logo SPU
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra
Katedra rastlinnej výroby
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra
e-mail: richard.pospisil@uniag.sk
 
 


Úrody a kvalita jačmeňa jarného po hnojení biokalom

Úspešnosť hospodárenia na pôde závisí od mnohých faktorov, medzi ktorými významné miesto má úroveň výživy rastlín. Živiny z pôdnej zásoby a hnojív formujú výšku a kvalitu produkcie a ich sústavná úhrada sa podstatne podieľa na stabilizovaní vyšších úrod.

Vlastnosti hospodárskych hnojív sú cenené pre návrat živín do pôdy, ale majú aj celý rad vedľajších účinkov na pôdu a pestované plodiny

Jednou z možností, ktorá zároveň prispieva k ochrane životného prostredia je kontinuálna anaeróbna fermentácia živočíšnych a rastlinných odpadov pri súčasnej výrobe bioplynu. Získaný vedľajší produkt - biokal, je možné priamo použiť na hnojenie poľných plodín.

Biokal ako odpadný produkt po výrobe bioplynu je nepáchnuca z hygienického hľadiska nezávodná, tmavá, amorfná neplastická heterogénna zmes suspenzných a koloidných látok.

Kvalitu jarného jačmeňa v značnej miere ovplyvňujú agro-ekologické faktory. Pozornosť treba venovať výberu vhodného typu pôdy, príprave na sejbu, aplikácii hnojív, zaradeniu do osevného postupu, skorého výsevu vhodnej odrody, termín zberu a jeho spôsobu, a napokon aj optimálnemu skladovaniu.

Jarný jačmeň citlivo reaguje na všetky pestovateľské zásahy. Citlivosť na výživu a hnojenie vychádza z toho, že jarný jačmeň má menej vyvinutý a plytšie sa nachádzajúci koreňový systém a krátke obdobie výživy, počas ktorého musí prijať pomerne veľké množstvo živín.

Pokus na sledovanie vplyvu biokalu na úrodu a kvalitu jačmena jarného (Hordeum vulgare L.) bol realizovaný na VPP v Kolíňanoch. Kolíňany sú situované približne 10 km severovýchodne od mesta Nitra. Katastrálne územie patrí do klimatického regiónu MT2 (mierne teplý, mierne vlhký) so sumou teplôt 2 200 - 2 500°C, s priemernou ročnou teplotou 7-8°C a s priemerným úhrnom zrážok 550-700 mm. Na experimentálnej parcele sa nachádza pôdny typ hnedozem kultizemná. Zo zrnitostného zloženia ide o pôdu piesočnato-hlinitú s priemerným obsahom humusu 1 - 1,99%. Pôdna reakcia je kyslá s hodnotou pH 5,7.

Vyhnitý biokal je pohotovým zdrojom dusíka, ktorý je fyziologicky využiteľnejší než z minerálnych hnojív. Vyhnitý biokal má pH 7,63-8,5, neokysľuje pôdu a tým zlepšuje využitie fosforu z pôdy. Aplikáciou biokalu sme v dávke 50 t.ha-1do pôdy vložili 148 kg.ha-1 N, 41,6 kg.ha-1 P, 122 kg.ha-1 K, 126 kg.ha-1 Ca a 34 kg.ha-1 Mg. Obsah sušiny kolíše od 8 do 12%.

Experiment bol tvorený piatimi variantmi hnojenia vrátane nehnojenej kontroly:

  • nehnojená kontrola
  • maštaľný hnoj 25 t.ha-1
  • biokal 50 t.ha-1 aplikovaný na jeseň
  • maštaľný hnoj 40 t.ha-1
  • biokal 50 t.ha-1 aplikovaný počas vegetácie

Základné, predsejbové obrábanie pôdy, sejba, mechanické a chemické ošetrovanie jednotlivých plodín bolo vykonané bežnými mechanizačnými prostriedkami. Aplikácia biokalu bola vykonaná "na strnisko" biokal jeseň po zbere predplodiny a počas vegetácie do porastu (biokal jar).

Hrubý proteín bol stanovený metódou podľa Kjehdala a extrakt zo zrna jačmeňa podľa Bishopa.

Obrázok 1: Schéma pokusu VPP Kolíňany v r. 2009

Počas realizácie pokusu sa analyzovali vybrané kvantitatívne a kvalitatívne parametre jačmeňa jarného. Priemerné hodnoty úrody zrna a fytomasy v sušine za roky 2008-2009 v t.ha-1 sú zobrazené na obrázku 2.

Obrázok 2: Priemerné úrody fytomasy a zrna jačmeňa jarného v rokoch 2008 - 2009

Úroda zrna bola najvyššia na variante biokal jar 50 t.ha-1 (5,85 t.ha-1). Úroda na tomto variante bola oproti nehnojenej kontrole vyššia o 28 %. Najvyššie úrody sušiny fytomasy boli na variante biokal 50 t.ha-1 pri aplikácii na jar (11,02 t.ha-1). Úroda na tomto variante bola oproti nehnojenej kontrole vyššia o 29 %.

Obchodné ukazovatele kvality (vlhkosť, obsah naklíčených a poškodených zŕn, obsah nečistôt) v dopestovanom zrne jačmeňa jarného boli v zmysle požiadaviek, na túto surovinu.

