logo SPU
Centrum výskumu rastlinnej výroby, Piešťany
Bratislavská cesta 122
921 68 Piešťany
e-mail: buso@vurv.sk
 
 


Vplyv obrábania pôdy na úrodu pšenice letnej formy ozimnej a jej vlastnosti

V našich zemepisných šírkach sa čoraz častejšie využívajú i minimalizačné a pôdoochranné technológie obrábania pôdy. Tieto technológie sa na Slovensku využívajú už niekoľko rokov a sú s nimi dobré skúsenosti. Rovnako dobré skúsenosti majú farmári nielen v Európe ale na celom svete. Základnou filozofiou týchto spôsobov obrábania pôdy je uchovať (konzervovať) v pôde všetko, čo je z hľadiska jej úrodnosti priaznivé a snažiť sa vylúčiť všetky negatívne vplyvy na pôdu. Farmárov na Slovensku k ich používaniu vedú nielen špecifické podmienky Slovenska, ale aj zmenené ekonomické (finančná kríza) i ekologické podmienky (podnebie, pôda, vlaha, ...). Nové poznatky v oblasti obrábania pôdy, mechanizačných prostriedkov, nových odrôd - i to sú dôvody zmeny "návykov" praxe.

Medzi najdôležitejšie dôvody riešenia problematiky minimalizačných a pôdoochranných technológií, z pohľadu farmárskej praxe patrí obmedzenie spotreby PHM, úspora pracovnej sily, vývoj nových mechanizačných prostriedkov, skrátenie pracovnej špičky, zavedenie účinných herbicídov, ochrana pred vodnou a veternou eróziou a mnohé ďalšie.

Obrábanie pôdy tak nemožno opomínať pre jeho mnohostranný význam vo vzťahu k pôde, rastline a konečnému výsledku v podobe úrody a ekonomiky pestovania.

Na pozemkoch CVRV - VÚRV Piešťany, na pracovisku Borovce, sme v ročníku 2008/2009 realizovali poľný polyfaktorový pokus so pšenicou letnou formou ozimnou. Porovnávali sme štyri základné spôsoby obrábania pôdy (konvenčný, minimalizačný, nastielací, bez orby) v produktivite, efektívnosti a ekologickej vhodnosti. Jednotlivé spôsoby obrábania pôdy sme pestovateľskom ročníku 2008/2009 skúšali v štvorhonovom osevnom postupe: pšenica letná forma ozimná, kukurica siata na zrno, jačmeň siaty jarný, sója fazuľová. V pokuse bola zaradená odroda pšenice letnej formy ozimnej Bardotka. Veľkosť zberovej plochy pokusnej parcelky bola 9 m x 35 m = 315 m2. Celková výmera pokusu bola 3,72 ha.

Podľa spôsobu obrábania sme použili viacero druhov sejačiek: Amazone v konvenčnej technológii, Great Plains v minimalizačnej a bezorbovej, Horsch Concord v nastielacej technológii.

V ročníku 2008/2009 odroda Bardotka dosiahla najvyššiu úrodu pri minimalizačnej technológii obrábania. O viac ako 0,5 t.ha-1 prekonala plánovanú úrodu 6 t.ha-1. Jedine pri nastielacej technológii sme dosiahli o 0,02 t.ha-1 nižšiu úrodu. Rovnako, úrodu vyššiu ako pri konvenčnom obrábaní sme zaznamenali pri bezorbovej technológii, 6,41 t.ha-1, čo bolo 101,91% v porovnaní s konvenčnou technológiou (Tab. 1). Obrábanie sa podieľalo na úrode zrna štatisticky preukazne.

Tab. 1: Hospodárska úroda zrna pšenice letnej formy ozimnej, v pestovateľskom ročníku 2008/2009

Technológia
Úroda zrna
[t.ha-1]
Rozdiel
[t.ha-1]
%
Konvenčná technológia
6,29
-
100
Minimalizačná technológia
6,52
0,23
103,66
Nastielacia technológia
5,98
-0,31
95,07
Bezorbová technológia
6,41
0,12
101,91

Pšenica letná forma ozimná podľa STN 46 1100 - 2 pri obsahu bielkovín bola pri všetkých obrábaniach trieda P (pečivárenská) (11% - 11,23%). Vyhovovala v tomto znaku i triede kvality B, ktorá ustanovuje minimálne požiadavky na kvalitu pre intervenčný nákup. Opačne tomu bolo pri obsahu mokrého lepku v sušine, ktorý bol od 25,42 % pri bezorbovej technológii až po 27,43 % pri konvenčnej technológii, čo bola minimálne trieda kvality A - štandardná.

V sedimentačnom indexe sme ani pri všetkých spôsoboch obrábania zaznamenali triedu kvality E (38,97 ml konvenčná technológia - 50,61 ml nastielacia technológia). Tvrdosť sa pohybovala od najnižšej 68,08 pri konvenčnej technológii, po 69,58 pri technológii nastielacej (Tab. 2).

Tab. 2: Vybrané ukazovatele kvality pšenice letnej formy ozimnej, pri rôznych spôsoboch obrábania v pestovateľskom ročníku 2008/2009

Spôsob obrábania
Obsah bielkovín
[%]
Mokrý lepok v sušine
[%]
Sedimentačný index
podľa Zelenyho [ml]
Tvrdosť
Konvenčná technológia
11,00
27,43
38,97
68,08
Minimalizačná technológia
11,22
26,38
38,92
68,43
Nastielacia technológia
11,12
25,78
50,61
69,58
Bezorbová technológia
11,23
25,42
47,35
68,79

Minimalizačné a pôdoochranné technológie treba brať v prvom rade ako systém. Filozofia technológie minimalizačného a pôdoochranného obrábania pôdy stojí a padá na technologickej disciplíne. Všetko začína nie predsejbovou prípravou pôdy, ale už zberom predplodiny a nepodcenením burín. Likvidácia trvácich burín a regulácia jednoročných nemusí byť problém ak zasiahneme proti nim v optimálnom termíne a vhodnými herbicídmi. Manažment burín musí byť zvládnutý. Je treba využívať vhodné náradie na obrábanie pôdy, kvalitné sejačky a postrekovače.

Na pokusoch CVRV - VÚRV Piešťany, ktoré bežia už niekoľko rokov v kukuričnej výrobnej oblasti, došlo k celkovému zlepšeniu agroekologických vlastností pôdy v podobe vyššej úrodnosti, zlepšenia fyzikalno-chemických a biologických vlastností (zvýšené množstvo dážďoviek, ktoré "orú za nás"), zlepšenia pôdnej štruktúry, zníženia erózie, vyrovnania pozemku.... To sa prejavuje i v úrodách a ekonomickej bilancii.

Pri iných technológiách ako je konvenčná ešte sčasti pretrváva nedôvera voči ich používaniu. Pokiaľ môžeme použiť tieto technológie netreba sa im brániť. I v kontexte predpokladaných klimatických zmien sa javia v našich pôdnoklimatických podmienkach ako použiteľné.

Obr. 1: Sejba pšenice ozimnej pri nastielacej technológii sejačkou Horsch Cocord - predplodina sója

Obr. 2: Zber pšenice letnej formy ozimnej z pokusných plôch kombajnom Sampo Rosenlew

Obr. 3: Sejba pšenice ozimnej do neobrobenej pôdy sejačkou Great Plains - predplodina sója

Vystavené 24.1.2011

Autor textu: Ing. Rastislav Bušo, PhD.