MPRV SR  
SEKCIA POĽNOHOSPODÁRSTVA
generálny riaditeľ sekcie:
Ing. Ján Vajs
tel: 02/59266-350
e-mail: jan.vajs@land.gov.sk
Odbor priamych platieb a krížového plnenia
riaditeľ odboru:
Mgr. František Círia
tel: 02/59266-236
e-mail: frantisek.ciria@land.gov.sk
Späť