Logo UKSUP
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Matúškova 21, 833 16 Bratislava

Hlavná odrodová skúšobňa
Spišské Vlachy
 
 

Odrody ďatelín a tráv pre kŕmne využitie registrované v roku 2002

Dňa 14.3.2002 zasadala odborná komisia pre osiva a odrody poľnohospodárskych plodín, ktorá prerokovala 44 predložených návrhov.

Zo 44 návrhov bolo navrhnutých na registráciu 37 odrôd, z toho 9 pre krmné využívanie a 28 pre trávnikové využitie (okrasné, športové účely, rekreačnú, parkovú zeleň a okolo ciest a komunikácii). Dvom odrodám bola predĺžená registrácia.

Dochádza tak k výraznému obohateniu sortimentu odrôd ďatelín a tráv. Všetky novoregistrované odrody určite vzbudia záujem zástupcov poľnohospodárskej praxe i záujemcov o trávnikové odrody.

Pre krmné využívanie predkladáme poľnohospodárskej verejnosti stručné popisy odrôd, ktoré budú registrované a zapísané v listine registrovaných odrôd v roku 2002.

Pôvod odrôd - 3 Dánsko, 3 Holandsko, 2 Slovensko a 1 Česká republika.

ĎATELINOVINY

ĎATELINA LÚČNA /ČERVENÁ / Trifolium pratense L.

MAGURA
Odroda bola vyšľachtená a je udržiavaná na ŠS Malý Šariš, VÚRV Piešťany. Východiskovým materiálom je 6 rodín odrôd: MŠ-93, MŠ-92, Kvarta, DO-5, MŠ-50, MŠ-89-217. V ŠOS bola odroda skúšaná od roku 1998 pod označením MŠ-14.

Magura je stredne skorá tetraploidná odroda, o 1-2 dní skoršia ako registrovaná odroda Sigord. Rastový habitus má stredne vzpriamený. List má tmavšie zelenej farby, stredne dlhý a stredný až široký s výraznou bielou kresbou. Steblo má strednej dĺžky a stredné až hrubé. Semeno má viacfarebné. Hmotnosť tisícich semien má 2,55 g.

Podľa výsledkov v ŠOS preukázala dobrú úroveň krmovinárskych produkčných schopností v I. i v II. užitkovom roku v zelenej hmote, kde prekonala obidve kontrolné odrody. V sene bola v I. užitkovom roku na úrovni odrody Sigord, ale lepšia ako Tempus. V II. úžitkovom roku v úrode sena prekonala kontrolné odrody. Odroda Magura má rýchly jarný rast a rýchle obrastanie po kosbách. Zdravotný stav a vytrvalosť do II. užitkového roku je stredná.Je vhodná pre pestovanie na ornej pôde ako monokultúra alebo v ďatelino-trávnych miešankach.

ĎATELINA PLAZIVÁ /BIELA/ Trifolium repens L.

MILO
Odroda bola vyšľachtená metódou polycross z východiskového materiálu Retor x klony európskych odrôd, firmou DLF Trifolium A/S v Dánsku, kde sa aj odroda udržuje. V ŠOS bola odroda skúšaná od roku 1998 pod označením Milo. Zástupcom pre Slovenskú republiku je Engo spol. s r.o., Trnava.

Milo je neskorá odroda krmného typu botanickej formy holandicum až giganteum. Má dobré prezimovanie, vytrvalosť v porastoch, dobrú rýchlosť jarného rastu a intenzívnu obrastaciu schopnosť po kosbách. List má veľký a je strednezelenej až tmavozelenej farby, dlhý a stredný až široký so strednou intenzitou bielej kresby. Hmotnosť tisícich semien má 0,90g.

Podľa dosiahnutých výsledkov v ŠOS preukázala veľmi dobrú úroveň krmovinárskych produkčných schopností v I. i II. užitkovom roku v zelenej hmote, v sene i v úrode hrubých bielkovín, prekonala kontrolné odrody. Veľmi dobré úrody dosiahla v I. i II. užitkovom roku v zemiakarskej výrobnej oblasti. Zdravotný stav má stredný. Má dobrú odolnosť voči háďatku zhubnému. Je vhodná ako komponent pre viacročné lúčne i pasienkové ďatelino-trávne porasty.

NANOUK
Odroda bola vyšľachtená hromadnou selekciou z východiskového materiálu Morsoe Bjoerndrup firmou DLF Trifolium A/S v Dánsku, kde sa aj odroda udržuje. Zástupcom pre Slovenskú republiku je Engo spol. s r.o., Trnava. V ŠOS bola skúšaná od roku 1998 pod označením Nanouk.

Nanouk je skorá odroda botanickej formy silvestris. Má doré prezimovanie a vytrvalosť do II. užitkového roku. Má dobrú rýchlosť jarného rastu i obrastaciu schopnosť po kosbách. Je to malolistá odroda svetlozelenej farby, s krátkym a úzkym stredným lístkom so slabou frekvenciou bielej kresby. Listová stonka je tenká a krátka až stredná. Hmotnosť tisícich semien je 0,75 g.

Podľa dosiahnutých výsledkov v ŠOS preukázala nižšiu úroveň produkčných schopností v I. a II. užitkovom roku, v zelenej hmote i v sene, nakoľko bola porovnávaná na kontrolné odrody Dúbrava a Ovčák typu holandicum. Podobnú úroveň dosiahla aj podľa výrobných oblastí. Lepšiu úroveň produkčných vlastností ako kontrolné odrody dosiahla v obsahu dusíkatých látok v 100% sušine v I. užitkovom roku 1999 v priemere 3 staníc. Zdravotný stav má dobrý. Má dobrú odolnosť voči háďatku zhubnému. Je vhodná pre krmné využitie do viacročných pastevných ďatelino-trávnych porastov, ale i pre technické trávnikové využitie.

TRÁVY

Kostrava lúčna Festuca pratensis Huds.

SENU
Kŕmna odroda, ktorá vznikla selekciou zo starej odrody Pajbjerg v Dánsku. Majiteľom a udržiavateľom je DLF Trifilium A/S Dánsko. Zástupcom pre SR je Engo spol . s r.o. Trnava.

