logo SPU
Katedra ochrany rastlín
Agronomická fakulta SPU v Nitre
Tr. A.Hlinku 2, 949 76 Nitra
tel.: ++421 87 6508257
e-mail: Kamil.Hudec@uniag.sk
 
 


Pesticídy v ochrane rastlín – V. časť

Rozdelenie pesticídov podľa účinku na včely

Aspekt účinku na včely je mimoriadne dôležitý pri aplikácii pesticídov na kvitnúce porasty, prípadne na porasty v ich susedstve. Predstavujú veľké riziko vedľajších škôd, najmä v dôsledku úhynu včiel. Podobne sa na tento účinok prihliada aj pri ošetrovaní kvitnúcich stromov a iných rastlín, aby sa okrem včiel nedecimovali populácie prirodzených opeľovačov. Najklasickejším prípadom, kedy je potrebné sledovať túto vlastnosť pesticídov je repka. V období dlhotrvajúceho kvitnutia repky sa často siaha k použitiu insekticídov, ktoré v drvivej väčšine likvidujú aj včely. V tom prípade je nutné vybrať iný insekticíd, alebo upozorniť všetkých včelárov, aby v období postreku a ochrannej doby zavreli, alebo odstránili z blízkosti ošetrovaných porastov všetky včelstvá.

Podľa účinku na včely rozdeľujeme pesticídy do nasledovných kategórií (oficiálne označenie je uvedené v zátvorke):

  • prípravok pre včely jedovatý (J) (zákaz používať v dobe náletu včiel na kvitnúce a nad kvitnúcimi porastami)
  • prípravok pre včely škodlivý (Š) (zákaz použiť v dobe náletu včiel na kvitnúce porasty)
  • prípravok pre včely relatívne neškodný (N) (možné použitie aj v dobe náletu včiel)
  • prípravok nie je klasifikovaný, alebo termín aplikácie vylučuje kontakt so včelami (-)

Rozdelenie pesticídov podľa účinku na ryby a vodné živočíchy

Niektoré pesticídy, presnejšie herbicídy sú natoľko pre ryby a vodné živočíchy tolerantné, že je možné ich použiť aj v rybničnom hospodárstve na likvidáciu nežiaducej vegetácie, priamou aplikáciou do vody. Ide však o mimoriadnu výnimku, pretože drvivá väčšina pesticídov je pre ryby a vodné živočíchy vysoko toxická. Mnohé pesticídy, ktoré z hľadiska človeka nie sú posudzované ani ako zdraviu škodlivá látka, sú pre ryby mimoriadne jedovaté. Je to okrem iného dané tým, že ryby sú bezprostredne v prostredí, ktoré je kontaminované. Kyslík z vody čerpajú žiabrami, ktoré prienik pesticídu do organizmu a následné metabolické reakcie výrazne urýchľujú.

Pesticídy, ak sa dostanú do vodných tokov, dokážu narobiť veľké škody na mnohokilometrovom úseku toku aj pri veľmi malom množstve (v závislosti od prípravku niekedy stačí iba niekoľko mililitrov). Preto je veľmi dôležité dbať na to, aby sa pri postrekovaní a umývaní postrekovacej techniky neohrozili žiadne zdroje vôd.

Pesticídy podľa účinku na ryby a vodné živočíchy delíme na: látky takmer nejedovaté (0), látky veľmi slabo jedovaté (1), látky slabo jedovaté (2), látky stredne jedovaté (3), látky silne jedovaté (4), látky veľmi silne jedovaté (5), látky mimoriadne jedovaté (6).

Rozdelenie pesticídov podľa stupňa toxicity (kvapalná aplikačná forma)

Toxicita pesticídov je dôležitým ukazovateľom pri ich registrácii. Býva jedným z prvých testov, ktoré sa vykonávajú pri skúmaní nových účinných látok. Ukazovateľ LD50 charakterizuje potrebné množstvo účinnej látky, ktorá spôsobí smrť polovici testovanej populácie. Výskumy sa robia na zvieratách, väčšinou na drobných hlodavcoch. Dôležitá je zásada, že čím nižšia je hodnota LD50, tým je prípravok toxickejší, nakoľko na smrteľnú otravu organizmu postačuje už malé množstvo prípravku.

V niektorých prípadoch sa v praxi môžeme stretnúť s uvádzaním LD50, preto je užitočné uviesť nasledujúce rozdelenie, umožňujúce tieto údaje zatriediť do príslušnej kategórie a získať prehľad o nebezpečnosti používaných účinných látok:

  • látky mimoriadne nebezpečné (LD50 do 20 mg.kg-1 hmotnosti)
  • látky vysoko nebezpečné (LD50 20 - 200 mg.kg-1 hmotnosti)
  • látky mierne nebezpečné (LD50 200 - 2000 mg.kg-1 hmotnosti)
  • látky málo nebezpečné (LD50 nad 2000 mg.kg-1 hmotnosti)

Väčšina fungicídov má vysoké hodnoty LD50, takže bývajú hodnotené ako mierne, resp. málo nebezpečné. Naopak mnohé insekticídy, ale aj herbicídy sa vyznačujú nízkymi hodnotami LD50, takže sú vysoko až mimoriadne toxické. Akútna toxicita nie je jediným toxikologickým parametrom, niektoré látky majú vysokú perzistenciu alebo iné negatívne ukazovatele, ktoré sú niekedy závažnejšie ako akútna toxicita.

Vystavené: 6.12.2004

Autori textu : Ing. Kamil Hudec, PhD.