Oblastný výskumný ústav agroekológie Michalovce

ul. Špitálska 1273
071 01 Michalovce

e-mail: ovua_agrochemia@minet.sk
 
 

Výsledky fungicídnych pokusov v porastoch rumančeka kamilkového

ÚVOD

Pestovanie liečivých rastlín je jedným z mála odvetví rastlinnej výroby na Slovensku, kde sa v poslednom období zaznamenáva zvýšený dopyt po produktoch. V porovnaní s minulosťou síce došlo k poklesu realizácie dopestovaných produktov, avšak v súčasnosti dochádza k opätovnému záujmu o tieto rastliny.

Zákon NR SR č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny Z. z. výrazne zasiahol do spôsobu pestovania surovín. Pokiaľ v minulosti dominoval zber vo voľnej prírode, v súčasnosti sa ťažisko výroby presúva do špecializovaných veľkovýrobných technológií. Pestovanie týchto rastlín je možné prakticky na celom Slovensku, produkčná základňa je rozsiahla. K nedoriešeným otázkam patrí zvládnutie ochrany porastov proti vyskytujúcim sa burinám a iným škodlivým činiteľom.

V poslednom obodbí je evidentný nárast spotreby liečivých rastlín a ich voľný zber z prírodných lokalít výskytu v súčasnosti nestačí pokryť ich potrebu. Pri intenzívnejšom trende ochrany prírody a zachovaní prirodzeného genofondu rastlín aj pre budúce generácie speje snaha ľudí obmedziť zber voľne rastúcich liečivých rastlín z prírody iba na tie druhy, ktorým sa v kultúrnych podmienkach nedarí a ich pestovanie je neefektívne. Jednou z ciest zabezpečenia potrebného množstva tradičných druhov liečivých rastlín je ich introdukcia z prirodzených lokalít výskytu do kultúrnych podmienok, kde sa môže ich pestovanie a produkcia cieľavedome ovplyvniť človekom. Uvedené skutočnosti boli predmetom pri formulovaní cieľa predkladanej práce.

Rumanček kamilkový (Matricaria recutita L., syn. Chamomilla recutita (L.) Rauschert) je významnou liečivou rastlinou pestovanou v kultúrnych podmienkach, v ktorých si vyžaduje fungicídnu ochranu. Hlavným cieľom predkladanej práce bolo štúdium a rozšírenie možností fungicídnej ochrany.

Liečivé rastliny boli a sú v prvom rade využívané pre liečebné účely. Problémy týkajúce sa znečisťovania životného prostredia, ekonomických otázok a ľudského zdravia, ktoré vyplývajú z tradičných postupov v rastlinnej výrobe, sú jasným signálom na ďalšie prehlbovanie výskumu možností racionalizácie, obmedzovania až vylučovania nepotrebných chemických zásahov z rastlinnej výroby.

Jedným z rozhodujúcich faktorov úspešnosti rastlinnej výroby je zvládnutie ochrany pestovaných plodín počas vegetácie. Pri liečivých rastlinách možno charakterizovať situáciu tak, že pestovanie liečivých rastlín v podmienkach poľnohospodárskej výroby má nesporné výhody oproti zberu vo voľnej prírode. Takáto zmena spôsobu života u rastlín prináša ale celý rad otvorených problémov. Z hľadiska riešenia ochrany sú v popredí záujmov nasledujúce tematické okruhy:

 • možnosť a ohraničenie používania chemických prípravkov pri pestovaní liečivých a aromatických rastlín
 • rozpracovanie systémov ochrany voči burinám, t.j. výber herbicídov, ktoré nezaťažia konečný produkt reziduami a budú zodpovedať požadovaným kritériám Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv
 • doriešenie systému ochrany porastov liečivých a aromatických rastlín voči ďalším škodlivým činiteľom za obdobných podmienok ako v prípade použitia herbicídov.

Riešením takto načrtnutých okruhov a cieleným výskumom sa vytvoria predpoklady pre spracovanie nových, prípadne doplnenie už praktizovaných pestovateľských systémov (Střelec, 1997).

