logo SPU
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra
Katedra rastlinnej výroby
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra
e-mail: eva.candrakova@uniag.sk
 
 


Pestovanie jačmeňa siateho jarného s nahým zrnom

V súčasnom zložitom období poľnohospodárskej výroby, poľnohospodári hľadajú možnosti čo najlepšieho uplatnenia produktov rastlinnej výroby na trhu. Do úvahy prichádzajú plodiny menej pestované, tzv. staré, energetické a plodiny vhodné pre potravinárske účely na rozšírenie sortimentu potravín. Na Slovensku väčšinu pestovateľskej plochy jačmeňa zaberá jačmeň siaty jarný dvojradový ovisnutý (Hordeum distichon (L) subsp. distichon var. nutans). Pozornosť výskumu a šľachtenia sa v ostatných rokoch začína obracať i k jačmeňu dvojradovému nahému (Hordeum distichon (L) subsp. nudum). Hlavným dôvodom je jeho vysoká nutričná kvalita a z toho vyplývajúca vhodnosť pre kŕmne, ale najmä potravinárske využitie.

Zrno jačmeňa nahého s plevami a po vypadnutí z pliev
foto: autorka
Jačmeň nahý (KM 1920) vo voskvo mliečnej zrelosti
foto: autorka

Šľachtiteľské programy venované štúdiu a tvorbe odrôd jačmeňa siateho nahého sú vysoko rozvinuté v Indii, Kórejskej republike, Japonsku, Kanade, Taliansku, ale i v Poľsku a Česku. Overovaním a šľachtením odrôd jačmeňa siateho nahého sa zaoberajú v Zemědělskom výskumnom ústave s.r.o. v Kroměřiži, odkiaľ pochádza aj materiál línií, ktoré sme mali zaradené v poľných pokusoch. Spolupracujeme s Ing. Kateřinou Vaculovou, ktorá sa priamo zaoberá šľachtením jačmeňa siateho nahého. Ich dlhoročná práca v šľachtení bola zavŕšená v roku 2008, kedy bola do Listiny registrovaných odrôd zapísaná línia KM 1910 pod názvom AS Lucius.

V predkladanom článku chceme poukázať na adaptabilitu línií jačmeňa nahého pestovaných v podmienkach SR, konkrétne na Vysokoškolskom podniku SPU, lokalita Oponice, ktorá sa nachádza v repárskej výrobnej oblasti.

Z prác viacerých zahraničných autorov vyplýva, že odrody jačmeňa nahého sú pre ich lepšiu nutričnú kvalitu prínosom, aj keď úroda zrna je na úrovni 85 % štandardných plevnatých odrôd. Z našich výsledkov vyplýva, že pri priaznivých poveternostných podmienkach počas vegetačného obdobia pestovania jačmeňa nahého, sa úrody približujú jačmeňu jarnému so zrnom plevnatým, ktorý bežne pestujeme. Výhodou jačmeňa nahého je, že obsah bielkovín a škrobu v zrne a krúpach línií jačmeňa nahého je vyšší ako pri odrodách plevnatých. V rovnakých podmienkach pestovania môže byť u jačmeňa nahého obsah škrobu až o 9 % vyšší ako u bežných jačmeňov. Toto zistenie je do určitej miery ovplyvnené samotnou neprítomnosťou pliev pri jačmeni nahom. Múka z jačmeňa nahého má vyšší obsah proteínu, tuku a popolovín ako múka pšeničná. Línia KM 1057, ktorú sme pestovali v našich podmienkach, okrem významne vyššieho obsahu bielkovín, oproti plevnatým odrodám, vynikala tiež vyšším obsahom esenciálnych aminokyselín, najmä lyzínu. Jačmeň nahý vyniká vysokým obsahom beta glukánov (2,62 - 6,60 % oproti 1,59 - 4,93 % pri sladovníckych odrodách), čo súvisí s vysokým obsahom amylopektínu (96 - 100 % oproti 73 - 77 % pri sladovníckom jačmeni). Taktiež obsah dietetickej vlákniny je vyšší a kladná korelácia medzi obsahom beta glukánov a viskozitou extraktu je príčinou vyššej viskozity, ktorá zasahuje do absorpcie tukov, čím sa stáva tento typ jačmeňa dieteticky vhodným pre výživu ľudí. Oproti tomuto je však menej vhodný pre výkrm prasiat a hydiny, čo je spôsobené vyššou viskozitou a tým nižšou konverziou živín v zažívacom trakte. Profesorka Ehrenbergerová z MZLU v Brne uvádza, že jačmeň nahý má väčšiu perspektívu v ľudskej výžive.

