejbovej príprave pôdy. Nie vždy sa dá táto zásada dodržať, alebo zásoba živín v pôde je dostatočná a netreba ju dopĺňať. V praxi sa však z rôznych príčin vyskytujú situácie, keď porasty jačmeňa, napriek našej starostlivosti, nie sú v takej kondícii ako by bolo potrebné a vtedy musíme zasiahnuť. Jednou z možností je aplikácia hnojív počas vegetácie. Pri väčšine poľnohospodárskych plodín sa v súčasnosti bežne využíva, ale pri jačmeni je veľa agronómov opatrných. Dôvodom je, že pri nesprávnom termíne aplikácie dusíka sa môže zvýšiť obsah bielkovín v zrne jačmeňa, ktoré nebude vyhovovať na výrobu sladu.

Pri tekutej forme hnojív vychádzame z toho, že k ich využívaniu dochádza až od fázy tretieho listu. Výhodou listovej výživy je rýchle pôsobenie aplikovaných živín a korigovanie deficitu živín počas vegetácie, najmä pri nevhodných pôdnych podmienkach obmedzujúcich príjem živín koreňmi, ako je napríklad nedostatok vlahy. Význam má predovšetkým pri aplikácii mikroživín. Väčšina odborníkov sa zhoduje v tom, že mimokoreňová výživa nemôže nahradiť príjem živín koreňmi rastlín. Z makroelementov sa pri listovej výžive najlepšie uplatňuje dusík. Na Katedre rastlinnej výroby pri SPU v Nitre sa aplikáciou pevných a tekutých hnojív počas vegetačného obdobia jačmeňa siateho jarného zaoberáme už niekoľko rokov. Aby sme naplnili podstatu názvu článku, spomenieme výsledky iba z aplikácie tekutých dusíkatých hnojív. V konkrétnom období pokusov sme pri výbere hnojív vychádzali z najpoužívanejšieho sortimentu v praxi. Vyhodnotili sme ich vplyv na úrodu a kvalitu zrna jačmeňa siateho jarného s možnosťou využitia na sladovnícke účely. V tabuľke 1 uvádzame vplyv vybraných hnojív na úrodu odrody Expres a priemerných úrod z troch iných odrôd. Všetko sú priemerné hodnoty z troch pestovateľských ročníkov. Kontrolný variant je bez hnojenia a hnojivá DAM 390 a Fostim boli aplikované v rastovej fáze koniec odnožovania v dávke 20 kg.ha-1 čistých živín dusíka a v dávke vypočítanej na úrodu 5 t.ha-1 zrna jačmeňa siateho jarného. Lepšie výsledky sa dosiahli po aplikácii DAM 390 ako pri Fostime. Dávka 20 kg.ha-1 čistých živín dusíka sa prejavila ako dostatočná. Aj v ďalších pokusoch bolo pôsobenie hnojív na úrodu podobné.

Tabuľka 1 Vplyv hnojiva tekutých hnojív na úrodu zrna jačmeňa siateho jarného

Varianty hnojenia
Úroda zrna (t.ha-1)
% na kontrolu
Úroda zrna (t.ha-1)
% na kontrolu
Expres
Priemer troch odrôd
Kontrola
7,29
100
7,10
100
DAM 20 kg N
7,76
106,35
7,39
103,99
DAM na 5 t
7,46
102,33
7,38
103,89
Fostim 20 kg N
7,39
101,28
7,19
101,25
Fostim na 5 t
7,34
100,59
7,26
102,25
Priemer
7,45
102,64
7,27
102,85

Z rokov 2004 a 2005 uvádzame v tabuľke 2 vplyv použitých hnojív na ukazovatele kvality pri odrode Kompakt. Výsledky sú dôkazom, že rozhodujúci vplyv na kvalitu zrna má ročník. V roku 2005 bol vo všetkých variantoch zaznamenaný vysoký obsah bielkovín a zrno jačmeňa nevyhovovalo požiadavkám sladovníckej kvality. K najvyššiemu zvýšeniu obsahu bielkovín došlo pri hnojive DAM 390. Pri prípravku Trichomil sa obsah bielkovín v zrne jačmeňa zvýšil iba mierne.

