Logo VUZV
Výskumný ústav živočíšnej výroby NITRA

Hlohovská 2, 949 92 Nitra
Tel.: +421/037/6546122
E-mail: rajcak@vuzv.sk
 
 


Silážovanie ďatelinovín si vyžaduje disciplínu

Zvýšené nároky na kvalitu a energetickú hodnotu krmovín pri chove vysokoprodukčných dojníc so sebou prinášajú potrebu podrobnejšej analýzy pri hľadaní možných rezerv a  strát vznikajúcich pri ich výrobe.

Ďatelinoviny patria k ťažko až veľmi ťažko silážovateľným bielkovinovým krmivám, preto si ich konzervovanie vyžaduje osobitný prístup. Z hľadiska obsahu stráviteľných živín, vlákniny, ale aj obsahu vodorozpustných cukrov je najvhodnejším vegetačným štádiom pre zber štádium butonizácie. Na základe prieskumu kvality u nás vyrobených siláží v minulom roku sme zistili, že až v 60 % ďatelinových a 57 % lucernových siláží prekračuje obsah vlákniny hodnotu 300 g.kg-1 sušiny. To svedčí o tom, že väčšina ďatelinových siláží sa vyrába z porastov, ktoré sú zberané vo fáze začiatku až plného kvitnutia rastlín. Takéto odďaľovanie času zberu spôsobuje výrazné znižovanie stráviteľnosti živín a zvyšovanie obsahu vlákniny v poraste (tab. 1), ale aj znižovanie už aj tak nízkeho obsahu vodorozpustných cukrov, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie požadovaného priebehu fermentačného procesu (tab. 2).

Nesmieme pri tom zabúdať, že z krmovín nižšej kvality vyrobíme aj menej kvalitnú siláž. Kŕmenie takejto siláže, resp. akéhokoľvek iného krmiva s nižšou nutričnou hodnotou následne zvyšuje potrebu doplniť v kŕmnych dávkach chýbajúcu energiu a živiny z iných zdrojov, čím sa zvyšujú vstupné náklady a znižuje sa efektivita hospodárenia.

Nepriaznivý priebeh fermentačného procesu u ďatelinovinových siláží býva často spôsobený nesprávnym obsahom sušiny v silážovanej hmote. Obsah sušiny totiž indikuje stupeň využiteľnosti vody pre jednotlivé skupiny mikroorganizmov. Z praktického hľadiska toto zistenie znamená, že zvýšený obsah sušiny má selektívny, bakteriostatický a teda aj konzervačný účinok.

Nízky obsah sušiny spôsobuje intenzívnejší a spontánnejší priebeh fermentácie, v dôsledku čoho dochádza k vysokej produkcii kvasných kyselín a amoniakálneho dusíka z celkového N ale aj k zníženiu stráviteľnosti organických živín, a to až pod 60 %. Vysoký obsah kyselín môže mať negatívny dopad aj na príjem siláží.

So stúpajúcim obsahom sušiny bielkovinových krmív sa teda zlepšuje ich silážovateľnosť aj priebeh fermentačného procesu. V našich pokusoch sme okrem toho pozorovali s nárastom sušiny pokosenej hmoty vplyvom uvädania mierne znižovanie obsahu vlákniny. Uvädanie silážovaných krmív má okrem pozitívneho vplyvu na priebeh fermentačného procesu pozitívny vplyv aj na zvyšovanie príjmu krmiva zvieratami. Rýchlosť uvädania je možné urýchliť použitím kosačky s kondicionérom. V praktických podmienkach by nemalo prekročiť 2 dni.

Pri veľmi dlhom čase uvädania dochádza k nadmernému nárastu obsahu sušiny v krmive (nad 45 %). Dôsledkom toho vznikajú vysoké straty živín spôsobené odrolom a zhoršuje sa utlačiteľnosť krmiva. Zle utlačené krmivo je náchylnejšie k nepriaznivému priebehu fermentácie. Siláže s príliš vysokým obsahom sušiny vykazujú nižšiu aeróbnu stabilitu a majú vyššie predpoklady k nežiaducemu sekundárnemu fermentačnému kvaseniu.

