logo SPU
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra
e-mail: Juliana.Molnarova@uniag.sk
 
 


Význam listových hnojív vo výžive kukurice

Bilancia úrod kukurice na zrno v rokoch 1998 až 2008 hovorí o značnej variabilite, ktorá dosahuje 244,7%. Stabilizovať jej úrody sa môže podariť iba efektívnym využitím všetkých racionalizačných prvkov, ktoré má pestovateľ v rukách. Jedným z nich je voľba správnej výživy a hnojenie, nakoľko kukurica tým, že vyprodukuje značné množstvo organickej hmoty, aj odčerpáva značné množstvo živín, a čím je hybrid výkonnejší, tým je náročnejší nielen na prostredie, ale aj na výživu a hnojenie. Pri výžive a hnojení kukurice musíme myslieť aj na to, že kukurica je okrem dusíkatej výživy zvlášť náročná na niektoré mikroelementy, a preto je pri nej vhodné využiť listové hnojivá, ktoré v ostatných rokoch nadobúdajú na význame aj poklesom produkcie maštaľného hnoja v dôsledku zníženia stavov hospodárskych zvierat.

S cieľom zistiť vplyv listových hnojív na výšku úrody zrna kukurice a na ekonomiku jej pestovania sme v podmienkach kukuričnej výrobnej oblasti v katastri obce Nesvady (okr. Komárno) založili v ročníkoch 2003-2005 poľné polyfaktorové pokusy s hybridom kukurice LG 24.81, patriaceho do typu - SC, s číslom FAO - 480. Pôda na danom stanovišti je hlinitá, stredne ťažká, stredne zásobená P (37,7-56,0 mg.kg-1pôdy) a málo až dobre zásobená K (105- 220 mg.kg-1pôdy), obsahom humusu 4,53 %, neutrálnou pôdnou reakciou (pH 6,5-7,2). Pôdny typ je černozem. Predplodinou vo všetkých sledovaných ročníkoch bola pšenica letná forma ozimná. Porasty boli založené výsevkom 75 000 klíč. zŕn.ha-1, v termínoch: 26.IV.2003, 6.V.2004, 2.V.2005.

Porast kukurice pri I. ošetrení listovými hnojivami
(rastová fáza 5.-6.listu)
Porast kukurice pri II. ošetrení listovými hnojivami
(rastová fáza 9.-10.listu)

Sledovali sme tri základné úrovne hnojenia: A-úroveň bez základného hnojenia, B-úroveň s vyhnojením na teoretickú úrodu 6 ton zrna a príslušnú nadzemnú biomasu, C- úroveň s vyhnojením na teoretickú úrodu 8 ton zrna a príslušnú nadzemnú biomasu. V rámci každej základnej úrovne hnojenia sme sledovali tri varianty aplikácie listových hnojív (1,2,3): 1.-variant bez použitia listového hnojiva, 2.-variant s použitím (LH) Humix univerzal, 3.-variant s použitím (LH) Wuxal kombi Mg. Porasty sme počas vegetácie ošetrili dvakrát, a to v rastovej fáze 5. - 6. listu a v rastovej fáze 9.-10. listu v dávke: Humix univerzal po 3,5 l.ha-1 a Wuxal kombi Mg po 5 l.ha-1. Dávky živín pri jednotlivých úrovniach sme každoročne stanovili na základe agrochemického rozboru pôdy. Pri stanovení dávok priemyselných hnojív sme vychádzali z teoretickej potreby NPK na teoretickú úrodu 1 t zrna a biomasy kukurice siatej t.j. 25 kg N, 5 kg P a 29 kg K. Skutočne aplikované množstvá NPK v jednotlivých ročníkoch vyjadruje Tab.1. Priebeh poveternostných podmienok v sledovaných ročníkoch vyjadrujú grafy 1,2.

Tabuľka 1: Skutočne aplikované živiny N, P, K v kg . ha-1 v č.ž

ročník
úroveň hnojenia
N
P
K
spolu aplikované NPK v kg. ha-1
2003
A
nehnojená kontrola
B
65,0
8,0
73,0
146,0
C
115,0
18,0
130,0
263,0
2004
A
nehnojená kontrola
B
39,0
0,8
46,0
85,8
C
89,0
11,0
103,0
203,0
2005
A
nehnojená kontrola
B
108,0
0
114,0
222,0
C
158,0
7,0
171,0
336,0

 

 