V roku 1998 sme začali pestovať jačmeň siaty jarný s nahým zrnom s cieľom otestovať produkčné schopnosti dvoch línií jačmeňa nahého (KM 1057, KM 2092), sledovať produkčný proces a zhodnotiť kvalitu zrna. Jačmeň nahý sme siali súbežne s jačmeňom plevnatým na tom istom pozemku. Uvedené dve línie jačmeňa nahého sme pestovali štyri roky (1998 - 2001). Od roku 2002 bola zaradená do pokusov línia KM 1910 a KM 2092.

Pre posúdenie skúmaných parametrov, uvádzame výsledky z roku 2000 - 2003, ktoré z hľadiska podmienok pre pestovanie jačmeňa jarného neboli ideálne. Predplodinou bola repa cukrová. Dusíkaté hnojivá sme aplikovali počas vegetačného obdobia. Dávky LAV a DAM 390 boli vypočítané na hladinu úrody zrna 5 t.ha-1, podľa rozboru pôdy pred sejbou a na začiatku odnožovania.

Varianty hnojenia

  1. var.-kontrola,
  2. var.-LAV 20 kg.ha-1 (na začiatku odnožovania,BBCH 21),
  3. var.-LAV na 5 t.ha-1 (na konci odnožovania, BBCH 29),
  4. var.-DAM 20 kg.ha-1 (na začiatku odnožovania,BBCH 21),
  5. var.-DAM na 5 t.ha-1 (na konci odnožovania, BBCH 29).

Z mechanických ukazovateľov kvality zrna jačmeňa nahého bola stanovená HTZ, objemová hmotnosť a podiel zrna nad sitom 2,5 mm. V roku 2000 - 2001 sa vyššou HTZ vyznačovala línia KM 1057 (48,42 g), ale vyrovnanosť zrna a objemová hmotnosť boli vyššie pri KM 2092. Vyrovnanosť zrna je v porovnaní s jačmeňom sladovníckym oveľa nižšia, čo je spôsobené absenciou pliev a tým vyšším prepadom pod sito 2,5 mm. Pri KM 2092 bol podiel 69,51 % a pri KM 1057 to bolo 54,39 %. Naopak, zrno bez pliev sa vyznačuje vysokou objemovou hmotnosťou, ktorú KM 2092 dosiahla 798,40 g.l-1 a KM 1057 778,50 g.l-1.

V zrne jačmeňa siateho nahého bol stanovený obsah bielkovín a extraktu (Tab.1 a Tab. 2). Pri porovnaní s jačmeňom siatym jarným, pestovaným bežne na sladovnícke účely, je viditeľný rozdiel v obsahu látok. Týka sa najmä vyššieho obsahu bielkovín, ale aj obsahu extraktu v zrne jačmeňa nahého. Na obsahu bielkovín v zrne jačmeňa sa prejavil aj vplyv pestovateľských podmienok ročníka.

