Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova ul. č. 12
815 26 Bratislava

Tel: 02/52733800
 


Oznámenie pre nákupcov a prvých spracovateľov energetických plodín v Slovenskej republike o zmene systému pre rok 2008 

V súlade s článkom 37 nariadenia Komisie (ES) č.1973/2004 (v znení nariadenia Komisie č.270/2007) rozhodlo Ministerstvo pôdohospodárstvo Slovenskej republiky o uplatňovaní systému schvaľovania prevádzkovateľov (nákupcov a prvých spracovateľov) v prípade schémy platby na pestovanie energetických plodín. Od roku 2008 sa doterajší systém skladania zábezpek nahrádza systémom schvaľovania prevádzkovateľov. Do 15. decembra 2007 sa zverejní zoznam schválených prevádzkovateľov (nákupcov a prvých spracovateľov) vykonávajúcich svoju činnosť na území SR, s ktorými budú môcť žiadatelia o platbu na energetické plodiny uzatvárať zmluvy. Pôdohospodárska platobná agentúra zverejní výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie nákupcov a prvých spracovateľov do zoznamu schválených prevádzkovateľov. Systém zábezpek sa od roku 2008 nebude uplatňovať.

 

Vystavené: 12.11. 2007