logo VÚPOP
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Regionálne pracovisko Banská Bystrica
Mládežnícka 36
974 04 Banská Bystrica
e-mail: b.palka@vupop.sk
 
 

Základné pôdne a morfometrické charakteristiky Nitrianskeho samosprávneho kraja

Nitriansky kraj, ktorý sa rozprestiera na výmere 6343,4 km2, je rozdelený do 7 okresov (Levice, Komárno, Nitra, Nové Zámky, Šaľa,Topoľčany, Zlaté Moravce). Na západe susedí s Trnavským krajom, na severe s Trenčianskym a na východe s Banskobystrickým krajom. Tento kraj má zvučné meno nielen vďaka dejinám formovania slovenského národa, ale aj jeho "pôdohospodárske prednosti" ho zaraďujú medzi kraje s najlepšími podmienkami pre poľnohosposársku výrobu.

Táto oblasť patrí k najteplejším oblastiam a najproduktívnejším poľnohospodárskym centrám Slovenskej republiky. Severom územia sa tiahne pohorie Tríbeč, Štiavnické vrchy a Pohronský Inovec ho lemujú zo severovýchodnej strany. Pre juh a juhovýchod je charakteristická kvalitná poľnohospodárska pôda Podunajskej nížiny s časťou Žitného ostrova, ktorý je najväčším riečnym ostrovom Európy. Je vytvorený medzi hlavným tokom Dunaja a Malým Dunajom a má bohaté zásoby podzemných vôd. Krajom preteká viacero riek - najdlhšia slovenská rieka Váh, Dunaj, Nitra, Hron, Ipeľ a Žitava.

V tomto kraji sa nachádza 14 pôdnych typov, z ktorých je najviac černozemí a čiernic (Tab. 1).

Tab. 1

Pôdne typy
%
Čiernice
16,83
Černozeme
32,81
Fluvizeme
10,87
Gleje
0,32
Hnedozeme
22,21
Kambizeme
2,76
Kultizeme
0,11
Litozeme, Rankre
0,01
Luvizeme
0,96
Organozeme
0,1
Pseudogleje
0,82
Rendziny
0,28
Regozeme
11,75
Slaniská,Slance
0,16

Sú to naše najkvalitnejšie poľnohospodárske pôdy vhodné pre pestovanie najnáročnejších plodín. Ich výskyt je podmienený nížinatým až pahorkatinovým reliéfom do 300 m n.m.

Pretože sa nachádzajú v oblastiach so zdrojmi podzemnej vody, mimoriadne cenná je ich dobrá schopnosť filtrácie, neutralizácie a premeny látok. V alúviách Hrona, Váhu a Nitry sa vyskytujú fluvizeme. Sú to azonálne pôdy, vyvinuté z recentných fluviálnych náplavov v rôznych nadmorských výškach a klimatických oblastiach Slovenska. Na územiach pahorkatín a nižšie položených kotlín sa vyvinuli hnedozeme (Mapa 1).

Mapa 1: Pôdne typy

Pôdotvorným substrátom sú spraše, sprašové hliny, svahoviny a neogénne sedimenty. Hnedozeme patria medzi naše najviac skultúrnené pôdy.

Z hľadiska zrnitosti sú v Nitrianskom kraji zastúpené najmä stredne ťažké pôdy (Tab. 2.).

Tab. 2

Pôdne druhy
%
Ľahké pôdy
5,5
Stredne ťažké pôdy - ľahšie
67,9
Stredne ťažké pôdy
17,1
Ťažké pôdy
6,5
Veľmi ťažké pôdy
3,0

Ide o piesčitohlinité až hlinité pôdy s obsahom frakcie < 0.01 mm s podielom 20-45%.

Prevažne rovinatý charakter reliéfu Nitrianskeho kraja a výskyt kvalitných pôd predurčuje využívanie poľnohospodárskych pôd predovšetkým ako orné pôdy. Dokazuje to aj zastúpenie druhov pozemkov v registri poľnohospodárskej pôdy (LPIS)(Tab 3.).

Tab. 3

Druh pozemku (LPIS)
%
orné pôdy
95
vinice
2
ovocné sady
1
trvalé trávne porasty
2

Zanedbateľnou výmerou podľa LPISu sa vyznačujú chmeľnice a záhrady.

Z pohľadu morfometrických charakteristík (vychádzali sme z digitálneho terénneho modelu) prevažuje v tomto kraji rovinatý reliéf so svahovitosťou do 3 stupňov. Iba v severnej a východnej časti kraja prevláda svahovitý terén nad 12 stupňov (Mapa 2).

Mapa 2: Svahovitosť reliéfu

Z hľadiska expozície prevažuje východná a južná orientácia svahov (Tab.4).

Tab. 4

Svahovitosť
%
Expozícia
%
0-3°
66,5
sever
17,9
3-7°
19,3
východ
28,1
7-12°
7,8
juh
27,2
12-17°
3,4
západ
26,8
17-25°
2,3
nad 25°
0,7

V súčasnej dobe patrí erózia pôdy k vážnym degradačným rizikám, ktoré vplývajú na znižovanie kvality pôdy a v konečnom dôsledku sa podieľajú aj na zhoršovaní celkového potenciálu územia a kvality života v ňom. Členitosť resp. tvar reliéfu je jedným z významných faktorov ovplyvňujúcich plošnú distribúciu erózie pôdy spôsobenej vodou. Svahovitejšie územia sú senzitívnejšie (majú vyššie riziko) k vzniku pôdnej erózie. Z tohto pohľadu (prevaha rovinatého reliéfu) má Nitriansky kraj relatívne nízky potenciál na vznik a priebeh vodnej erózie (Mapa 3).

Mapa 3: Potenciálna vodná erózia

Tab. 5

Potenciálna vodná erózia
%
Žiadna až nízka
79,4
Stredná
11,0
Vysoká
8,3
Extrémna
1,3

V zmysle Zákona č. 220/2004 je poľnohospodárska pôda zaradená podľa bonity do 9 skupín kvality. Takmer 58% poľnohospodárskych pôd kraja tvoria chránené pôdy (1-4 skupina kvality), ktoré zároveň predstavujú aj naše najprodukčnejšie pôdy (Mapa 4).

Mapa 4: Skupiny kvality pôdy

Tab. 6

Skupina kvality pôdy
%
1
8,72
2
24,1
3
18,3
4
6,75
5
20,7
6
16,7
7
2,06
8
2,09
9
0,61

Základnou územnou jednotkou pre zaradenie poľnohospodárskej pôdy do horských a ostatných znevýhodnených oblastí je obec, do oblastí so špecifickými nevýhodami katastrálne územie a do oblastí s environmentálnymi obmedzeniami územie NATURA 2000.Z pohľadu zaradenia Nitrianskeho kraja do znevýhodnených oblastí (LFA) len približne 13% poľnohospodárskej pôdy spadá do znevýhodnených území. Z toho väčšinu tvoria oblasti so špecifickými nevýhodami t.j. areály so zamokrenými, extrémne suchými, skeletovitými prípadne málo produkčnými pôdami. Len malú časť kraja zaberajú horské oblasti (Mapa 5, Tab. 7).

Mapa 5: Znevýhodnené oblasti (LFA)

Tab. 7

LFA
%
oblasti nezaradené do LFA
87,2
horské oblasti
0,4
ostatné znevýhodnené oblasti
0,02
oblasti so špecifickými nevýhodami
12,4

Vystavené: 26.5. 2010

Autori textu: Boris Pálka; Slávka Bohunčáková; Katarína Orságová; Ján Styk