Logo UVTIP
Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky

Matuškova 25
831 01Bratislava

Tel.: +421 2 54775647
Fax: + 421 2 54775436
E-mail: office@vuvv.sk
 
 


Uvádzanie vína do obehu v SR

VÚVV vykonáva preskúšanie a zatriedenie vína a vinárskych výrobkov

 • Nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom
 • Zákon NR SR č. 332/96 o vinohradníctve a vinárstve v znení jeho novely 434/2002
 • Vykonávacie vyhlášky 150/98 o preskúšavaní a zatrieďovaní vína a od 1.1.2003 aj v zmysle Vyhlášky 42/2003

V zmysle Vyhlášky č. 147/98, ktorou sa vykonáva §18 zák.332/96 a jej novely č.44/2003

V zmysle vyhlášky 145/98 o požiadavkách na zber hrozna a postup výroby Tokajských vín a jej novely č. 41/2003

Členenie vinohradníckych oblastí v zmysle Vyhlášky č. 153/98, ktorou sa vykonáva §5 ods.7 zákona NR SR č.332/96

Zatrieďovanie vín a vinárskych výrobkov

Do obehu možno uvádzať iba víno, ktoré bolo riadne preskúšané a zatriedené

 • Zatriedeniu podlieha akostné víno odrodové (AVO),akostné víno značkové (AZN), odrodové víno s prívlastkom (OKA,ONZ, OVH, OBV, OHV, OLZ)
 • Značkové víno s prívlastkom (ZKA,ZNZ..)
 • Tokajské víno samorodné suché, Tokajské víno samorodné sladké, Tokajská Lipovina, Tokajský Furmint, Tokajský Muškát žltý, Tokajský výber 3-6putňový
 • Upravované vína ako šumivé víno, akost. šumivé víno, aromatické šumivé, akostné aromatické šumivé, perlivé, sýtené, dezertné víno, likérové víno

Akreditované laboratóriá a senzorické hodnotenie

 • Kontrola vybraných ukazovateľov výrobku ako merná hmotnosť, alkohol, prchavé kyseliny, extrakt, bezcukorný extrakt, kyslosť, obsah SO2, kys.citrónovej a pod. vykonávame v akreditovanom laboratóriu
 • Senzoriku vykonáva Komisia na hodnotenie vína, ktorá je odborným orgánom MP-SR pri VÚVV a má 25 členov
 • Žiadosť o preskúšanie, zatriedenie a pridelenie ŠKZ (je v prílohe Vyhl.150 resp.42/2003) doručí žiadateľ na VÚVV
 • Vykoná sa vzorkovanie u žiadateľa (vyplní sa protokol o odbere, potvrdenie o príjme vzorky, zmluva o preskúšaní a zatriedení)
 • V príjmovej miestnosti sa vzorky zoradia a označia pridelenými evidenč.číslami
 • Po preskúšaní sa jedno balenie vzorky (kontra vzorka) uloží do archívu po dobu 6 mesiacov

Zatriedenie vína podľa nového zákona

 • V zmysle nového návrhu zákona o vinohradníctve a vinárstve, ktorý je na prerokovaní v parlamente sa meno VÚVV neuvádza iba kontrolný ústav, pod čím sa rozumie UKSUP
 • Kontroly a zatrieďovanie sa však podstatne nezmenia a pod hlavičku UKSUP-u prejdú tieto činnosti

Kontrolný ústav

 • Vydáva registračné číslo vinohradu
 • Rozhoduje o poskytovaní práv na opätovnú výsadbu a na novú výsadbu, rozhoduje o nepovolenej výsadbe a spravuje rezervu
 • Osvedčuje hrozno na účely výroby akostných vín s prívlastkom ako aj hrozna v Tokajskej vinohradníckej oblasti
 • Vedie evidenciu o zbere hrozna, výrobe a zásobách vína a ich použití

Členenie vinárskych produktov

 • Hroznový mušt
 • Burčiak
 • Stolové víno
 • Oblastné víno(stolové so zem. označením)
 • Akostné víno
 • Akostné z ohraničenej vinohr. plochy
 • Akostné víno s prívlastkom
 • Tokajské víno
 • Upravované víno
 • Odalkoholizované víno
 • Víno na priemys. spracovanie

Akostné víno V.O.V.P.

 • Akostné víno z ohraničenej vinohr. plochy uznáva ministerstvo na základe žiadosti vinára, ak preukáže, že bolo vyrobené z hrozna dopestovaného v rámci určitej presne vymedzenej ohraničenej vinohradníckej plochy charakterizovanej relat. homogénnymi prírodnými podmienkami len z hrozna stanovených odrôd, použitím špecifických postupov, nebol prekročený stanovený max. hektárový výnos, bol dodržaný min. prirodzený obsah alkoholu a vyhovuje určeným analyt. a senzor. skúškam.

Postup pri podávaní žiadostí, vzor žiadosti a podrobnosti o uznávaní akostných vín VOVP ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo

Akostné víno s prívlastkom

 • Kabinetné
 • Neskorý zber
 • Výber z hrozna
 • Bobuľový výber
 • Hrozienkový výber
 • Cibébový výber
 • Ľadové víno
 • Slamové víno

Oblastné víno

 • Možno vyrábať výlučne z hrozna dopestovaného na vinohradníckych plochách vo vinohradníckych oblastiach
 • Uvádzať na trh ak spĺňa kvalitatívne požiadavky ustanovené osobitným predpisom(čl.51 a príloha nar.č.1493/99)
 • V označení sa musí uviesť č. výr. dávky, obsah zvyškového cukru a názov zemepisnej jednotky

Upravované vína

 • Šumivé víno (SUV,ASValebo sekt,ARS, AAS,akostné šumivé víno V.O. a pestovateľský sekt)
 • Perlivé víno
 • Sýtené víno
 • Aromatizované víno
 • Likérové víno

Uvádzanie vína na trh

 • Vinárske produkty možno uvádzať na trh, len ak získali osvedčenie o zatriedení
 • Preskúšaniu a zatriedeniu podliehajú:
 • Oblastné víno
 • Akostné víno
 • Akostné víno s prívlastkom
 • Akostné víno VOVP
 • Tokajské víno
 • Akostné šumivé víno V.O.
 • Akostné aromatické šumivé víno
 • Pestovateľský sekt
 • Víno z dovozu z tretích krajín iné ako vína balené pre spotrebiteľa

 

Vystavené 15. 6. 2005

Autor textu: RNDr. Jarmila Laštincová,PhD.