Senu je diploidná odroda, v klasení je stredná, o 2 dni skoršia ako Levočská. Rýchlosť jarného rastu je veľmi dobrá, obrastanie po kosbách je dobré. Odroda má na jeseň stredný tvar trsu, stredne až tmavo zelenej farby. V čase objavenia súkvetia má odroda polovzpriamený až stredný tvar trsu. Prirodzená výška rastliny je stredná až vysoká. Vlajkovitý list je stredný až dlhý, čo sa týka šírky je stredný. Steblo je stredné až dlhé, súkvetie je stredné. HTS je v priemere 2,0 g. Zdravotný stav je na úrovni kontrolných odrôd.

V skúšanom období 1998 - 2001 prekonala priemer povolených odrôd Levočská, Otava v zelenej hmote a sene. Odroda Senu je krmného typu, vhodná pre trávne zmesi.

Mätonoh mnohokvetý (taliansky ) Lolium multiflorum subsp. italicum

LIPURUS
Odroda bola vyšľachtená firmou FAP Zurich - Reckenholz vo Švajčiarsku, udržiavateľom je Dr Beat Boller, FAP Zurich - Reckenholz . Východiskový materiál - selekcia z tetraploidného šľachtiteľského materiálu z odrody Lipo. Zástupcom pre SR je VÚRV Piešťany. Skúšaná bola pod označením LI 8915/25.

Ide o druh , ktorý sa v Slovenskej republike registruje na základe skúšok na odlišnosť, vyrovnanosť a stálosť. DUS skúšky u tohto druhu prevádza Česká republika.

Odroda Lipurus je tetraploidná , ktorá je v začiatku klasenia stredná. Tvar trsu má stredný , stredne zelenej farby. Prirodzená výška na jar a v čase klasenia je stredná až vysoká. Vlajkovitý list je stredný až dlhý a stredný až široký. Steblo je dlhé. Súkvetie je stredné až dlhé so stredným až veľkým počtom kláskov. HTS je v priemere 3,60 g.

Odroda Lipurus je jedno až dvojročný kŕmny typ , vhodná na pastvu a kosenie.

Mätonoh trváci Lolium perenne L.

BARSPRINTER
Odroda bola vyšľachtená vo Francúzsku do roku 1997, selekciou klonov a čeľadí na úrodu , trvácnosť. V ŠOS bola skúšaná pod označením BAR LP 8 BTR ESN. Majiteľom a udržiavateľom je Barenbrug Holland B.V.- Holandsko. Zástupcom pre SR je Agrotrans spol. s .r.o. Šamorín.

Odroda Barsprinter je diploidná odroda, v klasení je stredná, o 7 dni skoršia ako odroda Metropol, s dobrou rýchlosťou jarného rastu. Tvar trsu na jar je stredný, farba listu je stredne až tmavo zelená. Odroda Barsprinter je na jar vysoká. Vlajkovitý list je stredný, čo sa týka dľžky, a úzky až stredný. Steblo je stredné až dlhé. Krátke až stredné súkvetie má stredný počet kláskov. HTS je v priemere 1,8 g. Zdravotný stav je dobrý na úrovni kontrolných odrôd.

V skúšanom období 1998 - 2001 preukazne prekonala priemer kontrolných odrôd Metropol a Algol. Barsprinter vynikla predovšetkým v prvých kosbách. Odroda Barsprinter je vhodná pre pasenie a kosenie.

KENTAUR
Odroda bola vyšľachtená na šľachtiteľskej stanici Hladké Životice v Českej republike, výberom neskorých typov zo svetového sortimentu odrôd. V ŠOS bola skúšaná pod označením Kentaur A. Zástupcom pre SR je VÚTP - HP Banská Bystrica.

Odroda Kentaur je tetraploidná odroda, v klasení je stredná až neskorá, o 1 deň neskoršia ako odroda Tarpan, s dobrou rýchlosťou jarného rastu. Tvar trsu na jar je stredný, farba listu je tmavo zelená. Vlajkovitý list je dlhý až veľmi dlhý a široký. Steblo je dlhé až veľmi dlhé. Dlhé až veľmi dlhé súkvetie má veľký počet kláskov. HTS je v priemere 3,26 g. Zdravotný stav je dobrý, odroda je náchylnejšia na pleseň snežnú, avšak poškodený porast počas vegetácie rýchlo regeneruje a obrastá.

V skúšanom období 1998 - 2001 preukazne prekonala priemer kontrolných odrôd Tarpan a Mustang v produkcii zelenej hmoty a sena. Odroda Kentaur je krmného typu, vhodná pre neskoršie lúčne a pastvové zmesí a silážovanie.

MARA
Odroda bola vyšľachtená v Rumunsku, selekciou klonov a čeľadí na úrodu , trvácnosť a odolnosť proti chorobám. Majiteľom a udržiavateľom je Barenbrug Holland B.V.- Holandsko. Zástupcom pre SR je Agrotrans spol. s .r.o. Šamorín.

Odroda Mara je diploidná odroda, v klasení je stredná až neskorá, o 3-4 dni skoršia ako odroda Metropol, s dobrou rýchlosťou jarného rastu. Tvar trsu na jar je stredný, farba listu je stredne až tmavo zelená. Vlajkovitý list je stredný až dlhý, čo sa týka šírky je stredný. Steblo je dlhé. Stredné až dlhé súkvetie má stredný počet kláskov. HTS je v priemere 2,04 g. Zdravotný stav je dobrý na úrovni kontrolných odrôd.

V skúšanom období 1998 - 2001 preukazne prekonala priemer kontrolných odrôd Metropol a Algol. Mara vynikla predovšetkým v prvých kosbách a úrodnosť odrody sa rokmi zlepšovala. Odroda Mara je krmného typu, vhodná pre lúčne a pastvové využívanie.

PSINČEK BIELY Agrostis gigantea Roth.

POLAR
Odroda bola vyšľachtená šľachtiteľským výberom z odrody Levočský na ŠS Levočské Lúky, kde sa aj udržuje. V DUS skúškach bola od roku 1998 pod označením LL -1/93.

Polar je hexaploidná krmná odroda. Je to stredne až neskoro klasiaca odroda stredne zelenej farby. Vlajkovitý list má dlhý a široký. Dĺžku stebla a dĺžku kvetenstva má dlhú. Rastový habitus má stredný až polorozložitý. Priemernú hmotnosť tisícich semien má 0,20 g.

Odroda Polar je v porovnaní na kontrolné odrody Levočský a Rožnovský o 3 až 4 dní neskoršia. Má rýchly jarný rast a dobrú rýchlosť obrastania po kosbách. Je širokolistá. Má dobrý zdravotný stav. V úrodach zelenej hmoty je na úrovni odrody Levočský. Je vhodná pre lúčne i pasienkové poľnohospodárske využitie. Poskytuje 3 až 4 kosby.

NOVOREGISTROVANÉ ODRODY TRÁV PRE TRÁVNIKOVÉ VYUŽÍVANIE V ROKU 2002

V súvislosti so zmenami, ktoré prevádza naša spoločnosť, rastú i požiadavky na zakladanie trávnikov pre parkové, športové, rekreačné a iné účely. Domáce i zahraničné šľachtiteľské firmy na túto požiadavku reagujú vysokým počtom žiadosti o registráciu odrôd.

V roku 2002 bolo možné na základe ukončených skúšok významne rozšíriť sortiment odrôd tráv pre trávnikové využívanie a ÚKSÚP navrhol na registráciu 28 nových odrôd.

Jedná sa o 10 odrôd kostravy červenej, 1 odrodu kostravy trsteníkovitej, 3 odrody kostravy ovčej, 6 odrôd lipnice lúčnej, 4 odrody mätonohu trváceho, 1 odrodu metlice trsnatej, 2 odrody psinčeka poplazového a 1 odrodu timotejky uzlatej.

TRÁVY

KOSTRAVA ČERVENÁ Festuca rubra L.

BARDIVA
Odroda Bardiva bola vyšľachtená hromadným výberom firmou Barenbrug Holland B.V., Holandsko. Zástupcom pre Slovenskú republiku je Agrotrans spol. s r.o. Šamorín. V DUS skúškach bola skúšaná pod označením BAR FRC 8215.
Je to trávniková, trsnatá, hexaploidná odroda kostravy červenej. V začiatku klasenia je stredná až neskorá, klasí o 5 dní neskôr ako Veverka. Tvar trsu je polorozložitý. Farba listu je stredne zelená až tmavozelená. Vlajkový list je krátky a úzky. Steblo je krátke a kvetenstvo je veľmi krátke až krátke. Je podobná odrode Soberana. Priemerná hmotnosť tisícich semien je 0,98 g.

V trávnikových pokusoch je jemnolistá a je lepšia vo vzhľade po kosbách ako kontrolné odrody. Prezimovanie porastu je veľmi dobré. Častým kosením dosahuje vysokú hustotu porastu. Zasýchanie porastu počas letných horúčav je stredné. Má strednú produkciu hmoty, zdravotný stav je veľmi dobrý. Je vhodná pre okrasnú, parkovú a bežnú okrasnú zeleň okolo domov.

BAROYAL
Odroda Baroyal bola vyšľachtená selekciou rastlín, klonov a tried v ťažkých trávnych podmienkach firmou Barenbrug Holland B.V., Holandsko. Zástupcom pre Slovenskú republiku je Agrotrans spol. s r.o. Šamorín. V DUS skúškach bola skúšaná pod označením BAR FRT 6223.

Je to trávniková, krátkovýbežkatá, hexaploidná odroda kostravy červenej. V začiatku klasenia je stredná až neskorá, klasí o 5 dní neskôr ako Veverka. Tvar trsu je polorozložitý. Farba listu je stredne zelená až tmavozelená. Vlajkový list je krátky a úzky. Steblo je krátke a kvetenstvo je veľmi krátke. Priemerná hmotnosť tisícich semien je 1,05 g.

V trávnikových pokusoch jej prednosťou je veľmi dobrá hustota porastu, nízka produkcia hmoty a dobrý vzhľad po kosbách. Vyniká dobrou sviežosťou počas zimy a prezimovaním. Zdravotný stav je veľmi dobrý. Je to trávniková odroda, vhodná pre parky a rekreačné trávniky. Je registrovaná v Holandsku.

CAMILLA
Odroda Camilla bola vyšľachtená pozitívnou selekciou z ekotypov zo severu U.S.A. Majiteľom odrody je Zelder B. V., Holandsko. Zástupcom pre Slovenskú republiku je Floracentrum Trenčín.

Je to trávniková, dlhovýbežkatá, oktoploidná odroda kostravy červenej. V začiatku klasenia je neskorá. Tvar trsu je stredný až polorozložitý. List je tmavozelenej až veľmi tmavozelenej farby. Vlajkový list je stredne dlhý a stredne široký. Steblo a kvetenstvo je stredne dlhé. Je podobná odrode Aniset. Priemerná hmotnosť tisícich semien je 1,50 g.

Odroda Camilla vyniká v trávnikových pokusoch svojou veľmi tmavozelenou farbou a lepším vzhľadom po kosbách ako odroda Levočská. Má strednú až malú produkciu hmoty a veľmi dobrý zdravotný stav. Je vhodná do okrasných trávnych zmesí a tiež do trávnikov mierne zaťažovaných a okolo ciest a komunikácii. Je registrovaná v Anglicku a v Nemecku.

DIEGO
Odroda Diego bola vyšľachtená hromadnou selekciou z ekotypov firmou DLF Trifolium A/S, Dánsko. Zástupcom pre Slovenskú republiku je Engo spol. s r.o. Trnava.

