Logo CVZV
Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, pracovisko Poprad

ulica SNP 2/1278
058 01 Poprad
e-mail: rajcakova@scpv.sk
 
 


Silážovanie lucerny siatej

Obzvlášť vhodným krmivom zaradeným do kŕmnej dávky hovädzieho dobytka pri skrmovaní kukuričnej siláže je lucernová siláž. Kombinácia týchto dvoch druhov siláží sa navzájom dopĺňa a pozitívne ovplyvňuje príjem krmiva aj celkový zdravotný stav zvierat. Aby sa na produkcii zvierat prejavil očakávaný pozitívny efekt, skrmované siláže musia byť prvotriednej kvality.

Lucerna je cenným bielkovinovým krmivom hlavne pre vysoký obsah dusíkatých látok. Nezanedbateľný je však aj obsah minerálnych látok (P, Ca, Mg, K, S, Fe) a vitamínov (ß-karotén, B, C, D, E, K). Koncentrácia živín v nej je výrazne ovplyvňovaná klimatickými podmienkami a agrotechnikou pestovania.

Všetky objemové krmoviny majú najpriaznivejší obsah živín a najvyššiu stráviteľnosť v prvej polovici vývoja rastlín. Ak chceme vyrobiť kvalitné krmivá, musí byť preto ich zber vykonaný v optimálnej vegetačnej fáze, ktorá má na jednej strane zabezpečiť primeranú úrodu a na strane druhej dostatok živín a energie v poraste. Na základe našich, ale aj zahraničných sledovaní zmien v obsahu živín sme pre lucernu siatu stanovili za optimálny termín zberu fázu začiatku tvorby kvetných púčikov - butonizácie. Začiatok fázy znamená, že začína klasiť alebo vytvárať púčiky 1/3 rastlín v poraste.

Počas vývoja lucernového porastu je prechod z vegetatívnych do generatívnych fáz sprevádzaný narastaním obsahu vlákninového komplexu (NDV - neutrálne detergentná vláknina, ADV - acidodetergentná vláknina). To so sebou prináša prudký pokles koncentrácie N-látok ale aj stráviteľnosti organickej hmoty krmiva (grafy 1 a 2). Táto degradácia je vždy sprevádzaná poklesom energetickej hodnoty krmiva, a to ako netto energie (NEL, NEV), tak aj N-látok skutočne stráviteľných v tenkom čreve zvierat (PDI).

Lucerna v optimálnej vegetačnej fáze pre silážovanie má síce vysoký obsah N-látok, na druhej strane však má pomerne nízky obsah vodorozpustných cukrov a vysokú pufračnú kapacitu. To výrazne sťažuje jej silážovateľnosť.

Najvyššiu koncentráciu cukrov, ktoré sú nevyhnutné pre priaznivý priebeh fermentácie, dosahuje v prvej kosbe. Vo fáze butonizácie ich obsahuje 60 - 80 g.kg-1 sušiny ale vo fáze kvitnutia je to už iba 30 - 50 g. V ďalších kosbách sa obsah vodorozpustných cukrov pohybuje od 30 do 60 g.kg-1 sušiny. Na obsah vodorozpustných cukrov v silážovanej lucerne v nemalej miere vplýva aj dĺžka uvädania. Zistili sme, že v krmive, ktoré uvädalo 48 hodín došlo k väčšej redukcii vodorozpustných cukrov, a to až o 26 % vyššej oproti krmivu uvädanému 24 hodín.

Proces uvädania je prirodzene sprevádzaný degradáciou živín v krmive (tab. 1). Ideálne je, ak uvädanie porastu prebehne do 24 hod. Ak poveternostné podmienky nedovoľujú aby sa v silážovanom krmive dosiahol optimálny obsah sušiny do 48 hod. od pokosenia porastu, neodporúčame dlhšie čakať na lepšie počasie, pretože v hmote dochádza k výrazným stratám koncentrácie živín, ako aj k rozvoju nežiaducich klostrídií, ktoré sú príčinou rozkladných procesov a rozvoja kvasiniek a plesní v silážach.

Pre silážovanie lucerny je optimálny obsah sušiny 37 - 42 %. V zásade platí, že čím viac vody je v silážovanom krmive k dispozícii pre mikrobiálnu činnosť, tým intenzívnejšie a spontánnejšie prebieha vlastná fermentácia. V dôsledku toho dochádza k vysokej produkcii unikavých mastných kyselín a amoniakálneho dusíka, ale aj k zníženiu stráviteľnosti organických živín, a to až pod 60 %. Pri kŕmení zvierat môže mať veľmi vysoký obsah unikavých mastných kyselín negatívny dopad aj na príjem siláže. Z uvedených dôvodov je potrebné, aby fermentačný proces pri silážovaní lucerny s nízkym obsahom sušiny neprebiehal spontánne, ale aby bol usmerňovaný aplikáciou chemických silážnych prípravkov, ktoré dokážu zachovať kvalitu krmiva aj v takýchto sťažených podmienkach. Aplikácia biologických prípravkov alebo silážovanie bez akýchkoľvek silážnych aditív je pri lucerne obsahujúcej sušinu pod 32 % veľmi riskantným riešením.

