logo CVRV
Centrum výskumu rastlinnej výroby - Výskumný ústav rastlinnej výroby
Bratislavská cesta 122
921 68 Piešťany
e-mail: cicova@vurv.sk
 
 


Možnosti pestovania andských pseudocereálií

Na základe spolupráce Centra výskumu rastlinnej výroby v Piešťanoch a Roľníckeho družstva Moravany nad Váhom (okr. Piešťany) sa v rokoch 2010 a 2011 riešil projekt s názvom "Pestovanie nových andských pseudocereálií v poľnohospodárskej praxi". Riešitelia projektu sa zamerali na pestovanie nových andských pseudocereálií - mrlíka čílskeho (Chenopodium quinoa) a láskavca, odrodu 1008 (Amaranthus).

Láskavec bol zaradený do osevného postupu po pšenici letnej forme ozimnej, pozemok bol zoraný, smykovaný a pobránený. V ďalšom postupe bol pozemok chemicky ošetrený totálnym herbicídom (Roundap Bioaktiv, 2x) v marci a v máji, proti vzídeným burinám (Digitaria ischaemum, Carduus nutans, Amaranthus retroflexus, Chenopodium hybridum, Atriplex patula, Convolvulus arvensis, Echinochloa crus-galli, Galium aparine a pod.,) čo zabezpečilo pozemok v nezaburinenom stave. V marci bol pozemok aj mechanicky ošetrený. Výsev bol 10. mája 2010, do riadkov vzdialených 375 mm, s výsevkom 1 kg osiva na hektár. V máji boli výdatné zrážky, ktoré spôsobili, že pozemok bol zaplavený. Napriek nepriaznivým podmienkam bol pokus opäť založený 9. júna 2010, pričom a rastliny vzišli. Pozorovali a hodnotili sme jednotlivé rastové fázy a ukončenie vegetácie bolo v polovici novembra 2010. Zber bol po následnom postreku desikantom urobený na začiatku decembra. Pozberané zrno láskavca bolo vyčistené a pripravené na predaj konečnému spracovateľovi.

Metlina láskavca, odroda Plaisman                                                  foto autor

Súbežne prebiehali na VÚRV s týmito plodinami maloparcelkové a nádobové pokusy. Láskavec bol vysiaty po pšenici ozimnej. Pokusná plocha bola zoraná, vyrovnaná a postriekaná prípravkom Glyfogan 480 SL 2x proti neželanému zaburineniu pokusov. Bolo použitých 5 odrôd a 11 línií z SAV Nitra, ktoré boli zaradené do poľného hodnotenia. Celkovo bolo vysiatych 24 genetických zdrojov láskavca (Amaranthus L.). Pri všetkých odrodách bola stanovená kvalita osiva (čistota, klíčivosť a HTS). Láskavec - čistota sa pohybovala v rozmedzí 93% - 97%, klíčivosť 65% - 87%, HTS bola 0,49 -0,81 g. Maloparcelkové pokusy boli pozbierané v novembri.

Z doterajších výsledkov je pri láskavci zrejmá vysoká variabilita zistených morfologických hodnôt. Napr. vo výške rastlín sa hodnoty pohybovali od 245 mm do 1628 mm, priemer stonky varíroval od 3,18 mm do 19,94 mm, vysoká variabilita bola aj v šírke listov od 9 mm do 108,2 mm. Pri znaku dĺžka listov bol nameraný interval od 66,2 mm do 180 mm, dĺžka koncového súkvetia sa pohybovala od 485 mm do 657 mm.

Láskavec je vhodný do podmienok slovenského poľnohospodárstva, niektoré odrody a genetické zdroje dozrievajú koncom septembra - začiatkom októbra (neskoré odrody). Počas vegetácie boli porasty láskavca ošetrované prípravkom Vaztak 10 EC (proti skočkám) a prípravkom Novozir MN 80 (ošetrenie proti hubovým chorobám).

Na VÚRV Piešťany bola zhromaždená aj kolekcia genetických zdrojov mrlíka (Chenopodium quinoa). Kolekcia bola testovaná v poľných testoch, ktorých cieľom bol výber genotypov, resp. odrôd pre rastlinnú výrobu v našich klimatických podmienkach. Jednotlivé genotypy boli podrobne sledované z hľadiska fenologických, morfologických a hospodárskych znakov.

Mrlík čílsky, odroda Temuco                                                                                                                                  foto autor