Tab. 1 Obsah bielkovín v zrne jačmeňa siateho nahého v %

Varianty
hnojenia
KM 1057
KM 2092
2000
2001
Priemer
2000
2001
Priemer
Kontrola
11,46
13,48
12,47
12,19
14,20
13,20
LAV 20 kg.ha-1
11,66
13,44
12,55
12,51
14,37
13,44
LAV na 5 t.ha-1
12,48
13,94
13,21
11,97
13,39
12,68
DAM 20 kg.ha-1
12,49
13,95
13,22
11,33
13,66
12,50
DAM na 5 t.ha-1
11,56
12,86
12,21
11,82
14,08
12,95
Priemer
11,93
13,53
12,73
11,96
13,94
12,95

Tab. 2 Obsah extraktu v zrne jačmeňa siateho nahého v %

Varianty
hnojenia
KM 1057
KM 2092
2000
2001
Priemer
2000
2001
Priemer
Kontrola
82,00
86,30
84,15
84,50
86,80
85,65
LAV 20 kg.ha-1
82,90
86,10
84,50
85,10
85,40
85,25
LAV na 5 t.ha-1
82,90
84,50
83,70
85,20
86,60
85,90
DAM 20 kg.ha-1
84,30
85,60
84,95
82,30
86,30
84,30
DAM na 5 t.ha-1
83,80
86,70
85,25
84,60
85,00
84,80
Priemer
83,18
85,84
84,51
84,34
86,02
85,18

Použité dávky a druhy dusíkatých hnojív pôsobili na obsah bielkovín v zrne jačmeňa v závislosti od priebehu poveternostných vplyvov. Vysoký obsah bielkovín v zrne, predurčuje jačmeň nahý na využívanie vo výžive ľudí a zvierat. V Tab. 3 a v Tab. 4 je uvedený obsah základných látok, ktorý bol laboratórne stanovený.

Tab. 3 Priemerné nutričné zloženie jačmeňa siateho nahého

Odroda
Sušina
[g/100 g]
Bielkoviny
[g/100 g]
Celkové
sacharidy
[g/100 g]
Tuk
[g/100 g]
Vláknina
[g/100 g]
Popol
[g/100 g]
KM 1057
91,75
14,34
52,08
3,95
19,10
2,28
KM 2092
92,07
14,52
51,99
4,14
19,27
2,15

Tab. 4 Priemerné nutričné zloženie jačmeňa siateho nahého

Odroda
Celkové sacharidy
[g/100 g]
Celková vláknina
[g/100 g]
Rozpustná vláknina
[g/100 g]
Nerozpustná vláknina
[g/100 g]
Energetická
hodnota
[kJ]
KM 1057
52,08
19,10
3,27
15,83
1279
KM 2092
51,99
19,27
4,20
15,07
1288

Sledované línie jačmeňa nahého sa obsahom hlavných výživových zložiek nelíšili. V porovnaní so zložením nelúpanej pohánky má jačmeň nahý vyšší obsah bielkovín i vlákniny a nižší obsah minerálnych látok. Sacharidická zložka má podobný obsah škrobu ako v prípade pohánky. Obsah vlákniny je v nahom jačmeni vyšší, pričom podiel rozpustnej vlákniny tvorí okolo 20 %. Podielom rozpustnej a nerozpustnej vlákniny je zloženie vlákninovej zložky veľmi podobné zloženiu pohánkovej vlákniny, kde rozpustná vláknina tvorí okolo 22 %-ný podiel.

V roku 2002 bola línia KM 1057 nahradená novou líniou KM 1910, ktorú sme spolu s líniou KM 2092 skúmali až do roku 2007.

V porovnaní s dlhodobým priemerom klimatickej charakteristiky, v pestovateľskom ročníku 2002, prevládalo v jarných mesiacoch teplé až veľmi teplé počasie. Iba mesiac apríl bol teplotne normálny. Zrážky mali normálne hodnoty. Jarné mesiace v roku 2003 boli teplotne normálne, ale mimoriadne suché až suché. Iba mesiac máj mal normálne hodnoty v porovnaní s dlhodobým priemerom.

