Obnoviteľné zdroje energie

 
Späť
Aktuality
Minister Vladimír Chovan o alternatívnych zdrojoch energie - konferencia 29. 9. 2009 o biomase (vystavené 22.9.2009)
Premiér Robert Fico a minister Stanislav Becík k biomase (vystavené 17.3.2009)
Upozornenie k energetickým plodinám
Oznámenie pre nákupcov a prvých spracovateľov energetických plodín v Slovenskej republike o zmene systému pre rok 2008
Konferencia "Racionálna výroba, prenos a spotreba energie" a " Možnosti financovania ekoenergetických projektov v podmienkach SR a EÚ"
Seminár o využívaní biomasy 22.5. 2007 "Možnosti lokálneho vykurovania a výroby elektrickej energie z biomasy"
Medzinárodná konferencia "Trvalá udržateľnosť zvyšovania efektívnosti využitia energie"
Seminár "Obnoviteľné zdroje energie: Biomasa a bioplyn na Slovensku "
Seminár "Využitie poľnohospodárskej biomasy na energetické účely"
Obnoviteľné zdroje energie
Obnoviteľné zdroje energie - módny trend alebo nevyhnutnosť Autor textu: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.(zdroj: Moderná mechanizácia 6/2013, str. 5-8) (vystavené 11.9.2013)
Rýchlorastúce dreviny - stály zdroj energetickej štiepky pozvánka na odborný seminár (vystavené 7.9.2011)
Bezpečnosť, udržateľnosť a obnoviteľnosť alternatívnych zdrojov energie
Podpora pri financovaní projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energií (biomasa, bioplyn) zo strany Európskej únie
Podpora prieniku obnoviteľných zdrojov energie na trh v rokoch 2007 - 2013
Obnoviteľné zdroje energie v EÚ a na Slovensku
Skúsenosti a perspektívy využívania obnoviteľných zdrojov energie
Regionálna politika EÚ a štrukturálne fondy po roku 2006
Výroba elektriny z hľadiska obnoviteľných zdrojov energie
Profil Slovenska
Obnoviteľné zdroje energie na Slovensku
Bioenergetika
Podstielka brojlerov - potenciál pre výrobu energie na farmách (Zdroj: Svetové pôdohospodárstvo, roč. XII, 2010, č.7-8, str.5) (vystavené 13.10.2010)
Bioenergia zabezpečí farmárom nový zdroj príjmov (Zdroj: Svetové pôdohospodárstvo, roč. XII, 2010, č.4, str.4) (vystavené 2.6.2010)
Predpoklady rozvoja odvetvia bioenergetiky na báze biomasy
Biomasa
Ekologické palivo z trávnych porastov Autori textu: RNDr. Štefan Pollák; Ing. Martin Lieskovský PhD.; Ing. Mariana Jančová, PhD.
(vystavené 11.3.2014)
Produkcia biomasy nových odrôd vŕby košikárskej (Salix viminalis L.) Autori textu: Ing. Ján Daniel; Ing. Michal Medvecký (vystavené 23.1.2014)
Rastlinná biomasa fortifikovaná selénom - hodnotný zdroj Se vo výžive ľudí a zvierat Autori textu: prof. Ing. Ivan Michalík, DrSc.; prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD. (vystavené 11.6.2013)
Materiálové toky poľnohospodárskej biomasy využívanej na energetické účely Autori textu: Ing. Tatiana Guštafíková; Ing. Radoslava Kanianska; Ing. Daša Obrcianová; Ing. Miriam Kizeková, PhD. (vystavené 7.9.2011)
Alternatívne využitie fytomasy Autori textu: Ing. Daša Obrcianová; doc. Ing. Ľubomír Gonda, CSc.; Ing. Marian Kunský (vystavené 2.12.2010)
Biomasa a jej energetické využitie v lesníctve a poľnohospodárstve pozvánka na vzdelávaciu aktivitu (vystavené 2.11.2010)
Biologické metódy spracovania biomasy - anaeróbna fermentácia v "modeli Güssing" Autori textu: Mgr. Alena Rogožníková, RNDr. Štefan Pollák, Michaela Vanková (vystavené 27.8.2010)
Produkcia rastlinnej energetickej biomasy a jej použitie Autor textu: Ing. Hana Fratričová (vystavené 29.7.2010)
Biomasa by mohla zabezpečiť všetky globálne energetické požiadavky (Zdroj: Svetové pôdohospodárstvo, roč. XII, 2010, č.1, str.7) (vystavené 11.3.2010)
Výroba energie z biomasy sa do roku 2020 výrazne zvýši (Zdroj: Svetové pôdohospodárstvo, roč. XI, 2009, č.10, str.20) (vystavené 16.2.2010)
Zdroje a potenciál biomasy. Legislatívne prostredie na energetické využívanie biomasy
Predpoklady vyššieho využitia poľnohospodárskej biomasy
Slama ako ekonomicky priaznivý zdroj biomasy z poľnohospodárstva
Biomasa - najväčší potenciál obnoviteľných zdrojov na Slovensku
Medzinárodné fórum o biomase na Slovensku
Vplyv použitia biokalu na produkciu a kvalitu jačmeňa jarného
Zhodnotenie produkcie biomasy repy cukrovej po hnojení biokalom
Možnosti produkcie biomasy kukurice na siláž pri hnojení biokalom po výrobe bioplynu
Možnosti znižovania nákladov na dosušovanie zrna kukurice
Slama ako zdroj energie z poľnohospodárstva
Aktuálna situácia v oblasti výroby a využitia poľnohospodárskej biomasy a bioplynu na Slovensku
Využitie poľnohospodárskej biomasy na energetické účely a možnosti jej náhrady
Akčný plán o biomase
Vykurovacie pelety EKOVER
Technológie na spracovanie biomasy
Alternatívy v oblasti energetiky
Energetické plodiny
Pestovanie sidy obojpohlavnej (Sida Hermaphrodita L.) pre energetické využitie Autori textu: Ing. A. Žofajová, PhD.; Mgr. M. Gubišová;
Ing. J. Gubiš, PhD.; Ing. K. Bojnanská; Ing. P. Porvaz, PhD.
