Oblastný výskumný ústav agroekológie Michalovce
ul. Špitálska 1273
071 01 Michalovce
e-mail: ovua_agrochemia@minet.sk

 
 

EKONOMICKÉ ZHODNOTENIE PESTOVANIA PŠENICE LETNEJ
FORMY OZIMNEJ PRI DVOCH SPÔSOBOCH ZAKLADANIA PORASTOV

ÚVOD

Spracovanie pôdy patrí k ekonomicky najnáročnejším opatreniam z celého súboru agrotechnických opatrení pri pestovaní pšenice letnej formy ozimnej. V posledných rokoch sa dostávajú do popredia nové technológie spracovania pôdy, ktoré majú za úlohu racionalizovať dodatkové vklady do výrobného procesu. Demo (1990), Kolár (1992), Kovač (1998)

Nové spôsoby spracovania pôdy tzv. pôdoochranné technológie sú založené na biologických a ekologických princípoch, ktoré majú šetriaci vzťah k životnému prostrediu a plne zodpovedajú trvalo udržateľnému rozvoju poľnohospodárskej výroby. Lazanyi (1994), Marko ( 1998), Miština (2000)

Cieľom prace bolo zistiť vplyv dvoch spôsobov spracovania pôdy na ekonomiku pestovania pšenice letnej formy ozimnej na dvoch pôdnych predstaviteľoch VSN.

MATERIÁL A METÓDY

Experimenty pre naplnenie cieľa práce boli založené a sledované v rokoch 2000 – 2002 v podmienkach fluvizeme na experimentálnom pracovisku OVÚA Michalovce v o Vysokej nad Uhom a na experimentálnom pracovisku v Milhostove na fluvizemi glejovej.

Varianty obrábania pôdy:

  1. Klasická agrotechnika (K. A.)
  2. Bezorbová agrotechnika (B.A.)

Ekonomické ukazovatele:

  1. Ekonomika vstupov do výrobného procesu
  2. Efektívnosť nákladov
  3. Hospodárnosť

Pôdny typ:

1. Fluvizem typická (FM)
2. Fluvizem typická glejová (FMG)

Výživa pšenice letnej formy ozimnej bola zabezpečená bilančnou metódou a dohnojenie sa urobilo na úrodu 6,5 t. ha-1.


VÝSLEDKY A DISKUSIA

Ako je zrejme z prehľadu dosiahnutých výsledkov v tabuľke 1, výrazný vplyv na výšku úrody mal spôsob spracovania pôdy a pôdny typ.

Najväčšia úroda sa dosiahla v roku 2002 na pôdnom type FMG pri klasickej agrotechnike 7,42 t. ha-1. Najnižšia úroda sa dosiahla v roku 2001 pri bezorbovej agrotechnike na pôdnom type FMG 3,59 t. ha-1. Pri porovnaní pôdnych typov v priemere za všetky roky sa na pôdnom type FM dosiahla vyššia úroda o 1,48 t. ha-1 pri klasickej agrotechnike oproti pôdnemu typu FMG, čo predstavuje zvýšenie úrody o 27,9 %. Pri bezorbovej agrotechnike sa na pôdnom type FM dosiahla vyššia úroda oproti FMG o 21 %. Pri porovnaní spôsobov spracovania pôdy sa na pôdnom type FM dosiahla vyššia úroda pri klasickej agrotechnike o 20 % oproti bezorbovej a na pôdnom type FMG o 13,5 %.

Tabuľka 1 Priemerné úrody pšenice letnej, formy ozimnej v t.ha-1

Pôdny typ Spôsob agrotechniky Roky Priemer
2000 2001 2002
FM K.A. 6,65 6,80 6,86 6,77
B.A. 5,10 6,18 5,63 5,64
FMG K.A. 4,37 4,09 7,42 5,29
B.A. 3,76 3,59 6,63 4,66

Graf 1


Ekonomické zhodnotenie vstupov pri pestovaní obilnín

Pre ekonomické zhodnotenie výrobného procesu pestovania pšenice ozimnej sme použili pri agrotechnických opatreniach cenník služieb mechanizovaných prác. Spotreba osív, hnojív a chemických ochranných prostriedkov bola vyčíslená na základe cien získaných z ponukových listov predajcov osív, priemyselných hnojív a pesticídov.

Východiskom pre výpočet nákladov agrotechnických opatrení bola karta agrotechnických zásahov.

Ako je zrejmé z tabuľky 2 najväčšiu časť nákladov pri pestovaní pšenice ozimnej tvorili náklady na agrotechnické opatrenia. Klasická agrotechnika, ktorá využíva prácu pluhu je najnáročnejšia na vstupy, keď náklady na 1 ha sú vyššie o 2 890,- Sk oproti bezorbovej agrotechnike na FM a o 3 729,- Sk na FMG oproti sejbe do nespracovanej pôdy.

