Šľachtiteľská stanica a.s., Levočské Lúky 2
054 01 Levoča, Tel.: 053/442 77 71, Fax: 053/442 77 71
Spät DATABÁZA TRÁV
  Kostrava červená LEVOČSKÁ /Festuca rubra L. /
  Kostrava lúčna LEVOČSKA /Festuca pratensis Huds./
  Kostrava trsteníkovitá KORETA /Festuca arundinacea Schreb./
  Kostrava trstenikovitá LEKORA /Festuca aruninacea Schreb./
  Lipnica lúčna LEA /Poa pratensis L./
  Lipnica lúčna LEA /Poa pratensis L./
  Mätonoh trváci MARLOT /Lolium perenne L. /
  Mätonoh trváci METROPOL /Lolium perenne L./
  Mätonoh trváci Pastel / Lolium pratenne L. /
  Ovsík obyčajný LEVOČSKÝ /Arrhenatherum elatius Presl./
  Psiarka lúčna LEVOČSKA /Alopecurus pratensis L./
  Psinček obrovský LEVOČSKÝ /Agrostis stolonifera L./
  Psinček obrovský POLAR /Agrostis gigantea Roth./
  Reznačka laločnatá DACTYLA /Dactylis glomerata L./
  Reznačka laločnatá RELA /Dactylis glomerata L./
  Timotejka lúčna LEMA / Phleum pratense L. /
  Timotejka lúčna LEVOČSKÁ /Phleum pratense L./
  Timotejka lúčna TIMOLA /Phleum pratense L./
  Timotejka uzlatá LATIMA /Phleum nodosum L. = Phleum bertolonni DC./
  Trojštet žltkastý HORAL /Trisetum flavescens P. Beauv./
  Trojštet žltkastý LEVOČSKÝ /Trisetum flavescens P. Beauv./


Do 1. júla 1941, ktorým stanica začala oficálnu činnosť, nebolo v Podtatranskej oblasti jedinej stanice, ktorá by sa zaoberala aktuálnou problematikou, najmä výskumom krmovín a zemiakov. Po presídlení Štátnych výskumných ústavov poľnohospodárskych z Košíc do Spišskej Novej Vsi v roku 1939, ku ktorému došlo v dôsledku vojnových udalostí, bolo potrebné zriadiť na Spiši výskunú stanicu ako výkonný orgán výskuných ústavov.

Vedením Štátnej výskumnej a šľachtiteľskej stanice poľnohospodárstva poverili akademika Malocha, ktorému výdatne pomáhal ako zásupca J. Tokár. V máji 1941 vysadili v Levočských Lúkach po prvý raz 3352 kmeňových materských rastlín tráv a ďatelinovín. Pôdny fond pozostával z 34,84 ha.


Pôdnoklimatické podmienky

Územie stanice spadá do južného výbežku Spišskej kotliny. Terén je mierne svahovitý, zo severu a juhu otvorený, s nadmorskou výškou 468 m. 50- ročný priemer zrážok je 570,7 mm, teplota 6,61 °C. Rozdelenie zrážok vo vegetačnom období je veľmi priaznivé. Pôdy sú stredne ťažké, čiastočne podzolované, kambizeme a rendziny. Podnebie je drsné, s pomerne nízkymi teplotami v zime, pre šľachtenie tráv je veľmi vhodné a pôsobí ako stály selektívny činiteľ.