Šľachtiteľská stanica a.s., Levočské Lúky 2
054 01 Levoča, Tel.: 053/442 77 71, Fax: 053/442 77 71
Spät DATABÁZA TRÁV
  Kostrava červená LEVOČSKÁ /Festuca rubra L. /
  Kostrava lúčna LEVOČSKA /Festuca pratensis Huds./
  Kostrava trsteníkovitá KORETA /Festuca arundinacea Schreb./
  Kostrava trstenikovitá LEKORA /Festuca aruninacea Schreb./
  Lipnica lúčna LEA /Poa pratensis L./
  Lipnica lúčna LEA /Poa pratensis L./
  Mätonoh trváci MARLOT /Lolium perenne L. /
  Mätonoh trváci METROPOL /Lolium perenne L./
  Mätonoh trváci Pastel / Lolium pratenne L. /
  Ovsík obyčajný LEVOČSKÝ /Arrhenatherum elatius Presl./
  Psiarka lúčna LEVOČSKA /Alopecurus pratensis L./
  Psinček obrovský LEVOČSKÝ /Agrostis stolonifera L./
  Psinček obrovský POLAR /Agrostis gigantea Roth./
  Reznačka laločnatá DACTYLA /Dactylis glomerata L./
  Reznačka laločnatá RELA /Dactylis glomerata L./
  Timotejka lúčna LEMA / Phleum pratense L. /
  Timotejka lúčna LEVOČSKÁ /Phleum pratense L./
  Timotejka lúčna TIMOLA /Phleum pratense L./
  Timotejka uzlatá LATIMA /Phleum nodosum L. = Phleum bertolonni DC./
  Trojštet žltkastý HORAL /Trisetum flavescens P. Beauv./
  Trojštet žltkastý LEVOČSKÝ /Trisetum flavescens P. Beauv./


Do 1. júla 1941, ktorým stanica začala oficálnu činnosť, nebolo v Podtatranskej oblasti jedinej stanice, ktorá by sa zaoberala aktuálnou problematikou, najmä výskumom krmovín a zemiakov. Po presídlení Štátnych výskumných ústavov poľnohospodárskych z Košíc do Spišskej Novej Vsi v roku 1939, ku ktorému došlo v dôsledku vojnových udalostí, bolo potrebné zriadiť na Spiši výskunú stanicu ako výkonný orgán výskuných ústavov.

Vedením Štátnej výskumnej a šľachtiteľskej stanice poľnohospodárstva poverili akademika Malocha, ktorému výdatne pomáhal ako zásupca J. Tokár. V máji 1941 vysadili v Levočských Lúkach po prvý raz 3352 kmeňových materských rastlín tráv a ďatelinovín. Pôdny fond pozostával z 34,84 ha.


Poradenské služby v odbore semenárstva tráv

Šľachtiteľská stanica Levočské Lúky a.s. ako špecializované pracovisko pre šľachtenie tráv na hospodárske a nepoľnohospodárske využívanie poskytuje poradenské služby pre pestovateľov trávneho semena, vlastných druhov a odrôd, ale aj iných služieb:
  • poradenstvo pri zakladaní semenných porastov tráv
  • poradenstvo pri kombajnovom zbere a po zberovej úprave trávneho semena
  • ošetrovanie porastov po zbere úrody, včasné jesenné hnojenie a príprava porastov na prezimovanie
  • poradenstva a prednášková činnosť pre obchodno-semenárske organizácie: Slovosivex Košice, Osivo Zvolen, VÚTP HP Banská Bystrica, a ich zmluvných množiteľov.
  • agrotechnické zásady pestovania tráv na semeno
  • špeciálne požiadavky nových odrôd tráv pestovaných na semeno
  • ochranné prípravky a ich aplikácia v trávnom semenárstve
  • čistenie a po zberová úprava trávneho semena