logo UKSUP 

Použité skratky a pravidlá

Prípravok aplikujte podľa údajov na etikete, alebo v zmysle nariadenia uvedenom v "Zozname povolených prípravkov".

Úprava
   
Slovensko
G.I.F.A.P.
 
iné
AB AE aerosolová bombička
CS CS mikroenkapsulovaný koncentrát MT MT
DG WG granule, ktoré vytvoria dispergovaním vo vode (“dry flowable”) DF, WGD
DKV SC tekutý dispergovateľný koncentrát (flowable) pre riedenie vodou FLO, FW
DL PB doska na natieranie lepidla  
DM FD dymovnica  
DMK CG dispergovateľný mikroenkapsulovaný koncentrát  
DP WP dispergovateľný (zmáčateľný) prášok  
ED ED koncentrát pre elektrodynamickú aplikáciu  
EK EC emulgovateľný koncentrát  
EW EW vodná emulzia typu olejvoda  
FL   feromónový lapač / atraktant  
G GR granulát  
GEL   gél  
K   kvapalný koncentrát pre aplikáciu bez riedenia  
KKN CB kvapalný koncentrát pre prípravu návnad  
KMO OL kvapalný koncentrát pre riedenie organickými rozpúšťadlami  
KMV SL kvapalný koncentrát pre riedenie vodou AS, LC
LP BB lepová pasca  
MKD FS moridlo vo forme tekutého dispergovateľného koncentrátu  
MEK   moridlo vo forme dispergovateľného mikroenkapsulovaného koncentrátu  
MOV   moridlo typu emulzia olej vo vode  
MK LS moridlo kvapalné  
MP SS moridlo prášková nedispergovateľné  
MPD WS moridlo práškové dispergovateľné  
MPR SS moridlo vo forme VRP  
MVK   mikroemulzný vodný koncentrát  
NV RB návnady  
OV EO emulgovateľný koncentrát — olejová emulzia typu voda olej  
P DP popraš alebo zásyp  
PA PA náterová hmota pastovitej konzistencie  
PKN TP práškový koncentrát pre prípravu návnad  
PU VP pásy alebo doštičky uvoľňujúce účinnú látku  
SU VP sáčky spráškovitým koncentrátom uvoľňujúce účinnú látku  
SB GA sprayová bombička  
SE GP suspenzná emulzia  
Š   šampón  
TB TB tabletky  
ULV SU špeciálna úprava prípravkov pre aplikáciu sveľmi nízkymi dávkami  
VG SG vo vode rozpustné granule WSP  
VS   vodný spray  
VRP SP vo vode rozpustný prášok alebo tuhý koncentrát  

 

Zaradenie

Podľa toxicity, v zmysle Nariadenia vlády SSR č. 206/88 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení ďalších právnych predpisov

ZNJ - zvlášť nebezpečné jedy

OJ - ostatné jedy

Ž - žieraviny

- - prípravok nie je posudzovaný ako jed alebo iná látka škodlivá zdraviu

S - prípravok so senzibilizujúcimi účinkami spôsobujúci kožné alergie

Podľa účinku na včely (vyhláška č. 37/1963 Zb. ač. 35/1978 Zb. o ochrane včiel, rýb a lovnej zveri pri ničení škodcov prípravkami na ochranu rastlín).

J - pre včely jedovatý
Š - pre včely škodlivý
N - pre včely relatívne neškodný
* - predbežná klasifikácia do preskúšania vo Výskumnom ústave živočíšnej výroby, ústave včelárstva v Liptovskom Hrádku
- - prípravok nie je klasifikovaný, alebo termín či spôsob aplikácie vylučuje zasiahnutie včiel

Podľa účinku na lovnú zver (vyhláška č. 35/1978 Zb. oochrane včiel, rýb a lovnej zveri pri ničení škodcov prípravkami na ochranu rastlín).

ZN - mimoriadne nebezpečný
NB - nebezpečný
NP - nebezpečný (zvlášť pre prežúvavce)
RN - relatívne neškodný
- - prípravok nie je klasifikovaný

Podľa účinku na ryby a vodné živočíchy (vyhláška č. 35/1978 Zb. o ochrane včiel, rýb a lovnej zveri pri ničení škodcov prípravkami na ochranu rastlín a podľa ON 46 6807 — Test akútnej toxicity na rybách a ostatných vodných živočíchoch).

