ZÁKONY, VYHLÁŠKY, NARIADENIA VLÁDY, OZNÁMENIA  

 

246/2006 Z.z.

Nariadenie vlády
Názov predpisu:
o minimálnom množstve pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov v motorových benzínoch a motorovej nafte uvádzaných na trh Slovenskej republiky

656/2004 Z.z.

Zákon
Názov predpisu:
o energetike a o zmene niektorých zákonov

1230/2003 ES

Rozhodnutie
Názov predpisu:
ktorým sa prijíma viacročný program akcií v oblasti energetiky:"Inteligentná Energia -Európa"(2003-2006)

808/2003 ES

Nariadenie
Názov predpisu:
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1774/2002 Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú hygienické predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov, neurčených na ľudskú spotrebu

279/2003 Z.z.

Nariadenie vlády
Názov predpisu:
ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu

30/2003 ES

Smernica
Názov predpisu:
o podpore používania biopalív alebo iných obnoviteľných palív v doprave

1774/2002 ES

Nariadenie
Názov predpisu:
ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu

77/2001 ES

Smernica
Názov predpisu:
o podpore elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie na vnútornom trhu s elektrickou energiou

304/1998 Z.z.

Oznámenie
Názov predpisu:
o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o úvodnom projekte náhrady fosílnych palív biomasou v zmysle spoločného plnenia záväzkov podľa Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy