Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Matúškova 21
833 16 Bratislava
e-mail: lubomir.basta@gmail.com
 
 


Registrované odrody ďateliny lúčnej v Slovenskej republike

Ďatelina lúčna patrí medzi dôležité produkčné a bielkovinové krmoviny, predovšetkým vo vlhkých a chladných polohách podhorských a horských oblastí. V porovnaní s lucernou siatou nie je náročná na stanovištné podmienky. Pestuje sa buď v čistých porastoch alebo v miešankách s trávami, využíva sa v čerstvom stave na zelené kŕmenie alebo v konzervovanom stave ako siláž.

V Slovenskej listine registrovaných odrôd je v roku 2009 zapísaných 26 odrôd ďateliny lúčnej, z toho 11 diploidných a 15 tetraploidných odrôd. Sortiment pozostáva z 10 slovenských odrôd vyšľachtených na šľachtiteľských staniciach VÚRV v Malom Šariši a Vígľaši-Pstruši, 14 českých odrôd, 1 holandskej a 1 belgickej odrody.

Pokus s registrovanými odrodami ďateliny lúčnej v Slovenskej republike prebiehal v rokoch 2005 až 2007 na skúšobnej stanici ÚKSÚP-u v Spišských Vlachoch, ktorá je zároveň hlavnou odrodovou skúšobňou (HOS) pre ďateliny a trávy v SR.

Skúšobné plochy HOS sa nachádzajú v zemiakárskej výrobnej oblasti v nadmorskej výške 400 m. Priemerná teplota za vegetáciu v roku 2005 bola 6,9 oC, v roku 2006 7,3 oC a v roku 2007 9,1 oC. Úhrn zrážok za vegetačné obdobie bol v roku 2005 - 774 mm, v roku 2006 - 694 mm a v roku 2007 iba 679 mm.

Hnojivá sa aplikovali iba v rámci predsejbovej prípravy pôdy. Z dusíkatých hnojív to bol síran amónny v dávke čistých živín 40 kg.ha-1, z fosforečných hnojív sme použili superfosfát v dávke 60 kg.ha-1, z draselných hnojív draselnú soľ v dávke 100 kg.ha-1. Na začiatku jarného obdobia a na jeseň sa prevádzali fungicídne postreky prípravkom Ronilan v dávke 1 l/ha.

Pokus pozostával z 3 opakovaní. Všetky kosby prebiehali v termínoch začiatku kvitnutia jednotlivých odrôd. V každom sledovanom roku boli vykonané 3 kosby. U jednotlivých odrôd sa počas úžitkových rokov 2006-2007 hodnotili rastové znaky ako sú rýchlosť jarného rastu, odolnosť poľahnutiu, obrastanie po kosbách, produkcia zelenej a suchej hmoty, zdravotný stav, kompletnosť a vytrvalosť odrôd po 3 rokoch.

Zo sortimentu skúšaných odrôd patrili medzi odrody s najrýchlejším jarným rastom tetraploidy - česká odroda Tempus, holandská Astur a slovenský diploid Podjavorina. V odolnosti poľahnutiu v čase pred zberom jasne dominujú tetraploidné odrody, u ktorých nebolo zistené takmer žiadne poľahnutie, naopak diploidné ďateliny poľahli na takmer 60 % s výnimkou veľmi rezistentných odrôd Start a Merviot, u ktorých rastliny zostali vzpriamené.
Obrastanie po kosbách značne ovplyvnil zlý zdravotný stav a sucho v 2. úžitkovom roku. V súhrne rokov 2006 a 2007 najdynamickejšie obrastanie dosiahli tetraploidné odrody Astur, Tempus, Mazurka, Magura a diploidná Marieta. Svedčí to o ich dobrej kondícii vo vzťahu k nežiaducim stresovým faktorom pri kosbe a následnom zbere.

Tetraploidné odrody sú vzrastom mohutnejšie a s väčším listom ako diploidné ďateliny. To sa odzrkadlilo aj v produkcii zeleného krmu, kde prevýšili diploidné odrody, ale iba v 1. úžitkovom roku pod vplyvom zníženej kompletnosti, v 2. úžitkovom roku vo všeobecnosti dominovali zase diploidné odrody. V súhrne oboch sledovaných úžitkových rokov zabezpečila suverénne najvyššie úrody česká odroda Tempus, slovenská Mazurka a holandská Astur. Z diploidov si udržiava stabilne najvyššie úrody v odrodových pokusoch česká odroda Start, medzi vysoko výkonné ďateliny môžeme na základe výsledkov zaradiť Radan a slovenské odrody Manuela, Poľana a Marieta. V produkcii suchej hmoty sa "ploidné" rozdiely medzi jednotlivými odrodami znížili na minimum alebo ešte skôr hovorili v prospech diploidov. Z tetraploidných odrôd si udržali vynikajúce výsledky Tempus, Mazurka, Astur a zlepšenie prejavila česká ďatelina Vulkan. V suchej hmote patrili u diploidných odrôd k najlepším Radan a slovenské Manuela a Slatina, naopak Start zaostala za úrodami uvedených troch odrôd. Viď graf 1.

Zdravotný stav je na rozdiel od všeobecných uznávaných stanovísk lepší u diploidných odrôd, ktoré majú vyššiu rezistenciu voči výskytu fuzarióz ako tetraploidné odrody, aj keď výnimku tvoria práve tetraploidy Mazurka, Tempus a Astur. Uvedené odrody patria z celého sortimentu medzi najodolnejšie. Z diploidov sú najmenej citlivé na napadnutie fuzáriami slovenské odrody Manuela, Marieta, Slatina a česká Start. Pri hodnotení antraknózy sú rozdiely v ploidiach medzi odrodami zanedbateľné, výborné výsledky zaznamenali znova tetraploidy Astur, Margot a diploid Start.

Kompletnosť a vytrvalosť ďateliny lúčnej počas rokov 2005 - 2007 najviac ovplyvnil výskyt fuzarióz, ktorý u niektorých odrôd dokázal úplne zničiť celý porast. Jej najvyšší výskyt sa prejavil v 1.úžitkovom roku po 2.kosbe. Rastliny začali vo zvýšenej miere odumierať a koreňová hniloba sa postupne rozšírila v ohniskách po plochách parceliek jednotlivých odrôd. Pri hodnotení kompletnosti a zároveň aj vytrvalosti sa najlepšie preukázali odrodové rozdiely. Medzi najlepšou a najhoršou kompletnosťou odrody v pokuse bol rozdiel až 87 %. Na základe získaných výsledkov tak môžeme k najvytrvalejším ďatelinám lúčnym v rámci slovenského sortimentu registrovaných odrôd zaradiť tetraploidy - holandský Astur, slovenský Mazurka, český Tempus, z diploidov český Start. Viď graf 2.


ASTUR - najvytrvalejšia odroda SPRINT - najmenej vytrvalá odroda

Zo získaných poznatkov uvedeného pokusu, ale aj z dlhoročných skúseností so skúšaním odrôd ďateliny lúčnej tak môžeme usudzovať, že výrazným aspektom ovplyvňujúcim kvantitu aj kvalitu dosahovaného krmu u ďateliny lúčnej je okrem iného aj šľachtenie nových, výkonnejších a rezistentnejších odrôd. Ako veľké negatívum tak pôsobí v súčasnosti útlm šľachtenia ďateliny lúčnej na Slovensku aj vzhľadom na výborné dlhoročné výsledky slovenských šľachtiteľov.

Vystavené 21.5. 2009

Autor textu: Ing. Ľubomír Bašta