Je to trávniková, dlhovýbežkatá, oktoploidná odroda kostravy červenej. V začiatku klasenia je neskorá, klasí o 9 dní neskôr ako Veverka. Tvar trsu je stredný. Farba listu je tmavozelená. Vlajkový list je stredne dlhý a stredný až široký. Steblo a kvetenstvo je krátke až stredné. Priemerná hmotnosť tisícich semien je 0,98 g.

Odroda Diego má lepší vzhľad po kosbách, sviežosť pred zimou a zasychanie porastu počas letných horúčav. Produkcia hmoty je stredná. Zdravotný stav je veľmi dobrý. Je vhodná do trávnikových miešanok, okrasných, mierne zaťažovaných ihrísk, okolo ciest a komunikácii. Je registrovaná v Nemecku, Poľsku a v Ukrajine.

ENGINA
Odroda Engina bola vyšľachtená z ekotypov firmou Cebeco Seeds B.V., Holandsko. Zástupcom pre Slovenskú republiku je Karma spol. s r.o., Bratislava. V DUS skúškach bola skúšaná pod označením ERU 14.

Je to trávniková, dlhovýbežkatá, oktoploidná odroda kostravy červenej. V začiatku klasenia je stredná, klasí o 2 dní neskôr ako Veverka. Tvar trsu má polovzpriamený. Farba listu je tmavozelená až veľmi tmavozelená. Vlajkový list je dlhý a široký. Steblo a kvetenstvo má strednú dĺžku. Je podobná odrode Barcorsa. Priemerná hmotnosť tisícich semien je 1,30 g.

Odroda Camilla vyniká v trávnikových pokusoch svojou veľmi tmavozelenou farbou. Vzhľad po kosbách má na úrovni kontrolnej odrody Levočská. Produkcia hmoty je stredná až nízka. Zdravotný stav je veľmi dobrý. Je vhodná na trávniky okolo domov a pre extenzívne využívané plochy ako sú napr. okraje ciest. Je registrovaná v Českej republike.

FATIMA
Odroda Fatima bola vyšľachtená kmeňovým šľachtením s využitím osív všetkých stupňov v genovej banke firmou ŠS spol. s r.o. Hladké Životice, ČR. Zástupcom pre Slovenskú republiku je VÚTP-HP Banská Bystrica. V DUS skúškach bola skúšaná pod označením HŽ 3 T.

Je to trávniková, trsnatá, hexaploidná odroda kostravy červenej. V začiatku klasenia je stredná, klasí o 2 dní neskôr ako Veverka. Tvar trsu je stredný. Farba listu je stredne zelená až tmavozelená. Vlajkový list je krátky až stredný a úzky až stredný. Steblo je stredne dlhé a kvetenstvo je veľmi krátke až krátke. Je podobná odrode Simone. Priemerná hmotnosť tisícich semien je 0,95 g.

Z prehľadu trávnikových vlastností vyplýva, že odroda Fatima má lepšiu sviežosť pred zimou i počas zimy a lepší vzhľad po kosbách ako kontrolné odrody. Produkcia hmoty je stredná až vysoká. Zdravotný stav je veľmi dobrý. Je vhodná pre okrasnú, parkovú a bežnú zeleň okolo domov.

JULISKA
Odroda Juliska bola vyšľachtená hromadnou selekciou z ekotypov z Fínska. Majiteľom odrody je DLF Trifolium A/S, Dánsko. Zástupcom pre Slovenskú republiku je Engo spol. s r.o. Trnava.

Je to trávniková, trsnatá, hexaploidná odroda kostravy červenej. V začiatku klasenia je stredná až neskorá, klasí o 4 dní neskôr ako Veverka. Tvar trsu je polorozložitý. Farba listu je stredne zelená. Vlajkový list je krátky až stredný a úzky až stredný. Steblo je stredné až dlhé. Kvetenstvo má stredné. Priemerná hmotnosť tisícich semien je 1,50 g.

V trávnikových pokusoch vyniká najmä dobrým vzhľadom po kosbách a dobrou sviežosťou pred zimou. Ostatné vlastnosti má na úrovni kontrolných odrôd. Zdravotný stav má veľmi dobrý. Je vhodná na základanie okrasných trávnikov. Je registrovananá v Nemecku.

LAXTON
Odroda Laxton bola vyšľachtená hromadnou selekciou firmou DLF Trifolium A/S, Dánsko. Zástupcom pre Slovenskú republiku je Engo spol. s r.o. Trnava.

Je to trávniková, dlhovýbežkatá, oktoploidná odroda kostravy červenej. V začiatku klasenia je stredná, klasí o 3 dní neskôr ako Veverka. Tvar trsu je stredný. Farba listu je tmavozelená. Vlajkový list je stredný až dlhý a stredný až široký. Steblo je dlhé a kvetenstvo je stredné. Priemerná hmotnosť tisícich semien je 1,30 g.

Jej prednosťou je lepšia sviežosť pred a počas zimy, lepší vzhľad po kosbách v intenzívnej variante ako majú kontrolné odrody. Častým kosením vytvára hustý a kompaktný porast. Produkcia hmoty je stredná až nízka. Zdravotný stav je veľmi dobrý. Je vhodná do okrasných, ihriskových trávnikov a tiež ju možno využiť na svahy okolo ciest. Je registrovaná vo Francúzsku, Slovinsku.

SIMONE
Odroda Simone bola vyšľachtená hromadnou selekciou z ekotypov firmou DLF Trifolium A/S, Dánsko. Zástupcom pre Slovenskú republiku je Engo spol. s r.o. Trnava.

Je to trávniková, trsnatá, hexaploidná odroda kostravy červenej. V začiatku klasenia je stredná až neskorá, klasí o 6 dní neskôr ako Veverka. Tvar trsu má stredný. Farba listu je stredne zelená až tmavozelená. Vlajkový list je krátky až stredný a úzky až stredný. Dĺžka stebla je stredná a kvetenstvo je krátke až stredné. Je podobná odrode Center. Priemerná hmotnosť tisícich semien je 1,10 g.

V trávnikových pokusoch jej prednosťou je lepšia sviežosť pred zimou i počas zimy a lepší vzhľad po kosbách. Produkcia hmoty je stredná. Zdravotný stav je veľmi dobrý. Je vhodná na zakladanie okrasných trávnikov. Je registrovaná v Nemecku.