Dosiahnuté výsledky poukázali na významný vplyv zrážkových pomerov na účinnosť listových hnojív. Najvýraznejšie zvýšenie úrody na porastoch ošetrených listovými hnojivami sme dosiahli v poveternostne najsuchšom ročníku 2003, ktorý sa vyznačoval aj veľmi suchým predvegetačným obdobím a úhrnom zrážok počas vegetačného obdobia kukurice (IV-IX) 188,3 mm (62,4 % kl.n) a priemernou teplotou 19,2 °C (115 % kl.n) (graf 1,2). Pri úrovni hnojenia A (úroveň bez základného hnojenia) sme významné zvýšenie úrody (1,13 t.ha-1), v porovnaní s variantom A1, dosiahli pri variante A3, kde sme aplikovali listové hnojivo Wuxal combi Mg. V porovnaní s neošetreným variantom (A1) z ekonomického hľadiska toto zvýšenie po odpočítaní nákladov znamenalo 104,73Eur (3155 Sk.ha-1). V rámci ďalších sledovaných úrovní hnojenia, kde sme kombinovali základné hnojenie (úrovne B, C) s listovými hnojivami, zvýšenie úrody vplyvom listovej výživy sa pohybovalo od 0,97 ( úroveň C3 s vyhnojením na teoretickú úrodu 8 ton zrna a príslušnú nadzemnú biomasu s použitím listového hnojiva Wuxal kombi Mg) do 2,03 t.ha-1(B2-úroveň s vyhnojením na teoretickú úrodu 6 ton zrna a príslušnú nadzemnú biomasu, použitím listového hnojiva Humix univerzal). Na týchto variantoch zisk z jedného hektára dosiahol 77,57 eur (2336,80 Sk) až 250,32 eur (7541 Sk). V zrážkovo priaznivých ročníkoch 2004 a 2005 (v porovnaní s klimatickým normálom 119,1 % resp.112,5%) zvýšenie úrody vplyvom listových hnojív bolo aj z ekonomického hľadiska menej výrazné. Listové hnojivá sa bez základného hnojenia v týchto ročníkoch nepodieľali na zvýšení úrody. Zvýšenie úrody sme dosiahli iba pri kombinácii so základným hnojením (úrovne hnojenia B, C). Pri úrovni hnojenia B listovým hnojivom ošetrené porasty dosiahli v porovnaní s neošetrenými porastmi zvýšenie iba v ročníku 2005, a to 1,09 t.ha-1 pri kombinácii základného hnojenia s listovým hnojivom Wuxal kombi Mg (B3). Pri úrovni hnojenia C aj v poveternostne priaznivých ročníkoch porasty ošetrené listovou výživou (C3) poskytli o 0,49 až 0,55 t.ha-1 vyššiu úrodu v porovnaní s porastmi bez listovej výživy(C1). Uvedené zvýšenie úrody vplyvom listovej výživy po odpočítaní nákladov na hnojivá prinieslo v priaznivých ročníkoch z každého hektára na úrovni hnojenia B3 59 eur (1777,4 Sk). Na úrovni hnojenia C3 sme v ročníku 2004 dosiahli ekonomický prínos 6,37 eur (192 Sk).

Tabuľka 2: Vplyv listovej výživy na výšku úrody zrna kukurice siatej na zrno v ročníkoch 2003-2005

Variant
2003
2004
2005
X 2003-2005
Úroda
v
t.ha-1
rozdiel
Úroda
v
t.ha-1
rozdiel
Úroda
v
t.ha-1
rozdiel
Úroda
v
t.ha-1
rozdiel
v
t.ha-1
%
v
t.ha-1
%
v
t.ha-1
%
v
t.ha-1
%
A1
7,30
-
100
8,24
-
100
10,47
-
100
8,96
-
100
A2
5,99
-1,31
82,1
8,27
0,04
100,4
10,60
0,13
101,2
8,42
-0,54
94,0
A3
8,46
1,16
115,9
7,66
-0,58
93,0
9,46
-1,01
90,4
8,66
-0,30
96,7
B1
6,65
-
100
10,95
-
100
11,34
-
100
9,66
-
100
B2
8,68
2,03
130,5
10,43
-0,52
95,3
12,19
0,85
107,5
10,64
0,98
110,1
B3
7,46
0,81
112,2
11,03
0,08
100,7
12,53
1,19
110,5
10,29
0,63
106,5
C1
7,74
-
100
10,07
-
100
12,26
-
100
10,34
-
100
C2
8,46
0,72
109,3
9,67
-0,4
96,0
12,79
0,53
104,3
10,28
-0,06
99,4
C3
8,71
0,97
112,5
10,56
0,49
104,9
12,81
0,55
0,55
10,72
0,38
103,7

Záver

Na základe trojročných výsledkov môžeme skonštatovať, že aplikácia listových hnojív je podmienená priebehom poveternostných podmienok počas vegetácie a samotným hybridom. Ošetrenie porastov listovými hnojivami bez základného hnojenia bolo ekonomicky efektívne iba v suchom ročníku. V zrážkovo priaznivých ročníkoch ich aplikácia bola efektívna pri správnej kombinácii s pevnými hnojivami.Hybrid LG 24.81 bez aplikácie pevných hnojív (na úrovni hnojenia A) v suchom ročníku kladne reagoval na Wuxal kombi Mg. V kombinácii so základným hnojením najvyššie zvýšenie úrody dosiahol pri aplikácii hnojiva Humix univerzal.

Vystavené: 21.4.2009

Autor textu: doc. Ing. Juliana Molnárová, PhD.