Ako vyplýva z Tab.5, výrazné rozdiely v sledovaných ukazovateľoch, v závislosti od priebehu počasia, sa pri novošľachtencoch jačmeňa nahého neprejavili. Z toho vyplýva určitý náznak prispôsobivosti sa jačmeňa daným podmienkam. Línie jačmeňa nahého sú vyššie ako väčšina odrôd jačmeňa siateho jarného, čo sa prejavilo aj na úrode slamy. Nakoľko v týchto pestovateľských ročníkoch neboli veľmi vhodné podmienky pre jačmeň jarný, počet produktívnych odnoží bol pomerne malý. Z prvkov úrodnosti došlo v roku 2003 k zníženiu počtu zŕn v hlavnom klase, ktoré jačmeň kompenzoval zvýšeným počtom zŕn na odnožiach. Tento mohol byť väčší, nebyť vysokého podielu neplodných kláskov. V roku 2003 bola zaznamenaná aj vyššia hmotnosť zrna klasu odnoží a HTZ. Vyššiu HTZ dosiahla línia KM 2092. Jačmeň nahý si poradil aj s nepriaznivými podmienkami v roku 2003, čo sa prejavilo na pomerne vysokej úrode zrna.

Tab. 5 Morfologické a úrodotvorné prvky jačmeňa siateho nahého

Vybrané ukazovatele
Línia
KM 1910
KM 2092
2002
2003
2002
2003
Výška rastliny (m)
0,73
0,69
0,72
0,77
Počet produktívnych odnoží (ks)
1,03
1,09
1,00
1,08
Počet neproduktívnych odnoží (ks)
0,71
0,43
0,51
0,27
Počet zŕn v hlavnom klase (ks)
22,81
21,98
22,15
20,99
Počet neplodných kláskov v hlavnom klase (ks)
0,78
0,68
0,65
0,58
Počet zŕn v klase odnože (ks)
17,62
19,42
16,44
17,59
Počet neplodných kláskov v klase odnože (ks)
0,85
1,16
0,54
0,63
Hmotnosť zrna hlavného klasu (g.klas-1)
1,19
1,20
1,16
1,15
Hmotnosť zrna klasu odnoži (g.rastlina-1)
0,90
1,04
0,72
0,91
HTZ (g)
46,00
46,25
51,34
51,09
Hmotnosť slamy (t.ha-1)
4,57
4,38
4,92
4,60
Úroda zrna (t.ha-1)
5,80
5,90
6,65
6,44
Zberový index
0,57
0,53
0,57
0,58

Pri technologických parametroch zrna jačmeňa siateho nahého sú viditeľné rozdiely medzi ročníkmi (Tab. 6 a Tab. 7). Priaznivejšie hodnoty HTZ, podielu zrna nad sitom 2,5 mm, obsahu bielkovín aj extraktu boli v roku 2003. Obsah bielkovín v zrne jačmeňa v roku 2003 poklesol až na hodnotu bežnú pre sladovnícke odrody jačmeňa. Objemová hmotnosť v roku 2002 bola vyššia, čo dokazuje, že menších zŕn sa do jedného litra zmestí viac, ako väčších. V menších zrnách bolo však menej extraktu a vyšší obsah bielkovín, čo pre potravinárske využitie zrna jačmeňa by nebolo veľké negatívum. K zvýšeniu obsahu bielkovín došlo po aplikácii LAV v dávke na úrodu 5 t.ha-1 aplikovaného na konci odnožovania. Vyšší obsah bielkovín ale aj extraktu bol pri KM 2092.

Tab. 6 Technologické a kvalitatívne ukazovatele línií jačmeňa nahého v roku 2002

Varianty
hnojenia
HTZ
(g)
Podiel zrna
nad sitom (%)
Objemová
hmotnosť
(g.l-1)
Bielkoviny
(%)
Extrakt
(%)
Úroda
zrna
(t.ha-1)
2,5 mm
2,2 mm
KM 1910
Kontrola
46,97
73,41
17,44
772,41
12,12
80,60
5,58
LAV 20 kg N
45,20
62,75
22,67
771,30
11,76
84,10
6,65
LAV na 5 t
46,13
58,45
25,13
782,68
12,47
82,60
5,49
DAM 20 kg N
45,70
62,19
23,97
784,23
12,25
83,20
5,48
Priemer
46,00
64,20
22,30
777,65
12,15
82,63
5,80
KM 2092
Kontrola
46,00
68,99
19,30
787,81
12,13
84,50
5,04
LAV 20 kg N
46,83
67,65
20,50
791,77
11,85
85,80
5,85
LAV na 5 t
45,80
66,40
24,52
782,03
13,73
83,80
7,18
DAM 20 kg N
46,37
69,59
19,08
787,36
11,74
85,70
5,53
Priemer
46,25
68,16
20,85
787,24
12,36
84,95
5,90