SOBERANA
Odroda Soberana bola vyšľachtená selekciou rastlín, klonov a tried v ťažkých trávnych podmienkach firmou Barenbrug Holland B.V., Holandsko. Zástupcom pre Slovenskú republiku je Agrotrans spol. s r.o. Šamorín. V DUS skúškach bola skúšaná pod označením BAR FRC 7232.

Je to trávniková, trsnatá, hexaploidná odroda kostravy červenej. V začiatku klasenia je stredná, klasí o 3 dní neskôr ako Veverka. Tvar trsu je polorozložitý. Farba listu je stredne zelená až tmavozelená. Vlajkový list je veľmi krátky až krátky a úzky. Steblo je veľmi krátke až krátke a kvetenstvo veľmi krátke. Je podobná odrode Bardiva. Priemerná hmotnosť tisícich semien je 1,00 g.

V trávnikových pokusoch vyniká a pôsobí esteticky po celú vegetáciu svojou jemnosťou, hustotou a farbou porastu. Je lepšia vo vzhľade po kosbách ako kontrolné odrody Veverka a Levočská. Produkuje veľmi málo nadzemenj hmoty. Zasýchanie počas obdobia sucha je slabé. Zdravotný stav je veľmi dobrý. Je vhodná pre trávnik parkového typu a pre rekreačnú zeleň. Je registrovaná vo Francúzsku.

KOSTRAVA OVČIA TVRDÁ Festuca ovina duriuscula L.S.S.

BARDUR
Odroda Bardur bola vyšľachtená selekciou v ekotypoch. Majiteľom odrody je firma Barenbrug Holland B.V., Holandsko. Zástupcom pre Slovenskú republiku je Agrotrans spol. s r.o. Šamorín. V DUS skúškach bola skúšaná pod označením BAR FO 9A2.

Je to trávniková, hexaploidná odroda. V začiatku klasenia je skorá, klasí o 2 dní neskôr ako Jana. Tvar trsu je polorozložitý. Farba listu je tmavozelená. Vlajkový list a steblo je krátke. Kvetenstvo je krátke až stredne dlhé. Je podobná odrode Pintor. Priemerná hmotnosť tisícich semien je 1,00 g.

V trávnikových pokusoch bola porovnávaná na registrovanú českú odrodu Jana. Bardur má však rýchlejší začiatok jarného rastu, lepšiu sviežosť počas zimy, prezimovanie porastu a vzhľad po kosbách. Hustota, farba a jemnosť porastu je na úrovni registrovanej odrody Jana. Produkcia hmoty je stredná až nízka. Zdravotný stav je veľmi dobrý. Je vhodná pre trávnik parkového typu, pre rekreáciu a záhradné zmesi. Je registrovaná v Nemecku, Holandsku a Taliansku.

RIDU
Odroda Ridu bola vyšľachtená hromadnou selekciou z ekotypov z Dánska firmou DLF Trifolium A/S, Dánsko. Zástupcom pre Slovenskú republiku je Engo spol. s r.o., Trnava.

Ridu je trávniková, hexaploidná odroda kostravy ovčej. V začiatku klasenia je veľmi skorá, klasí o 4 dní skôr ako Jana. Tvar trsu je polorozložitý. Farba listu je stredne zelená. Vlajkový list je krátky až stredný. Steblo je stredne dlhé a kvetenstvo krátke až stredné. Priemerná hmotnosť tisícich semien je 0,90 g.

Od Jany sa odlišuje svetlejšou farbou porastu, lepším vzhľadom po kosbách a prezimovaním porastu. Je jemnolistá so strednou až nízkou produkciou hmoty. Zdravotný stav má veľmi dobrý. Je vhodná na parkové i okrasné trávniky. Je registrovaná v Nemecku.

KOSTRAVA OVČIA Festuca ovina L.S.S.

PINTOR
Odroda Pintor bola vyšľachtená výberom z ekotypov v minitrávnikoch pre mačinovú kvalitu. Majiteľom odrody je Zelder B.V., Holandsko. Zástupcom pre Slovenskú republiku je Floracentrum Trenčín.

Je to trávniková, hexaploidná odroda kostravy ovčej. V začiatku klasenia je skorá až stredná, klasí o 2 dní neskôr ako odroda Jana. Tvar trsu je polorozložitý. Farba listu je veľmi tmavozelená. Vlajkový list a steblo je krátke. Kvetenstvo je krátke až stredné. Je podobná odrode Bardur. Priemerná hmotnosť tisícich semien je 0,80 g.

V trávnikových pokusoch sa od registrovanej odrody Jana odlišuje výrazne tmavšou farbou. Je to jemnolistá odroda s veľmi dobrým vzhľadom po kosbách a nízkou produkciou hmoty. Zdravotný stav je veľmi dobrý. Spĺňa požiadavky pre intenzívne ošetrované okrasné i športové trávniky. Je registrovaná v Holandsku, Nemecku, Českej republike, Anglicku, Nórsku a Poľsku.

KOSTRAVA TRSTENÍKOVITÁ Festuca arundinacea Schreber

ASTERIX
Je trávniková odroda vyšľachtená v štáte Oregon v U.S.A. Metódou šľachtenia bol výber na jednú rastlinu pre úrodu semena a potomstvo skúšané v trávnikových skúškach. Východiskovým materiálom bola syntetická odroda založená na klonoch vybratých z veľkej populácie. Vlastníkom odrody je firma Zelder B.V. v Holandsku, kde sa aj odroda udržuje. Zástupcom pre Slovenskú republiku je Floracentrum Trenčín.

Asterix je stredne klasiaca diploidná odroda. Rastový habitus má stredný. List má tmavozelenej farby. Vlajkovitý list má krátky a úzky až stredný. Dĺžku stebla má krátku. Dĺžku kvetenstva má krátku až strednú. Priemernú hmotnosť tisícich semien má 2,28 g.