V roku 2010 sme sledovali výskyt škodcov na láskavci a mrlíku čílskom na pozemkoch RD Moravany nad Váhom a VÚRV Piešťany.
Škodlivé druhy z triedy hmyz sme zbierali v pravidelných intervaloch metódou smýkania. Pre nepriaznivé počasie na začiatku vegetácie sme vykonali prvé smýkanie 8.06.2010. Z nasmýkaného materiálu bolo najviac jedincov z radu Hemiptera, potom nasledoval rad Coleoptera. Z radu Hemiptera boli najpočetnejšie druhy z podradu Heteroptera (bzochy) a to z čeľadí: Miridae, Pentatomidae a Anthocoridae. Druhým najpočetnejším podradom z radu Hemiptera bol podrad Auchenorrhyncha (cikády). Druhy z tohto podradu nasmýkané na láskavci patrili do čeľadí Cicadelidae, Cixidae a Cercoptdae. Z podradu Sternorrhyncha boli zistené dva druhy vošiek, čeľaď Aphididae a to druhy Aphis fabe a Misus persicae. Z radu Coleoptera bolo najviac chytených jedincov z čeľade Curculionidae (nosáčikovité) a to druhy z rodu Sitona (listariky). Prekvapivý bol veľmi malý počet skočiek (čeľaď Chrysomelidae: Alticinae). Skočky predstavujú významných škodcov láskavca v jarnom období, sú nebezpeční škodcovia mladých vzchádzajúcich rastlín. Z hľadiska škodlivosti predstaviteľov z radu Hemiptera, najmä cikád a vošiek a sčasti aj bzôch, sú priame škody menej významné ako nepriame škody, ktoré tieto druhy spôsobujú prenášaním chorôb. Niektoré bzdôšky z čeľade Miridae sa živia vyvíjajúcimi reprodukčnými orgánmi. Ich počet bol najvyšší práve počas tohto obdobia. Treba naďalej sledovať ich význam z hľadiska škodlivosti. Okrem škodlivých druhov sme zaznamenali aj výskyt užitočných druhov. Najviac bolo chytených jedincov z čeľade zlatoočkovitých (Chrysopidae) a z čeľade lienkovitých (Coccinellidae).

Metodika pestovania oboch plodín:

Odrody:

láskavec - Olpir a Koniz, Plainsman, No 1008, Golden Giant, K-423 a K-433.
mrlík čílsky - Baer, Grande, Temuco, Carmen

Predplodina:

Obe plodiny sa zaraďujú medzi dve obilniny, alebo po hnojenej okopanine nie sú na predplodinu náročné, dokážu prijímať živiny i z ťažšie prístupných foriem.

Predsejbová príprava pôdy:

Predsejbová úprava pôdy musí v maximálnej miere šetriť vlahu a štruktúru pôdy. Po urovnaní pôdy na jar -bránami alebo smykom, bude zabezpečené mechanické ničenie burín. Pred výsevom sa pôda nekyprí, aby sa zaistilo vytvorenie pevného lôžka. Pred sejbou treba preto pôdu povalcovať.

Sejba:

Vysievajú sa, keď teplota pôdy dosiahne 10 - 12?C, skôr nemá význam pre pomalý počiatočný rast rastlín. Hĺbka výsevu je 10 mm, maximálne 15 mm. Vysievame do riadkov vzdialených 0,20, 0,25 a 0,375 m, sejačkami určenými na výsev drobných semien. Optimálna hustota porastu je 10 - 16 dobre vyvinutých rastlín na bežný meter riadku, alebo 30 - 40 rastlín na 1m2. Po sejbe je účelné valcovať ľahkým valcom na zabezpečenie dobrého kontaktu semena s vlhkou pôdou. Mrlík čílsky sa môže vysievať skôr, nakoľko znáša i slabé mrazy.

Hnojenie:

Optimálna pôdna reakcia je neutrálna až mierne zásaditá. Vzhľadom k veľkému nárastu hmoty je dôležité, aby bola v pôde potrebná zásoba živín.

Dávky:
N
60 - 80 kg/ha
P205
60 - 80 kg/ha
K20
140 kg/ha

Časť dusíka sa môže aplikovať na list na začiatku vegetácie v liadkovej forme.

Chemická ochrana porastov:

Ochrana proti burinám spočíva v prevencii a v mechanických zásahoch. Výnimku predstavuje použitie graminicídnych herbicídov (Gallant Super) pri rozšírení lipnicovitých druhov. Proti potenciálnym chorobám a škodcom budú použité tieto prípravky: Vaztak 10EC (vošky, skočky), Novozir MN 80 proti hubovým chorobám, prípadne prípravky s rovnakou alebo podobnou účinnou látkou.

Ošetrovanie počas vegetácie:

Ošetrovanie v priebehu vegetácie spočíva v regulácii burín a ich ničení. Veľmi dôležitá je ručná selekcia prímesí. Po vzídení, pri hustejších porastoch je možné urobiť mechanické ošetrenie plečkovaním. Herbicídy sa používajú iba proti jednoklíčnolistovým burinám. V čase vegetácie je potrebné z porastu odstraňovať burinné druhy láskavca a mrlíka.

Zber:

Veľkým problémom ja nerovnomerné dozrievanie a vysoký obsah vody v listoch a stonkách v čase zberu, čo sťažuje priamy zber. Veľmi účinné je teplé a suché počasie ale hlavne mráz, ktorý porast prírodne desikuje. Najvhodnejšie je zberať po mrazoch. Po zbere je potrebné čistenie a dosúšanie semien na požadovanú skladovaciu vlhkosť 12 %. Výnos semien sa pohybuje okolo 0,7 - 1,5 t.ha-1.

Vystavené 14 3.2012

Autor textu: Ing. Iveta Čičová, PhD.