0 - látky takmer nejedovaté
1 - látky veľmi slabo jedovaté
2 - látky slabo jedovaté
3 - látky stredne jedovaté
4 - látky silne jedovaté
5 - látky veľmi silne jedovaté
6 - látky mimoriadne jedovaté

Podľa triedy horľavín (ČSN 65 0201 Požiarne predpisy pre výrobu, manipuláciu, skladovanie a dopravu horľavých kvapalín).

I - horľavina 1. triedy (teplota vzplanutia do 21st. C)
II - horľavina 2. triedy (teplota vzplanutia nad 21st. C do 55 st. C)
III - horľavina 3. triedy (teplota vzplanutia nad 55 st. C do 100 st. C)
IV - horľavina 4. triedy (teplota vzplanutia nad 100 st. C od 250 st. C)
*) - tuhá látka smožnosťou samovznietenia po zvlhnutí
- - prípravok nie je horľavou kvapalinou

Povolenie

Pod uvedeným číslom sa rozumie rok, v ktorom 31. decembra skončí platnosť povolenia

PHO1 — PHO2 - prípravok je vylúčený z použitia v ochranných pásmach zdrojov pitnej vody pozri kapitolu Opatrenia na ochranu zdrojov pitnej vody.

Poznámka

Pod skratkami NA, DA, TM aTP sa v poznámke k rozsahu povoleného použitia prípravku rozumie

NA - ošetrenie následnou aplikáciou dvoch alebo viac prípravkov postupne po uplynutí určitého časového intervalu podľa návodu

DA - delená aplikácia, dvoj — a viacnásobná aplikácia toho istého prípravku po uplynutí určitého časového intervalu podľa návodu

TM - súčasné ošetrenie zmesou (“tank mix”) dvoch alebo viac prípravkov, pripravenou podľa návodu v nádrži postrekovača /v dávkach uvedené za znamienkom +/

TP - ošetrenie podľa schváleného technologického postupu

 

OD - ochranná doba - znamená minimálny interval v dňoch medzi posledným ošetrením a zberom, resp. pokiaľ je tak uvedené v poznámke, minimálny interval medzi termínom a sejbou, výsadbou alebo inou manipuláciou s kultúrou.

Ak nie je uvedená ochranná doba platí

AT - časový interval daný technologickým termínom ošetrenia, ktorý je podrobne špecifikovaný v návode na použitie resp. v Metodickej príručke na ochranu rastlín. Porast sa musí zberať len pri technologickej zrelosti pre normálny zber. Výnimky v odôvodnených prípadoch môže povoliť miestne príslušný orgán veterinárnej alebo hygienickej služby.

(AT = AGROTECHNICKÝ TERMÍN)

Ak je v stĺpci čakacia lehota alebo ochranná doba namiesto počtu dní uvedená skratka AT, v tom prípade sa prípravok aplikuje v presne stanovenom agrotechnickom termíne alebo v určitom vývojovom štádiu ošetrovanej plodiny; za stanovených podmienok uplynie dostatočne dlhý čas do zberu alebo konzumácie ošetrenej plodiny a nemalo by dôjsť k ohrozeniu zdravia konzumenta.

PRÍKLADY NA AT

Ako príklad na AT môže poslúžiť postrek ovocných stromov proti prezimujúcim štádiám škodcov. Toto ošetrenie sa odporúča vykonať na vypučení, ale najneskôr pred kvitnutím ovocných drevín.

Ďalším príkladom na AT môže byť ošetrenie jahôd proti kvetovke jahodovej, ktorá nahryzáva kvetné stopky jahôd. Keďže sa postrek môže vykonať len pred kvitnutím rastlín, ani v tomto prípade nebolo potrebné stanoviť dĺžku čakacej lehoty v dňoch.