Z uvedených dôvodov považujeme za optimálny obsah sušiny pri silážovaní pre ďatelinu v rozpätí 34 – 39 % a pre lucernu od 37 do 42 %. V prípade, že pre nepriazeň počasia alebo z iných dôvodov nie je možné uvädaním dosiahnuť primeraný obsah sušiny, považujeme za vhodnejšie silážovať krmivo s nízkym obsahom sušiny za pomoci chemických konzervantov a nečakať na zlepšenie podmienok.

Pre bielkovinové siláže je typickejšie vyššie pH. Fermentačný proces je väčšinou charakteristický pomalším okysľovaním, zvýšeným rozkladom bielkovín, vyšším podielom amoniakálneho dusíka z celkového dusíka a zvýšeným obsahom kyseliny maslovej. Pri zlom fermentačnom procese dochádza k poklesu aminokyselín až k tvorbe biogénnych amínov. Vedľa pH sa tak ďalším významným ukazovateľom fermentačného procesu bielkovinových siláží stáva index proteolýzy vyjadrujúci podiel amoniakálneho dusíka na celkovom obsahu dusíka v krmivách. Hodnotenie kvality bielkovinových siláží len podľa pH nemusí byť vždy objektívne, je totiž výrazne ovplyvňované pôsobením pufrujúcich látok a je úzko späté s obsahom sušiny v krmive. Vzhľadom na vysokú pufračnú kapacitu ďatelinovín je na dosiahnutie okyslenia krmiva na pH 4 potrebné vytvoriť 70-80 g kyseliny mliečnej na 1 kilogram sušiny siláže, pričom u tráv je to 50 g a u kukurice iba 35 g kyseliny mliečnej.

Nebezpečenstvo nesprávnej fermentácie môžeme výrazne redukovať, a to nielen zabezpečením odporúčaného obsahu sušiny konzervovaného krmiva ale aj výberom vhodného silážneho aditíva. Na našom trhu je k dispozícii pomerne veľa silážnych biologických i chemických prípravkov v tekutej, práškovej aj v granulovanej forme. Pri ich výbere je potrebné postupovať systematicky a je nevyhnutné vychádzať z konkrétnych podmienok. Pri použití každého aditíva platí zásada prísneho dodržiavania technologického postupu silážovania a  podmienok stanovených výrobcom použitých prípravkov.

V našom príspevku sme poukázali na niektoré faktory ovplyvňujúce výslednú kvalitu ďatelinových a lucernových siláží. Úspešnosť silážovania však nezávisí len od zberu krmiva vo vhodnom vegetačnom štádiu a použitia silážnych aditív, ale od komplexného zvládnutia celého technologického procesu. Nemenej dôležité je tiež kvalitné utláčanie, rýchle naplnenie silážneho žľabu a okamžité vzduchotesné zakrytie siláže.

Tabuľka 1: Porovnanie vybraných parametrov kvality v závislosti od vegetačného štádia

Krmovina - zloženie

Vegetačné štádium

Ďatelina lúčna

N-látky v %
Vláknina v %
Stráviteľnosť OH v %
NEL v MJ.kg-1 suš.

pred založením pukov

tvorba pukov- butonizácia

začiatok kvitnutia

plné kvitnutie

22,7
15,8
70,7
6,82

19,3
21,3
68,4
6,56

16,1
26,1
63,5
5,99

15,0
29,6
60,1
5,59

Lucerna siata

N-látky v %
Vláknina v %
Stráviteľnosť OH v %
NEL v MJ.kg-1 suš.

 

25,4
17,8
67,1
6,38

 

21,9
23,8
62,6
5,87

 

18,7
28,6
60,8
5,67

 

17,5
32,7
56,6
5,19

 

Tabuľka 2: Obsah vodorozpustných cukrov vo vybraných ďatelinovinách

Krmovina

% cukrov v sušine

Lucerna
1. kosba butonizácia
koniec kvitnutia
ďalšie kosby


6 – 10
3 – 5
3 – 6

Ďatelina lúčna
1. kosba butonizácia
koniec kvitnutia


8 – 12
5 – 7

Ďatelina plazivá 3 – 4

Vystavené 2.6.2004

Autor textu: Ing. Ľubica Rajčáková, PhD.