Tab. 7 Technologické a kvalitatívne ukazovatele línií jačmeňa nahého v roku 2003

Varianty
hnojenia
HTZ
(g)
Podiel zrna
nad sitom (%)
Objemová
hmotnosť
(g.l-1)
Bielkoviny
(%)
Extrakt
(%)
Úroda
zrna
(t.ha-1)
2,5 mm
2,2 mm
KM 1910
Kontrola
51,63
82,02
16,34
682,90
10,70
83,40
5,57
LAV 20 kg N
49,93
82,62
14,37
690,12
11,12
83,70
6,86
LAV na 5 t
51,33
82,81
13,55
714,78
10,33
84,80
7,53
DAM 20 kg N
52,40
80,67
15,88
733,48
10,79
84,20
6,62
Priemer
51,32
82,03
15,04
705,32
10,74
84,03
6,65
KM 2092
Kontrola
49,55
81,07
15,67
716,30
10,45
84,90
5,95
LAV 20 kg N
51,93
83,80
13,44
726,39
10,87
83,30
7,06
LAV na 5 t
51,23
86,13
11,43
731,36
10,78
86,80
6,57
DAM 20 kg N
51,63
85,88
10,95
739,21
10,62
86,40
6,19
Priemer
51,09
84,22
12,87
728,32
10,68
85,35
6,44

V grafe 1 uvádzame priemerné úrody zrna jačmeňa siateho jarného za obdobie 6 rokov. Úrody zrna jačmeňa siateho s nahým zrnom boli porovnateľné s úrodami jačmeňa siateho jarného pestovaného na sladovnícke účely. K poklesu úrod došlo najmä v roku 2005 a 2006, kedy v našich pokusoch boli úrody jačmeňa sladovníckeho vyššie v priemere o 1,50 t.ha-1, z čoho časť pripadá na podiel pliev zrna jačmeňa.

Graf 1: Priemerné úrody zrna jačmeňa siateho nahého v rokoch 2002 - 2007

Zo skúseností, ktoré máme z pestovania jačmeňa siateho jarného s nahým zrnom vyplýva, že podmienky pre jeho pestovanie na Slovensku sú dobré. Výhodou je, že si nevyžaduje žiadnu zvláštnu pozornosť a starostlivosť, čo je pre každého pestovateľa výhodou, pretože pestovanie obilnín je pre agronóma rutinnou záležitosťou. Na prvý pohľad porast jačmeňa nahého nerozoznáme od porastu jačmeňa siateho jarného, bežne pestovaného. K diferencii dochádza pri zrení, kedy obaly zrna (plevica a plievočka) nezrastajú so zrnom, ale pri mlátení zrno jačmeňa vypadáva z pliev a je nahé, podobne ako napríklad pri pšenici alebo raži. Pri spracovaní v potravinárskom priemysle je výhodou, že netreba odstraňovať zo zrna plevy. Zrno bez pliev má vyššiu nutričnú hodnotu, je vhodnou potravinou pre priamu výživu ľudí (vysoký obsah vlákniny, nízky glykemický index, nulový obsah cholesterolu). Zostáva už iba nádej, že potravinári si všimnú túto plodinu a zvýšením záujmu sa zvýšia aj pestovateľské plochy jačmeňa siateho jarného s nahým zrnom.

Vystavené 8.2.2011

Autor textu: Ing. Eva Candráková, PhD.