Nie je žiadnou novinkou, že so stúpajúcim obsahom sušiny sa zlepšuje silážovateľnosť aj priebeh fermentačného procesu bielkovinových krmív. Nadmerný nárast obsahu sušiny v lucerne (nad 45 %) spôsobuje vysoké straty živín, najmä odrolom a zhoršuje utlačiteľnosť krmiva. Zle utlačené krmivo je náchylnejšie k nepriaznivému priebehu fermentácie. Siláže s príliš vysokým obsahom sušiny vykazujú nižšiu aeróbnu stabilitu a majú vyššie predpoklady k nežiaducemu sekundárnemu fermentačnému kvaseniu.

Tabuľka 1. Charakteristika porastu lucerny siatej pred a po uvädaní

Ukazovateľ
Pokosená
Uvädnutá
Sušina v g
202,5
383,2
OH v g.kg-1 sušiny
899,7
875,2
N-látky v g.kg-1 sušiny
223,1
207,5
Vláknina v g.kg-1 sušiny
229,8
302,1
ADV v g.kg-1 sušiny
265,0
378,5
NDV v g.kg-1 sušiny
333,7
442,6
BNLV v g.kg-1 sušiny
422,6
349,7
Cukry celkové v g.kg-1 sušiny
74,0
46,2
Cukry redukujúce v g.kg-1 sušiny
49,6
41,9
Tuk v g.kg-1 sušiny
24,2
15,9
Popoloviny v g.kg-1 sušiny
100,3
124,9
ME v MJ.kg-1 sušiny
9,72
8,95
NEL v MJ.kg-1 sušiny
5,72
5,16
PDI v g.kg-1 sušiny
84,29
75,79

V laboratórnych podmienkach silážovania prebehol fermentačný proces lucerny s optimálnym obsahom sušiny dobre aj v siláži, ktorá nebola ošetrená silážnym prípravkom (tab. 2). Napriek tomu bola celková kvalita vyrobených siláží lepšia v ošetrených variantoch. V praktických podmienkach do priebehu fermentačného procesu vstupuje viacero vonkajších faktorov, preto sú rozdiely medzi ošetrenými a neošetrenými silážami výrazne vyššie v prospech ošetrených siláží.

Tabuľka 2. Ukazovatele fermentačného procesu v lucernových silážach

Ukazovateľ
Kontrola
*Chemický prípravok
**Biologický prípravok
pH
4,90
4,78
4,43
Kyseliny v g.kg-1 sušiny
- mliečna
44,0
52,9
72,8
- octová
14,0
10,9
15,5
- propiónová
0,5
0,3
0,6
- maslová + i.m
2,1
0,5
0,7
- valérová + i.m
0,4
0,3
0,4
- kaprónová + i.m
0,07
0,03
0,03
Alkohol v g.kg-1 sušiny
3,2
1,6
2,0
NH3-N z celkového N v %
11,2
7,9
9,1

* - 24,4 % nitridu sodného, 16,3 % hexametyléntetramínu, aplikačná dávka 2,0 ml.kg-1
** - Lactobacillus. plantarum (2 kmene), Pediococcus acidilactici (2 kmene), celulóza, aplikačná dávka 2,0 ml.kg-1

Pre kvalitu bielkovinových siláží je veľmi dôležitým parametrom úroveň proteolýzy, ktorá svedčí o neefektívnom rozklade N-látok. U stredne a ťažko silážovateľných krmív je ideálne ak sa jej hodnoty pohybujú maximálne do 8 % NH3-N z celkového N. V prípade, ak proteolýza v siláži prekračuje 12 %, siláž môžeme kvalifikovať ako nevydarenú, ak prekročí 16 % považujeme siláž za zlú.

Využívanie silážnych prípravkov (biologických, biologicko-enzymatických, chemických aj kombinovaných) má pri výrobe siláží a najmä lucernových siláží svoje opodstatnenie. Je potvrdené, že zlepšuje priebeh fermentácie, nutričnú hodnotu, stráviteľnosť i hygienickú kvalitu siláží. Tiež znižuje straty, ktoré sprevádzajú proces silážovania. Všetky silážne prípravky majú presne vymedzenú účinnosť a podmienky použitia. Nie sú žiadnym všeliekom a nemôžu nahradiť nedostatky technologickej disciplíny v ktorejkoľvek fáze procesu silážovania. Stále platí zásada, že z nekvalitného krmiva nemožno vyrobiť kvalitnú siláž. Iba poctivá práca spojená s prísnym dodržiavaním technológie vytvára predpoklady pre ekonomickú rentabilitu vynaloženého úsilia.

Vystavené: 17.4.2009

Autori textu: Ing. Ľubica Rajčáková, PhD.; Ing. Roman Mlynár