Typickým príkladom je aj ošetrovanie egrešov proti americkej múčnatke, proti ktorej sú povolené štyri prípravky, avšak dva z nich - Fundazol a Rubigan - sa môžu použiť len pred kvitnutím alebo až po zbere ovocia. Preto je pri nich uvedená skratka AT. Ďalšie dva prípravky sa môžu použiť aj po odkvitnutí egrešov, preto majú čakaciu lehotu stanovenú v dňoch (pozri tabuľku).

prípravok

koncentrácia

v %

dávka na

10 litrov vody

čakacia lehota

vdňoch

poznámky

Bayleton 25 WP

0,03

3 g

21

 

Fundazol 50 WP

0,06

6 g

AT

len pred kvitnutím apo zbere ovocia

Karathane LC

0,05

5 ml

28

 

Rubigan 12 EC

0,03

3 ml

AT

len pred kvitnutím apo zbere ovocia

Ak sa v návodoch na použitie prípravkov na miesto počtu dní uvádza skratka AT, výrobca alebo distribútor malospotrebiteľského balenia musí v návode uviesť presné podmienky aplikácie prípravku.

Bezpečnosť práce — odporúčané osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)

Kód

Ochranný odev

Ochrana tváre

Ochrana rúk a nôh

1

pracovný odev,

klobúk, zástera

ochranná maska (typ CM 4 alebo MLW a ekvivalent) s filtrom (typ MOF-4) alebo ekvivalent alebo izolačný prístroj

gumové rukavice,

gumové čižmy

2

odev typ

Postrekovač, zástera

ochranný štít na tvár Š-P 15 alebo D 1 s čepcom

gumové rukavice,

kožené topánky

3

odev typ Unita alebo ekvivalent, zástera

ochranný štít na tvár Š-P 15 alebo D 1 s čepcom, respirátor RU-20 s vložkovým filtrom A 1

rukavice,

kožené topánky

4

odev typ Lesan alebo ekvivalent, zástera

ochranný štít na tvár Š-P 15 alebo D 1 s čepcom, respirátor RU-20 s filtračnou protiprachovou vložkou, prípadne komerčne dostupné schválené ekvivalenty

rukavice

Klobúk sa rozumie od odevu Lesan, pri použití Postredkovač a Unita sa používa príslušná kapucňa. Pri riedení postreku sa naviac používa zástera zPVC alebo zástera zpogumovaného textilu. Prvé číslo vyjadruje ochranný odev, druhé ochranu hlavy, tretie ochranu rúk anôh. Pri organofosfátoch a karbamátoch, kde na voľnom priestranstve je predpísaný ochranný štít s respirátorom, je potrené v uzatvorených priestoroch a vo vysokých plodinách (napr. chmeľnice) použiť k ochrane dýchacích ciest masku na tvár spríslušným filtrom alebo izolačný dýchací prístroj.

Pri aplikácii repelentov je vhodné používať naviac pogumovanú zásteru. Na ochranu rúk sa môžu použiť okrem gumových rukavíc i PVC rukavice žltej farby.

V prípadoch, keď je predpísaný ochranný štít na tvár apri práci je riziko nadýchania aerosolov postreku, je treba použiť respirátor RU-20 s filtračnou protiprachovou vložkou resp. jeho schválený ekvivalent.

Pri aplikácii “tank mix” zmesí sa musia použiť ochranné prostriedky zodpovedajúce najviac nebezpečnému prípravku zdanej zmesi.

Ochranné pracovné prostriedky je možné konzultovať s Výskumným a vzdelávacím ústavom bezpečnosti práce, Trnavská cesta 57, Bratislava. Podrobný opis ochranných prostriedkov je uvedený v publikácii Osobní ochranné pracovní prostředky IaII, vyd. Řempo, odd. propagace, Vodičkova 30, Praha.

Prípadnú otravu spôsobenú prípravkami na ochranu rastlín môže ošetrujúci lekár konzultovať s príslušným toxikologickým informačným strediskom

Toxikologické informačné centrum — Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Krásna Hôrka, 831 01 Bratislava, Ďumbierska , tel. 07-54 77 41 66.

 

Opatrenia na ochranu zdrojov pitnej vody a ďalšie obmedzenia

V 1. pásme hygienickej ochrany sú z používania vylúčené všetky prípravky. V ostatných ochranných pásmach je použitie prípravkov na ochranu rastlín upravené takto (pozri použité indexy vtexte)

PHO1
Prípravky sú vylúčené zpoužitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných i povrchových vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásmo hygienickej ochrany rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. pásmo).