V trávnikových pokusoch má veľmi tmavozelenú farbu. V porovnaní s kontrolnou odrodou Kora má lepšiu hustotu, jemnosť porastu i vzhľad po kosbách, lepšiu odolnosť voči suchu v lete a menšiu produkciu nadzemenj hmoty. Má dobrý zdravotný stav ale odolnosť voči plesni snežnej má strednú. Znáša ušľapávanie. Je vhodná pre zaťažované a rekreačné trávniky kde vytvára tvrdú, kompaktnú trávnikovú mačinu.

LIPNICA LÚČNA Poa pratensis L.

BARTENDER
Odroda bola vyšľachtená z ekotypov selekciou rastlín, klonov a tried v ťažkých trávnikových podmienkach, firmou Barenbrug Research Wolfheze, Holandsko, kde sa aj udržuje. Zástupcom pre Slovenskú republiku je Agrotrans spol. s r.o., Šamorín. V ŠOS bola odroda skúšaná pod názvom BAR VB 9535.

Bartender je stredne až neskoro klasiaca trávniková odroda stredne zelenej farby. Rastový habitus má stredný. Širku listu v jeseni má strednú až širokú. Vlajkovitý list má krátky až stredný. Šírku vlajkovitého listu má strednú. Dĺžku stebla má strednú. Dĺžku kvetenstva má krátku až strednú, antokyánové sfarbenie kvetenstva má stredné až silné. Priemerná hmotnosť tisícich semien je 0,32 g.

V trávnikových pokusoch bola porovnávaná na registrované odrody Moravanka a Bohémia, ktorým sa vo významných trávnikových vlastnostiach približuje. Odlišuje sa od nich stredne zelenou farbou porastu. Zasýchanie v období sucha je stredné. Zdravotný stav má horší. Má silný výskyt hrdze trávnej v jeseni v intenzívnej i v stredneintenzívnej variante. Je určená pre trávniky športového typu a pre parky.

ENPRIMA
Odroda bola vyšľachtená z ekotypov individuálnym výberom jednej rastliny a následným množením, firmou Cebeco Seeds. B.V.,Holandsko kde sa aj udržuje. Zástupcom pre Slovenskú republiku je Karma s.r.o. Bratislava. V ŠOS bola odroda skúšaná pod označením EVB 295.

Enprima je stredne až neskoro klasiaca trávniková odroda stredne až tmavozelenej farby. Rastový habitus má stredný. Dĺžku a šírku vlajkovitého listu má strednú. Dĺžku stebla má strednú. Dĺžku kvetenstva má strednú až dlhú, so slabým až stredným antokyánovým sfarbením. Priemerná hmotnosť tisícich semien je 0,35 g.

V trávnikových pokusoch má odroda Enprima dobré prezimovanie, dobrú hustotu porastu a častým kosením vytvára kompaktný a jemný trávnik tmavozelenej farby, s dobrým vzhľadom po kosbách. Produkcia nadzemnej hmoty je stredná. Zasýchanie v období sucha je stredné. Zdravotný stav má stredný. Je vhodným komponentom do trávnikových zmesí pre športové zaťažované trávniky i parkové plochy bežnej zelene.

ENTOPPER
Odroda bola vyšľachtená z ekotypov individuálnym výberom jednej rastliny a následným množením firmou Cebeco Seeds. B.V., Holandsko kde sa aj udržuje. Zástupcom pre Slovenskú republiku je Karma spol. s r.o., Bratislava. V ŠOS bola odroda skúšaná pod označením EVB 307.

Entopper je neskoro klasiaca trávniková odroda. Rastový habitus má stredný. List má stredne zelenej až tmavozelenej farby. Dĺžku a šírku vlajkovitého listu má strednú. Dĺžku stebla a kvetenstva má strednú. Antokyánové sfarbenie kvetenstva má stredné až silné. Priemerná hmotnosť tisícich semien je 0,33g.

V trávnikových pokusoch má odroda Entopper hustotu a jemnosť porastu, i vzhľad po kosbách skoro na úrovni kontrolnej odrody Moravanka. Pri pravidelnom kosení a hnojení vytvára hustý a trváci trávnik. V produkcii nadzemnej hmoty je na úrovni registrovanej odrody Moravanka. Vzhľad po kosbách má lepší na jar, v lete a v jeseni na úrovni registrovanej odrody Moravanka. Zdravotný stav má dobrý až stredný. Je stredne odolná proti napadnutiu listovými škvrnitostiami. Je vhodným komponentom do trávnych zmesí pre športové zaťažované trávniky.

EVORA
Odroda bola vyšľachtená krížením /Entopper x Ecotype/ metódou individuálneho výberu a množenia rastlín s následným výberom podľa fenotypu, vo firme Cebeco Seeds. B.V. v Holandsku, kde sa aj udržuje. Zástupcom pre Slovenskú republiku je Karma spol. s r.o. Bratislava. V ŠOS bola odroda skúšaná pod názvom EVB 8268.

Evora je v začiatku klasenia stredná až neskorá trávniková odroda. Šírku listu v jeseni má strednú. Rastový habitus má stredný. Zažltnutie v zime má stredné až silné. Vlajkovitý list má krátky až stredný a stredne široký. Dĺžka stebla a kvetenstva je stredná. Antokyánové sfarbenie kvetenstva je stredné až silné. Priemerná hmotnosť tisícich semien je 0,38 g.

V trávnikových pokusoch sa odroda Evora odlišuje od kontrolných odrôd Moravanka a Bohemia tmavozelenou farbou a lepším vzhľadom po kosbách. Je to strednolistá odroda. V šírke listu a v produkcii nadzemnej hmoty je na úrovni kontrolných odrôd. Pri pravidelnom kosení a hmojení vytvára hustý trávnik s kompaktnou trávnikovom mačinou. Zdravotný stav má stredný. Je vhodná pre športové plochy, trávniky a na iné trávnikové využitie v kombinácii s mätonohom trvácim.