Podľa Metodickej príručky pre ochranu rastlín – fungicídy (Raučinová a Vargová, 2000) nie je pre porasty rumančeka kamilkovaného žiaden registrovaný a povolený prípravok. Súčasné, dostupné slovenské a české pramene (Šmahel a Hofbauer, 2002, Vaculík, 2002) sú zamerané na iné druhy liečivých rastlín ako anýz, fenikel, koriander, mäta, rasca, pričom sa testujú hlavne herbicídne a insekticídne perspektívne prípravky

Materiál a metóda

Špeciálne pokusy s ochranou porastov liečivých rastlín boli v rokoch 1999 – 2001 založené na experimentálnom pracovisku OVÚA Michalovce vo Vysokej nad Uhom a na výskumno-šľachtiteľskom centre PD “Rozkvet” Nová Ľubovňa. Pokusy sme viedli v porastoch rumančeka kamilkového - na oboch pokusných lokalitách..

Z klimatického hľadiska sa experimentálne pracovisko OVÚA - Vysoká nad Uhom nachádza v oblasti teplej, polosuchej až suchej, priemerná teplota vzduchu vo vegetačnom období bola 15,9 °C, ročná 9,2 °C. Ročný úhrn zrážok 781 mm, z toho vo vegetačnom období spadlo 665,3 mm. Nová Ľubovňa sa nachádza v chladnej oblasti, priemerná teplota vzduchu vo vegetačnom období bola 13,3 °C. Ročný úhrn zrážok 808 mm, z toho vo vegetačnom období spadlo 648,7 mm. Priemerná ročná teplota vzduchu bola 7,4 °C. Informácie o priebehu poveternostných podmienok sú získané z miestnej meteorologickej pozorovacej stanice vo Vysokej nad Uhom a z Plavča, obe sú v sieti profesných staníc Slovenského Hydrometeorologického Ústavu.

Prehľad založených variantov, použitých pesticídnych prípravkov a ich dávok znázorňujeme v nasledujúcej tabuľke 1.

Spôsob založenia pokusu

Pokusy boli usporiadané metódou dlhých pásov. Veľkosť pokusných parciel bola 4 x 5 m, pričom každý variant bol 4x opakovaný.

Plocha fungicídnych variantov bola 20 m2 so štyrmi opakovaniami. Skúšané prípravky sa aplikovali pozemne - chrbtovým postrekovačom, v dávke vody 500 l.ha-1.

Aplikácia fungicídnych prípravkov bola cielená, so zohľadnením vývojových fáz ošetrovaných rastlín, priebehu poveternostných podmienok a vývinových štádií škodlivých činiteľov.

V pokusoch bola použitá odroda rumančeka kamilkového – BONA. Porasty rumančeka boli zakladané každoročne jarným výsevom.

Tabuľka 1 Prehľad založených variantov v porastoch rumančeka

Prípravok (účinná látka)

dávka

1.Dithane DG (mancozeb)

2 kg.ha-1

2.Champion 50 WP (hydroxid Cu)

5 kg.ha-1

3.Hattrick (tebuconazole + tolylfluanid)

2 kg.ha-1

4.Euparen Multi (tolylfluanid)

2 kg.ha-1

5.Ripost M (cymoxanil, mancozeb, oxadixyl)

2,5 kg.ha-1

6.Sandofan C (oxadixyl + oxychlorid-Cu)

2,5 kg.ha-1

7.Acrobat MZ (dimetomorph + chlorpyrifos)

2 kg.ha-1

8.Tatto (mancozeb +propamocarb-HCl)

3 l.ha-1

9.Baycor (bitertanol)

1,5 kg.ha-1

10.Bravo (chlorothalonil)

1,5 l.ha-1

11.Tango (epoxiconazole + tridemorph)

0,6 l.ha-1

12.Juwel (epoxiconazole + kresoxim-methyl)

0,8 l.ha-1

13.Kontrola (neošetrená)

-


Popis spôsobu pozorovania a stanovenia jednotlivých znakov a vlastností

- hubové choroby a ich parametre:
sledovali sme výskyt múčnatky Erysiphe gramins, výskyt múčnatky sme hodnotli deväťbodovou všeobecnou stupnicou.

