ÚKSÚP UVTIP OCHRANA RASTLÍN A OSTATNÝCH KOMODÍT

Pomoc

Zaradenie 

Prípravky na ochranu rastlín, ktoré sú uvedené v tomto zozname, sú klasifikované podľa vykonávacieho predpisu zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch, ktorým je výnos MH SR č. 2/2002 z 27. 3. 2002 v znení výnosu MH SR č. 2/2005 z 4. 5. 2005.

Klasifikácia prípravkov podľa nebezpečnosti

Prípravky sú klasifikované podľa výnosu MH SR č. 2/2002 z 27. 3. 2002 v znení výnosu MH SR č.2/2005 z 4. 5. 2005, podľa § 3 ods. 4, § 4 ods. 8, § 6 ods. 7, § 7 ods. 4, § 8 ods. 10, § 14 ods. 4, § 23 ods. 4, § 24 ods. 8, § 25 ods. 9 a § 26 ods. 12 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch: 

T + Veľmi jedovatý
T Jedovatý
C Žieravý
Xn Škodlivý
Xi Dráždivý
E Výbušný
F + Mimoriadne horľavý
F Veľmi horľavý
O Oxidujúci
N Nebezpečný pre životné prostredie

Označenie prípravkov z hľadiska ich rizík pre zvieratá, vodné organizmy, včely a užitočný hmyz a vodné zdroje  za účelom ich bezpečného používania  

Označenie prípravkov z hľadiska ochrany zvierat (okrem vtákov) 

Z 1: Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá zvlášť nebezpečný (zvlášť pre prežúvavce)
Z 2: Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá zvlášť nebezpečný
Z 3: Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá nebezpečný
Z 4: Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné

Prípravky na ochranu rastlín sa v zmysle označenia Vt1 až Vt4 z hľadiska ochrany vtákov môžu aplikovať v chránených vtáčích územiach len v zmysle § 26 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody. 

Označenie prípravkov z hľadiska ochrany vtákov

Vt 1: Prípravok je pre vtáky jedovatý
Vt 2: Morené osivo je pre vtáky jedovaté
Vt 3: Prípravok je pre vtáky jedovatý, nesmie byť uložený tak, aby mohol byť voľne dostupný vtákom ako potrava
Vt 4: Prípravok je pre vtáky škodlivý i pri neprekročení predpísanej dávky alebo koncentrácie
Vt 5: Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné pri nepresiahnutí predpísanej dávky alebo koncentrácie

Označenie prípravkov z hľadiska ochrany vodných organizmov

Vo 1: Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý
Vo 2: Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý
Vo 3: Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý
Vo 4: Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre ryby a ostatné vodné živočíchy prijateľné

Označenie prípravkov z hľadiska ochrany včiel 

Vč 1: Prípravok pre včely jedovatý
Vč 2: Prípravok  pre včely škodlivý
Vč 3: Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné
- Prípravok nie je klasifikovaný, termín alebo spôsob aplikácie vylučuje zasiahnutie včiel

PHO1 - PHO5 - prípravok je vylúčený z použitia v ochranných pásmach zdrojov pitnej vody - pozri kapitolu Opatrenia na ochranu zdrojov pitnej vody. 

Triedy horľavín

Podľa triedy horľavín (STN 65 0201 Požiarne predpisy pre výrobu, manipuláciu, skladovanie a dopravu horľavých kvapalín)

I Horľavina 1. triedy.(teplota vzplanutia do 21ºC)
II Horľavina 2. triedy (teplota vzplanutia nad 21ºC do 55ºC)
III Horľavina 3. triedy (teplota vzplanutia nad 55ºC do 100ºC)
IV Horľavina 4. triedy (teplota vzplanutia nad 100ºC do 250ºC)
*) Tuhá látka s možnosťou samovznietenia po zvlhnutí
- Prípravok nie je horľavý

Registračné číslo

Registračné číslo je evidované v Ústrednom registri (Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, odbor registrácie pesticídov, Matúškova 21, 833 16 Bratislava), pod ktorým bol prípravok povolený.

Pod skratkami NA, DA, TM a TP sa v poznámke k rozsahu povoleného použitia prípravku rozumie:

NA - ošetrenie následnou aplikáciou dvoch alebo viac prípravkov postupne po uplynutí určitého časového intervalu podľa návodu
DA - delená aplikácia, dvoj- a viacnásobná aplikácia toho istého prípravku po uplynutí určitého časového intervalu podľa návodu
TM - súčasné ošetrenie zmesou ("tank mix") dvoch alebo viac prípravkov, pripravenou podľa návodu v nádrži postrekovača
TP - ošetrenie podľa schváleného technologického postupu

Dávka

rozumie sa množstvo prípravku v kilogramoch alebo litroch určených na plochu 1 ha, pokiaľ nie je uvedené inak

Ochranná doba

znamená minimálny interval v dňoch medzi posledným ošetrením a zberom, resp. pokiaľ je tak uvedené v poznámke, minimálny interval medzi termínom ošetrenia a sejbou, výsadbou alebo inou manipuláciou s plodinou.

AT - je časový interval daný technologickým termínom ošetrenia, ktorý je podrobne špecifikovaný v návode na použitie, resp. v Metodickej príručke na ochranu rastlín. Porast sa musí zberať len pri technologickej zrelosti pre normálny zber. Výnimky v odôvodnených prípadoch môže povoliť miestne príslušný orgán veterinárnej alebo hygienickej služby.

Vysvetlivky k hlavičke tabuľky

Stĺpec č.: Význam stĺpca:
1 obchodný názov prípravku
2 referenčný výrobok
3 výrobca
4 držiteľ registrácie veľkospotrebiteľského balenia
4/MB držiteľ registrácie malospotrebiteľského balenia
5 zástupca držiteľa registrácie z krajiny EÚ v SR
6 úprava - typ formulácie
7 účinná látka – názov
8 účinná látka – obsah v prípravku
9 klasifikácia a označovanie prípravku podľa zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov
10 zaradenie podľa triedy horľavín
11 registračné číslo ÚKSÚP-u
12 deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie;
v kapitole 1.8 - deň / mesiac / rok najneskoršieho spotrebovania alebo zneškodnenia
13 obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd

 
Vystavené 21.5. 2008