HARMONIE
Odroda bola vyšľachtená krížením sexuálnych matiek s apomiktickými otcami s následným výberom na ŠS Hladké Životice. Zástupcom pre Slovenskú republiku je VÚTP-HP Banská Bystrica. V ŠOS bola skúšaná pod označením HŽ 31.

Harmonie je neskoro klasiaca trávniková odroda. Tvar trsu má stredný. Farbu listu v jeseni má stredne až tmavozelenú. Dĺžku vlajkovitého listu má krátku až strednú a šírku úzku až strednú. Dĺžku stebla má krátku až strednú. Dĺžku kvetenstva má krátku a antokyánové sfarbenie kvetenstva má stredné až silné. Priemernú hmotnosť tisícich semien má 0,20 g.

V trávnikových pokusoch vyniká nízkou produkciou nadzemnej hmoty, lepšou sviežosťou počas zimy i pred zimou a lepším vzhľadom po kosbách ako kontrolné odrody. Zdravotný stav má na úrovni kontrolných odrôd. Od podobnej odrody Limousine je odlišná vo farbe listu a v ochĺpení listovej pošvy a listovej čepele. Je určená pre okrasné i športové trávniky.

SOBRA
Odroda Sobra bola vyšľachtená z ekotypov zo Švédska metódou generatívnej reprodukcie firmou DLF Trifolium A/S, Dánsko, kde sa i udržuje. Zástupcom pre Slovenskú republiku je Engo spol.s r.o., Trnava.

Sobra je stredne až neskoro klasiaca trávniková odroda. Tvar trsu má stredný. Farbu listu má stredne zelenú. Dĺžku a šírku vlajkovitého listu má strednú. Steblo má stredné až dlhé. Dĺžku kvetenstva má strednú, so stredným antokyánovým sfarbením. Priemernú hmotnosť tisícich semien má 0,33 g.

V trávnikových pokusoch má lepšie prezimovanie, skorší začiatok jarného rastu i lepšiu hustotu a jemnosť porastu ako kontrolná odroda Moravanka. Farbu porastu má horšiu, nakoľko sa jedná o stredne zelenú odrodu. Vzhľad po kosbách i zasýchanie porastu je horšie ako u registrovanej odrody Moravanka. Produkuje väčšie množstvo nadzemnej hmoty. Zdravotný stav je na úrovni registrovanej odrody Moravanka. Je vhodná ako komponent do ihriskových, rekreačných a bežných okrasných trávnikov.

MATONOH TRVÁCI Lolium perenne L.

BARMINTON
Odroda bola vyšľachtená selekciou klonov a čeľadí v trávnych podmienkach firmou Barenbrug Holland B.V., Holandsko, ktorá je i udržiavateľom odrody. Východiskovým materiálom bolo kríženie z europských odrôd. Zástupcom pre Slovenskú republiku je Agrotrans spol. s r.o. Šamorín.

Odroda Barminton je trávniková, diploidná v čase klasenia neskorá, o 3 dni neskôr ako kontrolná odroda Marlot. Rastový habitus na jeseň i na jar je stredný. Vlajkový list je krátky až stredný a úzky. Farba listu je tmavozelená. Steblo je krátke až stredne dlhé, s krátkym súkvetím a so stredným až veľkým počtom kláskov. Priemerná hmotnosť tisícich semien je 1,70 g.

V trávnikových pokusoch je vo farbe i vzhľade po kosbách lepšia ako registrované odrody Jakub a Marlot. Prezimovanie je dobré. Produkcia hmoty je na úrovni odrody Jakub. Dobre znáša ušliapavanie.

Zdravotný stav je dobrý. Nemá podobnú odrodu. Je vhodná pre športové ihriská, parky a trávniky.

DANILO
Odroda bola vyšľachtená dánskou firmou DLF Trifolium A/S, ktorá je aj udržiavateľom odrody. Východiskovým materiálom bol ekotyp. Zástupcom pre Slovenskú republiku je Engo spol. s r.o.Trnava.

Odroda Danilo je trávnikového typu, ktorá bola skúšaná v DUS skúškach v rokoch 1998-2001 a v štátnych odrodových skúškach od roku 1999. Na základe skúšok na odlišnosť,vyrovnanosť a stálosť bola v roku 2002 registrovaná.

Danilo je diploidná, stredne skoro klasiaca odroda, o 5 dni skôr ako štandardná odroda Marlot. Rastový habitus na jar je stredný. Farba listu je stredne zelená až tmavozelená. Prirodzená výška na jar je stredná až vysoká. Vlajkový list je krátky až stredný a veľmi úzky až úzky. Súkvetie je krátke s malým až stredným počtom kláskov. Priemerná hmotnosť tisíc semien je 2,00 g.

Odroda Danilo nemá podobné odrody. Je vhodná do trávnikových miešanok ihriskových , rekreačných a bežnej okrasnej zelene. Dobré znáša ušľapávanie.

JUVENTUS
Odroda bola vyšľachtená firmou DLF Trifolium A/S , Dánsko, kde sa i udržuje. Východiskovým materiálom boli trávnikové odrody so zdvojenými chromozómami. Metódou šľachtenia bola selekcia. Zástupcom pre Slovenskú republiku je Engo spol. s r.o. Trnava.

Tetraploidná odroda Juventus je trávnikový typ mätonohu trváceho. V začiatku klasenia je neskorá, o 7 dní neskôr ako Marlot. Tvar trsu je stredný až polorozložitý. Vlajkovitý list stredne dlhý a úzky až stredný. Listy sú tmavozelené. Súkvetie je stredne dlhé až dlhé s veľkým počtom kláskov. Priemerná hmotnosť tisícich semien je 2,40 g. Prezimovanie porastu je dobré. Vo farbe je lepšia, ale v hustote a v produkcii hmoty je na úrovni registrovaných odrôd Marlot a Jakub. Má dobrý zdravotný stav, lepší ako kontroly. Znáša ušliapavanie.

Juventus nemá podobné odrody. Je vhodná do trávnikových miešanok ihriskových, parkových a do bežnej okrasnej zelene.

