logo CVRV
Centrum výskumu rastlinnej výroby - Výskumný ústav rastlinnej výroby
Bratislavská cesta 122
921 68 Piešťany
e-mail: babulicova@vurv.sk
 
 


Vplyv hnojenia a odrody na produkčnú schopnosť pšenice letnej f. ozimná pri monokultúrnom pestovaní

Dodržiavanie osevného postupu na poľnohospodárskych družstvách i u súkromne hospodáriacich farmárov sa stáva v podmienkach trhového mechanizmu stále viac problematickým. V praxi sa veľmi často stretávame len so striedaním obilnín a olejnín.

Na Výskumnom pracovisku Borovce, ktoré patrí Centru výskumu rastlinnej výroby v Piešťanoch bol už v roku 1974 založený pokus s monokultúrnym pestovaním pšenice letnej f. ozimná (ďalej len pšenica ozimná) a jačmeňa siateho jarného (ďalej len jačmeň jarný).

Obr. 1: Stacionárny pokus na Výskumnom pracovisku v Borovciach

V pokuse boli použité rôzne varianty organického i minerálneho hnojenia: K - minerálne hnojenie N, P, K, dávky P a K boli vypočítane podľa bilančnej metódy; SL - minerálne hnojenie (bilančná metóda) + zaorávanie slamy obilnín; SL + VG - minerálne hnojenie(bilančná metóda) + slama obilnín + organické hnojivo Veget. Za účelom eliminácie negatívnych dôsledkov monokultúrneho pestovania boli v slede 2 striedané obilné druhy (pšenica ozimná a jačmeň jarný). V slede 3 a 4 do monokultúrneho pestovania pšenice ozimnej a jačmeňa jarného zaradené prerušovacie plodiny: kukurica siata a ovos siaty. V tejto práci sú prezentované výsledky z rokov 2010 a 2011 zo sledu 1 "čistá monokultúra" pšenice ozimnej. Boli pestované dve odrody pšenice ozimnej: Petrana a Karolinum. Obidva roky 2010 ako aj 2011 boli z hľadiska rozloženia zrážok extrémne (tab. 1).

Tab. 1: Poveternostné podmienky v rokoch 2010 - 2011 na stanovišti Borovce

V roku 2010 v mesiaci máj úhrn zrážok prevýšil dlhodobý normál o 114,3 mm (graf 1).

Graf 1: Odchýlky teplôt (°C) a zrážok (mm) v roku 2010 od dlhodobého normálu na VP v Borovciach

V roku 2011 v mesiaci jún úhrn zrážok prevýšil dlhodobý normál o 85,2 mm (graf 2).

Graf 2: Odchýlky teplôt (°C) a zrážok (mm) v roku 2011 od dlhodobého normálu na VP v Borovciach

Pri odrode Karolinum sa nepriaznivé rozloženie zrážok a holomrazy vo februári 2011 veľmi negatívne prejavili na počte klasov na 1 m2. Porast pšenice ozimnej (odroda Karolinum) v tomto roku bol riedky. Zatiaľ čo počet klasov v roku 2010 pri odrode Karolinum bol 472 ks.m-2, v roku 2011 sme zistili len 378 ks.m-2. Priemerný počet klasov na 1 m2 (garf 3) bol preukazne vyšší pri odrode Petrana (497 ks.m-2) ako pri odrode Karolinum (427 ks.m-2).


Poznámky: K - minerálne hnojenie (bilančná metóda); SL - minerálne hnojenie + zaorávanie slamy; SL + VG - minerálne
hnojenie + zaorávanie slamy a organického hnojiva Veget

Graf 3: Počet klasov dvoch odrôd pšenice letnej f. ozimná (ks.m-2) v rokoch 2010 a 2011

Hnojenie minerálnym hnojivom a zaorávaním slamy a hnojiva Veget sa prejavilo len pri odrode Petrana a to zvýšením počtu klasov o 5,2 % v porovnaní s kontrolným variantom. Hmotnosť tisíc zŕn (HTZ) bola štatisticky preukazne ovplyvnená ročníkom, odrodou a interakciami: hnojenie a odroda; odroda a ročník. HTZ (graf 4) bola preukazne vyššia pri odrode Karolinum (40,7 g) ako pri odrode Petrana (37,1 g).