Tabuľka 2 Všeobecná bonitačná stupnica pre hodnotenie chorôb

Stupeň

Napadnutie chorobu alebo škodcom

9

nenapadnuté

8

veľmi slabé

7

slabé

6

slabé až stredné

5

stredné

4

stredné až silné

3

silné

2

silné až veľmi silné

1

veľmi silné

Výsledky a diskusia

Na základe výsledkov v založenom fungicídnom pokuse môžeme urobiť nasledovné poradie skúšaných prípravkov, postupujúc od najúčinnejšieho po najmenej účinný preparát: TANGO, JUWEL, HATTRICK - 9 b.; RIPOST, BRAVO – 8b., BAYCOR – 7b., TATTO, ACROBAT, SANDOFAN, EUPAREN MULTI - 6 b.; DITHANE, CHAMPION - 5 b.. Celkové rozšírenie múčnatky bolo v sledovaných lokalitách a ročníkoch stredne silné.

Tabuľka 3 Účinnosť skúšaných fungicídnych preparátov proti múčnatke v rumančeku

Fungicíd

Účin-nosť

Výskyt múčnatky

Fungicíd

Účin-nosť

Výskyt múčnatky

 1. Dithane DG
 2. Champion 50WP
 3. Hattrick
 4. Euparen Multi
 5. Ripost M
 6. Tango

5
5
9
6
8
9
9

Stredný
Stredný
Veľmi slabý
Slabý
Veľmi slabý
Stredný
Stredný

 1. Sandofan C
 2. Acrobat MZ
 3. Tatto
 4. Baycor
 5. Bravo
 6. Juwel

6
6
6
7
8
9

Slabý
Slabý
Slabý
Stredný až silný
Slabý až stredný
Stredný

K účinnosti testovaných pesticídnych prípravkov konštatujeme, že použitie jednotlivých prípravkov bolo samostatné. Z hľadiska použitia prípravkov v zmesi, je možné predpokladať zvýšenie fytotoxicického pôsobenia. Ďalším momentom, ktorý je potrebné brať do úvahy je možná odrodová citlivosť. Pri rumančeku bola použitá odroda BONA, ďalšie odrody sú z tohto pohľadu potenciálne citlivé.

Účinnosť fungicídnych prípravkov zaradených do nášho sledovania korešpondovala so spôsobom účinku. Vyššiu účinnosť sme zaznamenali v prípade prípravkov so systémovým, alebo lokálne systémovým účinkom v porovnaní s prípravkami s kontaktným účinkom. Pri dobre časovanom zásahu je možné dosiahnúť uspokojivé výsledky aj pri použití kontaktných prípravkov.

Na Slovensku je podľa dostupných údajov (Šalamon, 2000) stabilizovaná výmera pestovania rumančeka kamilkového 400 – 450 ha. Podľa rozličných autorov (Šalamon, 2000, Habán, 1996, Dachler a Pelzmann, 1999, Small, 1999) ide v  úrodovom vyjadrení o rozličné údaje. Pri rumančeku kamilkovom sa môže zamedziť stratám o 100-150 kg.ha-1. Finančná hodnota ročne ušetrených strát na produkcii pri celoplošnej aplikácii výsledkov riešenia je tak rozmedzí 5.200 – 8.775 tis. Sk v prípade rumančeka (uvažovaná cena 135,- Sk za kilogram suchej drogy rumančeka, podľa Šalamona, 2000).

Nami testované dávky fungicídov potenciálne použiteľných v pestovateľskom procese pri ochrane vybraných druhov liečivých rastlín sú vo väčšine prípadov nižšie ako v korešpondujúcej literatúre, čo by sa malo pozitívne prejaviť vo svojom účinku na zaťažené zložky prírodného prostredia. Do pokusov sme zaradili účinné látky rôznych chemických skupín s diferencovaným dopadom na životné prostredie. Pre konečné rozhodnutie sme tým umožnili výber takých účinných látok, ktoré sú vo vzťahu k človeku a životnému prostrediu šetrné a vyznačujú sa zároveň dostatočnou biologickou účinnosťou.

V súčasnosti prebieha vo svete intenzívny výskum pestovateľských systémov liečivých rastlín a vrámci toho tiež uplatnenie pesticídnych preparátov z hľadiska ochrany porastov (Dachler a Pelzmann, 1999., Small, 1999). Do testovania sú zaradzované aj nami skúšané prípravky.