TAYA
Odroda bola vyšľachtená selekciou z ekotypov firmou DLF Trifolium A/S v Dánsku, ktorá je aj udržiavateľom odrody. Zástupcom pre Slovenskú republiku je firma Engo spol. s r.o. Trnava.

Odroda Taya je trávnikový typ mätonohu trváceho. V začiatku klasenia je stredná až neskorá, o 2 dni neskoršia ako registrovaná odroda Marlot. Rastový habitus na jeseň i na jar je stredný. Prirodzená výška na jar je stredná. Vlajkový list je krátky až stredný a úzky. Farba listu je strednezelená až tmavozelená. Súkvetie je stredné až dlhé so stredným až veľkým počtom kláskov. Priemerná hmotnosť tisícich semien je 1,90 g.

Má dobré prezimovanie a slabšiu sviežosť počas zimy, podobne ako registrovaná odroda Marlot. Zasýchanie počas leta je veľmi slabé. Má stredne jemný list a strednú až malú produkciu hmoty. Zdravotný stav je dobrý, len počas letných mesiacov je náchylná na hrdzu. Znáša ušliapavanie. Je podobná odrode Jakub. Je vhodná do trávnych miešanok ihriskových, rekreačnej zelene a bežných okrasných trávnikov.

METLICA TRSNATÁ Deschampsia caespitosa /L./ P.Beauv.

BARCAMPSIA
Odroda bola vyšľachtená z ekotypov selekciou rastlín, klonov a tried na šťavnatosť a jemnosť listov, vo firme Barenbrug Research Wolfheze v Holandsku, kde sa aj odroda udržuje. Zástupcom pre Slovenskú republiku je Agrotrans spol. s r.o., Šamorín. V ŠOS bola skúšaná od roku 2000 pod označením BAR DC 710-2.

Barcampsia je stredne klasiaca diploidná trávniková odroda, o 2-3 dni skoršia ako kontrolná odroda Meta. Rastový habitus má stredný. Dĺžku a šírku vlajkovitého listu má strednú. List má stredne zelenej farby. Dĺžku stebla a dĺžku kvetenstva má krátku až strednú. Priemernú hmotnosť tisícich semien má 0,22 g.

Vo významných trávnikových vlastnostiach sa približuje k registrovanej odrode Meta. Má lepšiu hustotu, farbu, jemnosť porastu i vzhľad po kosbách a nižšiu produkciu nadzemnej hmoty. Má veľmi dobrý zdravotný stav. Veľmi dobre znáša zaťažovanie a zatienenie. Je vhodná pre trávniky parkového typu, pre rekreáciu /golf/ a záhradné trávne zmesi.

PSINČEK POPLAZOVÝ Agrostis stolonifera L.

KROMI
Odroda bola vyšľachtená z ekotypov z Dánska metódou generatívnej reprodukcie firmou DLF Trifolium A/S v Dánsku, kde sa i odroda udržuje. Zástupcom pre Slovenskú republiku je Engo spol. s r.o., Trnava.

Kromi je tetraploidná trávniková odroda. Vzačiatku klasenia je skorá až stredná. List je svetlozelenej až stredne zelenej farby. Vlajkovitý list je úzky až stredný a krátky až stredný. Dĺžka stebla je stredná a dĺžka kvetenstva je krátka až stredná. Rastový habitus má polorozložitý až rozložitý. Priemerná hmotnosť tisícich semien je 0,20 g.

V trávnikových pokusoch má odroda Kromi dobré prezimovanie. Pri častom kosení vyniká hustotou a jemnosťou trávnika. Svetlejším sfarbením sa vzhľadom po kosbách približuje kontrolným odrodám. Má nižšiu produkciu nadzemnej hmoty a svojimi intenzívnymi výbežkami vytvára mäkký, kompaktný trávnik. Má stredné zasýchanie počas leta a horúčav. Má dobrú odolnosť voči chorobám. Odroda Kromi je vhodná pre okrasné trávniky a mierne zaťažované golfové ihriská.

VIPER
Odroda bola vyšľachtená reselekciou z Cobra v International Seeds Inc. Halsey, Oregon v U.S.A., kde sa i odroda udržuje. Zástupcom pre Slovenskú republiku je Karma spol. s r.o., Bratislava.

Viper je tetraploidná trávniková skoro klasiaca odroda. Rastový habitus má polorozložitý až rozložitý. List má svetlozelenej až stredne zelenej farby. Vlajkovitý list má krátky a úzky. Dĺžka stebla je krátka až stredná. Dĺžka kvetenstva je krátka. Priemernú hmotnosť semien má 0,18 g.

V trávnikových pokusoch má dobré prezimovanie, pri častom kosení vyniká hustotou a jemnosťou trávnika. Má nízku produkciu nadzemnej hmoty. V letnom období potrebuje zavlažovanie a krátke strihanie trávnika. Má veľmi dobrý zdravotný stav. Zasýchanie počas sucha a horúčav má stredné. Je vhodná pre okrasné trávniky aj pre golfové ihriská.

TIMOTEJKA UZLATÁ Phleum nodosum L.

TENO
Odroda bola vyšľachtená firmou DLF Trifolium A/S v Dánsku. Východiskovým materiálom bol ekotyp z Dánska. Použitou metódou šľachtenia bola hromadná selekcia. Zástupcom pre Slovenskú republiku je Engo spol. s r.o. Trnava.

Odroda Teno je diploidná, v čase klasenia skorá, o 1 deň skoršia ako štandardná odroda Latima. Prezimovanie a hustota porastu je dobrá, na úrovni kontroly. Farba listov je stredne zelená až tmavozelená. Produkcia hmoty je stredná. Zdravotný stav je dobrý, na úrovni registrovanej odrody.

Rastový habitus v 2. roku je stredný. Vlajkovitý list je veľmi krátky a veľmi úzky až úzky. Steblo je krátke, ako aj dĺžka súkvetia. Priemerná hmotnosť tisícich semien je 0,30 g. Odroda Teno nemá podobnú odrodu. Odroda je vhodná do trávnych zmesí..

Autor textu: Ing. Pavlík Eugen