Tabuľka 2 Vplyv vybraných prípravkov na obsah bielkovín a extraktu v zrne jačmeňa siateho jarného pri odrode Kompakt

Varianty hnojenia
2004
2005
Bielkoviny (%)
Extrakt (%)
Bielkoviny (%)
Extrakt (%)
Kontrola
9,95
81,82
11,62
80,60
DAM 390 na 5 t
10,33
82,83
12,02
82,10
CAMPOFORT Fortestim-alfa
10,55
82,18
11,34
81,80
Trichomil
-
-
11,64
81,10

CAMPOFORT Fortestim-alfa je listové hnojivo. Trichomil je biologický prípravok. Na porovnanie účinku listového hnojiva CAMPOFORT Fortestim-alfa, ktoré sa pomerne často využíva v praxi, uvádzame v tabuľke 3 vplyv na kvalitu zrna jačmeňa siateho jarného v roku 2005 aj pri iných odrodách. Odrody reagovali rozdielne. Potvrdilo sa pravidlo, že so zvyšovaním obsahu bielkovín, klesá obsah extraktu v zrne jačmeňa.

Tabuľka 3 Vplyv prípravku CAMPOFORT Fortestim-alfa na obsah bielkovín a extraktu v zrne vybraných odrôd jačmeňa siateho jarného

Odrody
Bielkoviny (%)
Rozdiel na kontrolu (%)
Extrakt (%)
Rozdiel na kontrolu (%)
Nitran
10,68
0
83,50
0
Ludan
11,39
+ 0,71
81,20
- 2,30
Malz
11,13
+ 0,45
83,00
- 0,50
Ebson
11,12
+ 0,44
82,50
- 1,00
Priemer
11,08
+ 0,40
82,55
- 0,95

V roku 2006 sme pri odrodách Ebson a Malz skúmali aj vplyv prípravku Atonik na kvalitu zrna jačmeňa. Pri odrode Ebson došlo v porovnaní s kontrolou k zvýšeniu obsahu bielkovín oproti kontrole o 1,36 % (10,76 %). Podobne reagovala aj odroda Malz (10,59 %),ale v tomto roku bol obsah bielkovín nízky pri všetkých odrodách. Obsah extraktu bol na úrovni 82,50 %.

V tabuľke 4 uvádzame vplyv najpoužívanejšieho hnojiva DAM 390 aplikovaného na konci odnožovania na kvalitu zrna v súčasnosti preferovaných odrôd Ebson a Malz za tri roky. Viditeľný je vplyv ročníka a odrodová reakcia. Aplikáciou hnojiva DAM 390 nedošlo k významnému zvýšeniu obsahu bielkovín v zrne jačmeňa siateho jarného. Výraznejšie na hnojivo reagovala odroda Malz, okrem roka 2006.

Tabuľka 4 4 Kvalita zrna jačmeňa siateho jarného po aplikácii hnojiva DAM 390

Rok/varianty
Ebson
Malz
Kontrola
DAM na 5 t
Kontrola
DAM na 5 t
Bielkoviny (%)
2004
10,05
10,04
9,29
11,21
2005
12,30
11,75
10,39
11,23
2006
9,40
9,60
9,18
8,85
 
Extrakt (%)
2004
83,22
82,83
83,57
82,90
2005
82,50
81,80
82,30
83,20
2006
81,90
82,00
83,50
83,10

Na základe prezentovaných, ale aj neuvedených výsledkov môžeme konštatovať, že aplikácia tekutých hnojív na porasty jačmeňa siateho jarného na konci odnožovania, samostatne nezhoršuje kvalitu zrna, ale listové hnojivá pôsobia v interakcii s priebehom poveternostných podmienok ročníka. Mimokoreňová výživa dusíkom sa dá využívať aj pri pestovaní jačmeňa siateho jarného využívaného na sladovnícke účely.

Vystavené 10. 7. 2009

Autor textu: Ing. Eva Candráková, PhD.