Záver

Úspešnosť pestovania liečivých rastlín je do značnej miery závislá od úrovne zvládnutia ochrany porastov. Vychádzajúc z dosiahnutých výsledkov a preštudovanej literatúry je z hľadiska možnosti definitívneho odporučenia testovaných prípravkov potrebné údaje o biologickej účinnosti skúšaných pesticídnych preparátov doplniť o výsledky reziduálnych testov, resp. vyjadrenie registračných autorít a taktiež brať do úvahy kritériá Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Je možné konštatovať predpoklad veľkoplošného využita niektorých testovaných fungicídov. Využitím výsledkov riešenia je možné v rámci Slovenska zamedziť stratám na produkcii rumančeka kamilkového 5.637 – 10.175 tis. Sk ročne.

Literatúra

DACHLER, M. – PELZMANN, H. (1999): Arznei- und Gewurzpflanzen. Agrarverlag. Wien, 1999, 353 pp. ISBN 3-7040-1360-9

HABÁN, M. (1996): Pestovanie liečivých rastlín. Nitra, ÚVTIP, 1996, 135 s. ISBN 80-85330-29-6

RAUČINOVÁ, Ľ. -VARGOVÁ, Z. (2000): Metodická príručka pre ochranu rastlín – časť III. Fungicídy, AT Publishing Bratislava 2000, 117 s. ISBN 80-88954-08-8.

SMALL, E. (1999): Culinary herbs. NRC Research Press, Ottawa, Ontario, Canada, 710 pp. ISBN 0-660-16668-2

STŘELEC,V. (1997): Použitie herbicídov v porastoch niektorých liečivých rastlín. In: Pestovanie liečivých rastlín a korenín. 1997, Agroinštitut Nitra, s.17-19

ŠALAMON, I. (2000): Rozvojový program výroby a spracovania liečivých, aromatických a koreninových rastlín v Slovenskej republike. OVUA, Michalovce, 145 s., ISBN 80-968468-7-6

ŠMAHEL, P.-HOFBAUER, J. (2002): Plevele v LAKR - Přehled výsledku polných pokusu, biologická účinnosť. In: Sborník příspevkú z II. semináře pro pěstitelé léčivých a kořeninových rostlin. Brno MZLU, 2002, s. 24-30, ISBN 80-7157-596-8.

VACULÍK, A. (2002): Registrační pokusy v LAKR v rámci minoritních indikácií, In: Sborník příspevkú z II. semináře pro pěstitelé léčivých a kořeninových rostlin. Brno MZLU, 2002, s. 31-40, ISBN 80-7157-596-8.

SÚHRN

V rokoch 1999-2001 boli založené a vedené poľné pokusy s fungicídnou ochranou porastov rumančeka kamilkového. Špeciálne ochranárske pokusy boli založené na experimentálnej báze OVÚA – Michalovce vo Vysokej nad Uhom a experimentálno-šľachtiteľskej stanici PD “ROZKVET” v Novej Ľubovni. Do pokusu bolo celkove začlenených 12 fungicídnych prípravkov. Pri testovaní sme použili odrodu BONA.

Na základe dosiahnutých výsledkov v založenom fungicídnom pokuse môžeme urobiť nasledovné poradie skúšaných prípravkov, postupujúc od najúčinnejšieho po najmenej účinný preparát: TANGO, JUWEL, HATTRICK - 9 b.; RIPOST, BRAVO – 8b., BAYCOR – 7b., TATTO, ACROBAT, SANDOFAN, EUPAREN MULTI - 6 b.; DITHANE, CHAMPION - 5 b.. Celkové rozšírenie múčnatky bolo v sledovaných lokalitách a ročníkoch stredne silné.

Pre definitívne odporučenie prípavkov pre použitie v praxi je nutné brať do úvahy výsledky reziduálnych testov, resp. vyjadrenie registračných autorít a kritériá Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.

Kľúčové slová: rumanček kamilkový, fungicídna ochrana, múčnatka


THE VALUATION OF THE FUNGICIDES USING ON THE GERMAN CHAMOMILLE STANDS

SUMMARY

The aim of this contribution is to valuate the effect of fungicides which were tested for the medicinal plants protection. The field trial was esteblished on the experimental basis of Research Institute of Agroecology in Vysoka nad Uhom and experimental working place of PD ROZKVET in Nová Ľubovňa, during 1999-2001. According to achieved results we recorded different fungicidal effect of tested preperations.

Key words: Matricaria recutita L., fungicides, downy mildew


Vystavené: 11.8. 2004

Autor textu: Ing. Štefan Tóth, PhD.