PHO2
Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásmo hygienickej ochrany rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. pásmo). Vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany povrchových vodných zdrojov môžu byť tieto prípravky použité za týchto podmienok

a) prípravky sa nemôžu použiť ak sa do 24 hodín očakávajú dažďové zrážky,

b) nesmú sa použiť vo vnútornej časti druhého PHO povrchového zdroja vôd, ktorý slúži priamo k odberu vodárňami,

c) prípravky sa môžu používať vo vnútornej časti PHO 2. stupňa povrchových vôd za predpokladu, že bude dodržaný 50 m široký neošetrený pás smerom kvodnému toku alebo 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu a ďalej budú zošetrenia týmito prípravkami vylúčené svahovité pozemky (nad 15ş), kde je riziko splavovania týchto prípravkov do povrchových vôd,

d) v oblasti použitia herbicídov je potrebné zabezpečiť zvýšený dohľad, prípadne sledovanie rezíduí v indikovaných prípadoch,

e) je potrebné dôsledne prihliadať na rozsah zaburinenia a na nevyhnutnosť ošetrenia daných pozemkov.

PHO3
Prípravky sú vylúčené zpoužitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásmo hygienickej ochrany rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí obmedzenie pre celé 2. pásmo).

PHO4
Prípravky sú vylúčené zpoužitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných a povrchových vôd. Pokiaľ nie je toto pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, sú vylúčené z použitia v celom 2. pásme hygienickej ochrany. Prípravky sa nesmú aplikovať v blízkosti miest zásobovaných studničnou vodou (posudzuje miestne príslušný vodohospodársky orgán).

PHO5
Prípravky sú vylúčené zpoužitia z celého 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných a povrchových vôd az 3. pásma hygienickej ochrany vodárenských nádrží. Prípravky sa tiež nesmú aplikovať v blízkosti miest zásobovaných studničnou vodou (posudzuje mieste príslušný vodohospodársky orgán). Prípravky sa nesmú použiť na pozemkoch určených na pestovanie surovín (vrátane krmív), ktoré budú použité na výrobu detskej výživy. Aplikáciu možno podľa daných miestnych podmienok povoliť v dávke na dolnej hranici povoleného dávkovania. Aplikáciu nemožno povoliť na pozemkoch, ktoré sú spádované k vodným tokom a vodným nádržiam.

 

ZÁSADY MIEŠANIA PRÍPRAVKOV

V súčasnosti neexistuje žiadna aktualizovaná tabuľka miešateľnosti, ktorá by zohľadňovala najnovšie zmeny v sortimente prípravkov na ochranu rastlín. Miešateľnosť prípravkov totiž oficiálne nikto neskúša a navyše nie je to jednoduchý problém, pretože okrem samotnej miešateľnosti treba zohľadniť aj biologickú účinnosť jednotlivých prípravkov použitých v konkrétnej kombinácii. Preto by sme pri miešaní prípravkov mali vychádzať z ich návodov na použitie. Keďže výrobcovia pesticídov vo väčšine prípadov v návodoch na použitie (etiketách) uvádzajú, že konkrétny prípravok možno miešať s bežnými povolenými prípravkami alebo naopak, upozorňujú na niektoré nevhodné kombinácie, pred použitím každého prípravku si musíme dôkladne preštudovať jeho etiketu. Podľa zistených údajov potom platí, že čo nie je zakázané, je povolené.

VŠEOBECNÉ ZÁSADY MIEŠANIA PRÍPRAVKOV

· Prednostne by sme mali spolu kombinovať práškové prípravky s práškovými a tekuté s tekutými.

· V prípade miešania práškového s tekutým prípravkom najprv rozmiešame práškový a do jeho roztoku vlejeme zriedený tekutý prípravok.

· V prípade pochybností môžeme urobiť skúšku miešateľnosti. Do litrového skleneného valca alebo inej priehľadnej nádoby zmiešame prípravky v požadovanej koncentrácii. Po polhodine alebo hodine túto zmes skontrolujeme a ak nevznikne zrazenina alebo sa neoddelí tekutá fáza, prípravky sa môžu miešať.

POZOR! Nemiešať olejové prípravky s prípravkami obsahujúcimi vápnik alebo síru.

Vystavené 11.4. 2003