Graf 4: HTZ dvoch odrôd pšenice letnej f. ozimná (g) v rokoch 2010 a 2011

Preukazné rozdiely v hmotnosti tisíc zŕn medzi odrodou Petrana (35,7 g) a Karolinum (41,8 g) boli zistené na variante s minerálnym hnojením (variant K). V roku 2011 bola HTZ preukazne vyššia (41,6 g) ako v roku 2010 (36,3). Objemová hmotnosť bola štatisticky preukazne ovplyvnená odrodou a ročníkom. Bola zistená preukazne vyššia objemová hmotnosť (graf 5) pri odrode Karolinum (805 g.l-1) ako pri odrode Petrana (783 g.l-1).

Graf 5: Objemová hmotnosť dvoch odrôd pšenice letnej f. ozimná (g.l-1) v rokoch 2010 a 2011

V roku 2010 sme zaznamenali preukazne vyššiu objemovú hmotnosť (808 g.l-1) ako v roku 2011 (780 g.l-1). Podiel frakcií zrna 2,8 + 2,5 mm (graf 6) bol preukazne vyšší pri odrode Karolinum (75,1 %) ako pri odrode Petrana (66,5 %).

Graf 6: Podiel vyšších frakcií zrna dvoch odrôd pšenice letnej f. ozimná (%) v rokoch 2010 a 2011

Úroda zrna bola preukazne ovplyvnená odrodou, hnojením a ročníkom. Napriek tomu, že v roku 2011 bolo zaznamenané výrazné zníženie počtu klasov na 1 m2 pri odrode Karolinum a priemerný počet klasov bol preukazne vyšší pri odrode Petrana, priemerná úroda zrna v rokoch 2010 a 2011 bola preukazne vyššia pri odrode Karolinum (5,36 t.ha-1). Bolo to spôsobené vyššou HTZ, objemovou hmotnosťou a vyšším podielom frakcií zrna 2,8 + 2,5 mm pri odrode Karolinum. Zvýšenie úrody pri odrode Karolinum predstavovalo 10 %. Pri hnojení minerálnym hnojivom a zaorávaní slamy a organického hnojiva Veget (tab. 2) bola preukazne vyššia úroda (5,70 t.ha-1) ako pri minerálnom hnojení a zaorávaní slamy (5,17 t.ha-1).

Tab. 2: Úrody pšenice letnej f. ozimná (t.ha-1) pri monokultúrnom pestovaní v rokoch 2010 a 2011

Výraznejšie zvýšenie úrody bolo zaznamenané na variante s minerálnym hnojením a so zaorávaním slamy a hnojiva Veget pri odrode Petrana ako pri odrode Karolinum. Pri odrode Petrana zvýšenie úrody v porovnaní s kontrolným variantom predstavovalo 20,6 % a pri odrode Karolinum 9,4 %. Ako vidieť z tabuľky 2 odrody reagovali rozdielne na klimatické podmienky. Odroda Petrana poskytla vyššiu úrodu zrna v roku 2010, úroda v tomto roku bola o 5 % vyššia ako v roku 2011. Naopak, pri odrode Karolinum sme dosiahli vyššiu úrodu v roku 2011, zvýšenie úrody v roku 2011 v porovnaní s rokom 2010 predstavovalo 5,4 %.

Obr. 2: Monokultúrne pestovanie pšenice letnej formy ozimnej

Z uvedených výsledkov vyplýva, že pri opakovanom pestovaní pšenice letnej f. ozimná je možné pokles v úrodách čiastočne eliminovať výberom vhodnej odrody. Pri odrode s nižším produkčným potenciálom a pri nepriaznivých klimatických podmienkach môžeme vhodným organicko-minerálnym hnojením docieliť zvýšenie úrody až o 20,6 %.

Vystavené 18.1.2013

Autor textu: Ing. Mgr. Mária Babulicová, PhD.