Kvalitatívne parametre jačmeňa jarného vyjadruje tabuľka 1. Hodnotenie kvality jačmeňa jarného sa realizovalo podľa STN 46 11 005. Podiel zrna I. triedy dosiahol najvyššiu priemernú hodnotu 97,7 (%) na variante biokal jar 50 t.ha-1. Tento variant (biokal jar 50 t.ha-1) dosiahol aj najvyššiu priemernú hodnotu hmotnosti tisíc zŕn (HTZ) 47,0 (g). Najvyššia priemerná hodnota klíčivosi 95,2 (%) bola zaznamenaná na variante maštaľný hnoj 25 t.ha-1. Priemerná hodnota škrobu 65,3 (%) bola dosiahnutá na variante maštaľný hnoj 40 t.ha-1. Objemová hmotnosť dosiahla najvyššiu priemernú hodnotu 722,0 (g.l-1) na variante biokal jar 50 t.ha-1. Je zaujímavé, že i keď považujeme biokal za dusíkato draselné hnojivo priemerné hodnoty hrubého proteínu sa pohybovali v hodnotách 8,9 -11,1 %. Hodnota 11,1 % bola dosiahnutá na variante biokal jeseň 50 t.ha-1. Priemerný obsah extraktu sa za roky 2008-2009 pohyboval od 81,2- 82,8 %. Hodnoty svedčia o dobrom obsahu extraktívnych látok v zrne.

Záver

  1. Za sledované pestovateľské roky bola najvyššia priemerná produkcia úrody zrna a celkovej fytomasy jačmeňa jarného dosiahnutá na variante biokal jar 50 t.ha-1 (5,85 t.ha-1 a 11,02 t.ha-1). Najnižšia úroda zrna bola na variante nehnojená kontrola (4,58 t.ha-1).
  2. Hnojenie biokalom sa pozitívne prejavilo aj na obsahu hrubého proteínu. V pestovateľskom ročníku 2008 bola zaznamenaná najvyššia hodnota 12,2 (%) na variante biokal jeseň 50 t.ha-1. Pri použití biokalu ako organického hnojiva bol priemerný obsah hrubého proteínu na úrovni 11,1 (%) na tomto variante. Aplikáciou biokalu do porastu jačmeňa jarného sa predlžovala vegetácia o 7-14 dní.
  3. Priemerný obsah extraktu na variantoch hnojenia biokalom bol 81,2 % a 82,8 %, čo môžeme hodnotiť ako dobrý obsah extraktívnych látok v zrne jačmeňa jarného.
  4. Za sledované roky nebol zistený výrazný vplyv biokalu po výrobe bioplynu na podiel zrna v I. triede ako aj vplyv na jeho objemovú hmotnosť.

Tabuľka 1: Hodnotenie kvality jačmeňa jarného v rokoch 2008-2009 (Mareček, 2009)

Rok Ukazovateľ
Variant hnojenia
Nehnojená kontrola
Maštaľný hnoj 25 t.ha-1
Biokal jeseň 50 t.ha-1
Maštaľný hnoj 40 t.ha-1
Biokal jar 50 t.ha-1
2008
Zrno I.trieda (%)
98,2
95,2
98,0
97,9
97,5
Hmotnosť tisíc zŕn (g)
42,5
43,5
44,1
44,3
44,2
Klíčivosť (%)
92,0
91,8
90,1
88,6
89,9
Škrob (%)
67,0
65,5
66,0
65,3
65,0
Objemová hmotnosť (g.l-1)
732,0
724,0
728,0
740,0
748,0
Hrubý protein (%)
8,5
10,3
12,2
10,3
10,6
Extrakt (%)
82,8
81,4
79,9
81,5
81,2
2009
Zrno I.trieda (%)
95,2
95,6
95,7
93,2
97,8
Hmotnosť tisíc zŕn (g)
47,2
46,9
49,5
48,3
49,7
Klíčivosť (%)
98,2
98,5
99,0
99,0
99,1
Škrob (%)
63,2
63,0
63,1
65,2
62,4
Objemová hmotnosť (g.l-1)
676,0
670,0
688,0
666,0
696,0
Hrubý protein (%)
9,2
9,9
10,0
10,5
10,8
Extrakt (%)
82,8
82,2
82,5
81,9
81,9
Priemer 2008-2009
Zrno I.trieda (%)
96,7
95,4
96,9
95,6
97,7
Hmotnosť tisíc zŕn (g)
44,9
45,2
46,8
46,3
47,0
Klíčivosť (%)
95,1
95,2
94,6
93,8
94,5
Škrob (%)
65,1
64,3
64,6
65,3
63,7
Objemová hmotnosť (g.l-1)
704,0
697,0
708,0
703,0
722,0
Hrubý protein (%)
8,9
10,1
11,1
10,4
10,7
Extrakt (%)
82,8
81,8
81,2
81,7
81,6

Výsledky ukazujú, že vyhnitý biokal má špecificky pozitívne vlastnosti na pôdnu reakciu, je dobre vyváženým organickým hnojivom,ktoré potláča klíčivosť semien burín. Oproti klasickej hnojovici menej zapácha, podporuje tvorbu vodeodolných štruktúrnych pôdnych agregátov, zlepšuje vododržnoť pôdy v zóne koreňového systému pestovaných plodín.

Doterajšie výsledky tiež naznačujú, že použitie biokalu ako organického hnojiva pri jačmeni jarnom je plne opodstatnené nielen z hľadiska dodávky pohotových živín, ale aj pozitívneho vplyvu na výslednú kvalitu produkcie.

Vystavené 20.12.2010

Autori textu: prof. Dr. Ing. Richard Pospišil; Ing. Marián Mano