Ako je zrejmé zo štruktúry nákladov najvyššie náklady sú na agrotechnické opatrenia, ktoré predstavujú na FM pri klasickej agrotechnike 52 % z celkových nákladov pri bezorbovej agrotechnike tieto náklady predstavujú 35,9 %. Na pôdnom type FMG pri klasickej agrotechnike náklady na agrotechnické opatrenia predstavujú 56,8 % a pri bezorbovej agrotechnike 38,9 %.

Náklady na osivá a hnojivá sú rovnaké pri obidvoch pôdnych typoch ako aj pri spôsoboch spracovania pôdy, Zvýšenie nákladov pri pesticídoch na bezorbovej agrotechnike je zapríčinené použitím totálneho herbicídu na prerušenie zeleného rastu pred sejbou do nespracovanej pôdy.

Tabuľka 2 Náklady pri pestovaní pšenice letnej formy ozimnej (Sk. ha-1)

Pôdny typ Nákladová položka Spôsob spracovania pôdy
K.A. B.A.
FM Agrotechnické opatrenia 6 520 3 630
Osivá 2 130 2 130
Hnojivá 2 420 2 420
Pesticídy 1 432 1 925
Celkom 12 502 10 105
FMG Agrotechnické opatrenia 7 854 4 125
Osivá 2 130 2 130
Hnojivá 2 420 2 420
Pesticídy 1 432 1 925
Celkom 13 836 10 600

Analýza VN.t-1 pšenice ozimnej

Rozdielna hodnota VN.ha-1 a dosiahnutých hektárových úrod sa komplexne prejavila na výške jednotkových nákladov .

Charakteristickým znakom klasickej agrotechniky sú pri pšenici letnej formy ozimnej najvyššie náklady na hektár a súčasne aj najvyššia úroda vyprodukovaná z jednotky plochy. S úsporou operácií klesajú náklady a klesajú aj hektárové úrody pšenice. Dynamika poklesu spomenutých ekonomických charakteristík je však rozdielna. Náklady klesajú intenzívnejšie ako úrody. Táto skutočnosť ovplyvnila výšku jednotkových nákladov pri technológiách spracovania pôdy

Pri klasickej agrotechnike na FM l t pšeničného zrna sa vyrobila za 1 846,70 Sk.t-1 a na FMG 2 615,50 Sk.t-1 čo znamenalo, že výroba bola drahšia ako na bezorbovej agrotechnike na oboch pôdnych typoch.

Oproti bezorebnej agrotechnike, klasická agrotechnika vynakladá v priemere na 1 ha vyššie náklady o 2 397,- Sk na FM a vyprodukuje o 1,13 t.ha-1 zrna naviac. Efektívnosť vyčísleného dodatočného nákladu nie je využitá efektívne, pretože výroba 1 t zrna naviac oproti bezorbovej agrotechnike si vyžiada náklad vo výške 2 123,- Sk.t-1 Pokiaľ porovnáme klasickú agrotechniku na FMG s bezorebnou agrotechnikou, klasická agrotechnika vynakladá v priemere na 1 ha vyššie náklady o 3 236,- Sk a vyprodukuje o 0,63 t.ha-1 zrna naviac. Efektívnosť vyčísleného dodatočného nákladu nie je využitá efektívne, pretože výroba 1 t zrna naviac oproti bezorbovej agrotechnike si vyžiada náklad vo výške 5 136,50 Sk.t-1.

Tabuľka 3 Rentabilita pestovania pšenice letnej formy ozimnej

Pôdny typ Spôsob spracovania pôdy Úroda
v t.ha-1

Cena za jednotku
v Sk

Tržby celkom
v Sk

Náklady celkom
v Sk

Zisk v Sk. ha-1
FM K. A. 6,77 3 500 23 695 12 502 11 193
B. A. 5,64 3 500 19 740 10 105 9 635
FMG K. A. 5,29 3 500 18 515 13 836 4 679
B. A. 4,66 3 500 16 310 10 600 5 710

Ziskovosť výroby produktov a služieb závisí nielen od hodnoty vynaložených nákladov, či už v prepočte na hektár alebo tonu, ale aj od ďalších faktorov, z ktorých najdôležitejšia je realizačná cena. V práci simulovanom modely nebolo uvažované s inými výnosmi okrem tržieb. Napríklad sme neuvažovali s dotáciami. Vyrobená produkcia pšeničného zrna bola ocenená jednotnou realizačnou cenou vo výške 3 500,- Sk.t-1. Ide v podstate o akúsi spriemerizovanú realizačnú cenu. Realizáciou vyprodukovanej úrody vzniknú tržby vo výške adekvátnej výške hektárových úrod. To znamená, že najvyšší objem tržieb z hektára sa získa pri klasickej agrotechnike, a to 23 695,- Sk.ha-1 na pôdnom type FM a najnižší u bezorebnej agrotechniky, a to 16 310,- Sk.ha-1na pôdnom type FMG. Po odpočítaní celkových nákladov na hektár, ktoré klesajú oveľa rýchlejšie smerom k bezorebnej agrotechnike ako tržby, vytvorí sa pri jednotlivých technológiách diferencovaný zisk v prepočte na hektár. Najvyššia hodnota zisku, a to 11 193.- Sk vzniká pri klasickej agrotechnike na pôdnom type FM. Opačné poradie je na pôdnom type FMG keď pri bezorbovej agrotechnike sa dosiahol zisk 5 710,- Sk oproti 4 679,- Sk na klasickej agrotechnike.