(Zdroj: Naše pole 10/2013, str. 18-19) (vystavené 9.10.2013)
Pestovanie láskavca (Amaranthus) na výrobu bioplynu Autor textu: prof. Dr. Ing. Richard Pospišil (vystavené 15.8.2013)
Potravinárske a nepotravinárske využitie poľnohospodárskej komodity kukurice
Vplyv diferencovanej úrovnej dusíkatej výživy na úrodu sušiny ozdobnice čínskej (Miscanthus sinensis A.)
Možnosť pestovania kŕmneho štiavca v Nitrianskom kraji
Produkčný a energetický potenciál biomasy hospodársky významných plodín
Rastlinná výroba zdroj obnoviteľnej energie
Pestovanie a vyuzitie ľanu olejného na Slovensku
Príručka pre nákupcu a spracovateľa energetických plodín
Pestovanie plodín na energetické účely
Bioplyn
Efektívna bioplynová stanica Spracoval: M. Dukes (Zdroj: Slovenský chov, september 2013, str. 26-27) (vystavené 27.11.2013)
Bioplynové zdroje na Slovensku a materiálové toky fytomasy Autori textu: RNDr. Štefan Pollák, Ing. Daša Beňová, Ing. Miriam Kizeková, PhD. (Zdroj: Naše pole 6/2013, str. 39-43) (vystavené 16.7.2013)
Ako úspešne vyrábať bioplyn z alternatívnych energetických plodín (2. časť) Autor textu: Ing. Henrieta Dolinská (Zdroj: Naše pole 9/2011, str. 44-45) (vystavené 21.9.2011)
Ako úspešne vyrábať bioplyn z alternatívnych energetických plodín (1. časť) Autor textu: Ing. Henrieta Dolinská (Zdroj: Naše pole 7/2011, str. 34-35) (vystavené 21.9.2011)
Súčasné vývojové smery v konštrukcii poľnohospodárskych bioplynových staníc Autor textu: doc. Ing. Ján Gaduš, CSc. (vystavené 1.10.2009)
Možnosti výroby etanolu z repy cukrovej
Využitie biokalu po kontinuálnej výrobe bioplynu ako organického hnojiva k poľným plodinám
Bioplynové stanice
Biopalivá
Trávna fytomasa ako alternatívny zdroj energie (Príspevok zo seminára Deň poľa v Očovej, 2. jún 2011) Autori textu: Ing. Miriam Kizeková, PhD.; Ing. Daša Obrcianová; doc. Ing. Ľubomír Gonda, CSc.; Ing. Radoslava Kanianska, CSc.; Ing. Tatiana Guštafíková (vystavené 13.9.2011)
Dostatočné zásoby surovín pre európske biopalivá (Zdroj: Svetové pôdohospodárstvo, roč. XI, 2009, č.9, str.11) (vystavené 27.11.2009)
Netradičná výroba kompostu - kompost ako biopalivo?
SPRÁVA O VÝSLEDKOCH PRIESKUMU INFORMAČNÝCH ZDROJOV
Subjekty
Agrobioenergia
Agraservis
Priatelia Zeme - CEPA
Projekty
Využitie biomasy na vykurovanie verejných objektov v okolí Banskej Bystrice
Technológie využitia biomasy & Skúsenosti s využívaním biomasy
Legislatíva
Legislatíva v oblasti biomasy v Európskej únii a v Slovenskej republike
ZÁKONY, VYHLÁŠKY, NARIADENIA VLÁDY, OZNÁMENIA
Nariadenie vlády o minimálnom množstve pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov
Koncepcia využitia poľnohospodárskej a lesníckej biomasy na energetické účely
Analýza vplyvu platnej legislatívy na podporu využívania biomasy na energetické účely a návrh na ďalšie riešenie
ISEU - Legislatíva, časopisy, štúdie, Svetové pôdohospodárstvo, slovník skratiek,...