KUKURIČIAR KOREŇOVÝ - nový škodca na našich poliach
 


Monitorovací program kukuričiara koreňového v Európe

kompletná informácia vrátane obrazového materiálu

Medzinárodnú spoluprácu v boji proti kukuričiarovi koreňovému ako prvá zorganizovala Medzinárodná skupina pre vijačku kukuričnú a iných škodcov kukurice - IWGO. Prvé medzinárodné pracovné stretnutie sa konalo v meste Graz (Rakúsko) v roku 1995 a bolo zamerané na medzinárodnú spoluprácu v monitorovaní a hľadaní možností ochranných opatrení proti tomuto škodcovi medzi najviac ohrozenými krajinami. Na stretnutiach organizovaných touto skupinou sa vymieňali cenné informácie získané nie len v Európe ale aj v USA.

V roku 1996 sa k týmto aktivitám pripojilo EPPO vytvorením Panelu ad hoc k tejto problematike, čím sa vytvorilo mnoho príležitostí na získanie cenných informácií aj pre ostatné krajiny Európy. V roku 1997 bol vytvorený projekt FAO/TCP zameraný na monitorovanie a obmedzovanie rozširovania škodcu do nových oblastí. Tento projekt trval do februára 1999.

V roku 2001 bol vytvorený iný projekt FAO zameraný na monitorovanie, školenie a hľadanie možností ochrany proti škodcovi. Slovenská republika sa aktívne zúčastňuje na spomenutej medzinárodnej spolupráci monitorovaním výskytu škodcu už od roku 1996. Taktiež zastúpením v paneli EPPO a od roku 2001 na novom projekte FAO. Za účelom hľadania nových prístupov v boji proti tomuto škodcovi vytvorila Európska únia projekt na výskum a technologický vývoj. Projekt začal vo februári 2000 a trvá tri roky. Cieľom projektu je nájsť účinné metódy boja proti škodcovi s využitím poznatkov o jeho biológii a technológii pestovania kukurice tak, aby šetrili životné prostredie a dali sa použiť pri všetkých spôsoboch pestovania kukurice.

Monitorovaním výskytu kukuričiara koreňového na Slovensku sa zaoberá ÚKSÚP. Výskyt tohto škodcu, resp. poškodení ním spôsobených treba nahlásiť okresnému fytoinšpektorovi prípadne priamo na Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, odbor ochrany rastlín, Hanulova 9/A, 844 29 Bratislava 42, tel.: 02/6446 2085, 6446 2087, fax.: 02/6446 2084, alebo
E-mail: sivicekp@hotmail.com.

Späť