Použitím bezorebnej agrotechniky zvýšil sa objem zisku v prepočte na hektár na pôdnom type FMG o 22 % oproti klasickej agrotechnike, čo predstavuje prírastok 1031,- Sk zisku. Na pôdnom type FM sa za sledované obdobie zvýšil objem zisku na klasickej agrotechnike o 16% čo predstavuje prírastok 1558,- Sk.

Tabuľka 4 Efektívnosť nákladov pri rôznom spôsobe pestovania pšenice letnej formy ozimnej

Pôdny typ Spôsob spracovania pôdy Vlastné náklady Sk.t-1 Zisk Efektívnosť nákladov Hospodárnosť
FM K. A. 1 846,7 11 193 1,89 0,53
B. A. 1 791,7 9 635 1,95 0,51
FMG K. A. 2 615,5 4 679 1,34 0,75
B. A 2 274,7 5 710 1,54 0,65

ZÁVER

Na základe dosiahnutých výsledkov môžeme povedať, spôsob zakladania porastu pšenice letnej formy ozimnej mal podstatný vplyv na výšku dosahovaných úrod. V priemere za sledované obdobie sa na klasickej agrotechnike dosahovala vyššia úroda ako pri sejbe do nespracovanej pôdy.

Pri hodnotení ekonomiky pestovanie pšenice letnej formy ozimnej sme zistili lepšie ekonomické výsledky na pôdnom type FM pri použití klasickej agrotechniky, keď zisk z jedného hektára bol vyšší o 1558,- Sk oproti bezorbovej agrotechnike. Na pôdnom type FMG sme dosiahli opačné výsledky, keď na bezorbovej agrotechnike sme dosiahli vyšší zisk o 1031,- Sk oproti klasickej agrotechnike.

Na základe skúseností, ktoré Oblastný výskumný ústav agroekológie Michalovce získal výskumnou činnosťou v tejto problematike, ako aj poznatkov získaných z praxe, závažným problémom pestovania pšenice letnej formy ozimnej s priamou sejbou do nespracovanej pôdy bude voľba správneho osevného postupu, správneho zberu predplodiny a správnej voľby pesticídov na ochranu porastov proti škodlivým činiteľom

LITERATÚRA

DEMO, M. (1990): Vplyv rozdielnych spôsobov obrábania pôdy a rôznej úrovni hnojenia na jej agrochemické vlastnosti. Poľnohospodárstvo 36, 1990, č. 2, s. 99 - 106

KOLLÁR, B. (1992): Progresívne smery v obrábaní pôdy. Nitra, Dom techniky 1992.

KOVAČ, K. (1998): Vplyv rôznej predplodiny, obrábania pôdy a hnojenia na výšku a štruktúru úrody a efektívnosť pestovania pšenice ozimnej. In:Rostlinná výroba, roč.44, 1998, č.3, s. 133 -139

LAZÁNYI, J. (1994): Homokjavító vetésforgókal végzet kísérletek eredményei. DATE KK.Nyíregyháza, 1994, 1-136 p.

MARKO, F. (1998): Výskum perspektívnych spôsobov obrábania pôdy pri obilninách. Záv. výsk. správa. VURV Piešťany, 1998, 30 s.

SÚHRN

Ekonomická náročnosť pestovania pšenice letnej formy ozimnej na FM a FMG bola sledovaná v rokoch 2000 - 2002. Pokusy s rôznymi spôsobmi spracovania pôdy - klasická agrotechnika a bez orbová agrotechnika boli založené v poľných prirodzených podmienkach. Pre všetky zvolené varianty bola urobená bilancia ekonomickych ukazovateľov. Zhodnotili sme vstupy do výrobného procesu, efektívnosť jednotlivých technológií pestovania a rentabilitu výroby pšenice. Rôzne spôsoby spracovania pôdy nemali podstatný vplyv na výšku dosiahnutej úrody. Ekonomické zhodnotenie rôznych technológií spracovania pôdy poukazujú na výhodnosť využívania bez orbovej technológie pestovania pšenice letnej formy ozimnej.

 

ECONOMIC EVALUATION OF WINTER WHEAT CULTIVATION UNDER TWO TILLAGE TECHNOLOGIES

SUMMARY

Economic effects of winter wheat cultivation was observed on the Eutric Fluvisol and Fluvi – Eutric Gleyey in 2000 – 2002. The field trials were established by different tillage technologies – conventional and no–till technology. Economic evaluation of all selected variants were considered. We were evaluated economic inputs, effectiveness of different agritechnics and profitability of production process. Different tillage technologies didn´t have significant effect on achieved wheat yields. Economic evaluation of different tillage technologies was confirmed the availability of no – till technology used to the winter wheat cultivation.

 

Vystavené 29. 9. 2004

Autor textu: Ing. Pavol Balla, PhD.