logo SPU Katedra ochrany rastlín
Agronomická fakulta SPU v Nitre
Tr. A.Hlinku 2, 949 76 Nitra
tel.: ++421 87 6508257
e-mail: Kamil.Hudec@uniag.sk
 
 


Pesticídy v ochrane rastlín – I. časť

Súčasné trendy v používaní pesticídov

Chemizácia životného prostredia je aktuálnym problémom, do ktorého spadá najmä použitie pesticídov v poľnohospodárstve. Ročne pribúda do zoznamu chemických látok niekoľko sto až tisíc nových zlúčenín, z ktorých mnohé nájdu uplatnenie práve v poľnohospodárstve. Napriek systematickému a intenzívnemu výskumu v oblasti biotechnológií a alternatívnej (napr. biologickej) ochrany rastlín ostáva chemická ochrana aj naďalej najúčinnejšou a je kľúčovým faktorom v systémoch moderného, konvenčného poľnohospodárstva. To naznačuje aj jej dominantný charakter v budúcnosti.

Cieľom nasledujúcej série článkov je oboznámiť čitateľov s niektorými úlohami, ktoré im ukladá legislatíva, vysvetliť pojmy pri použití pesticídov, ako i čiastočne ozrejmiť niektoré menej známe otázky ich použitia vo vzťahu k toxikológii, vedľajším účinkom na rastliny, človeka, prevencii pred nežiadúcimi účinkami a pod.

Legislatíva, registrácia pesticídov a štátna správa v oblasti ochrany rastlín v SR

Používanie prípravkov na ochranu rastlín a pravidlá na úseku ochrany rastlín v súčasnosti upravuje Zákon o rastlinolekárskej starostlivosti č. 285/1995 Zb., Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR o prípravkoch na ochranu rastlín z 27. 1. 1999, uverejnená v Zbierke zákonov č. 33/1999 a iné právne normy.

Z právnych noriem možno vybrať nasledujúce najdôležitejšie ustanovenia:

  • Uvádzať do obehu a používať možno len také prípravky, ktoré boli schválené a zapísané do zoznamu povolených prípravkov.
  • Posudzovanie a skúšanie prípravkov na ochranu rastlín vykonáva ÚKSÚP, alebo ním poverené osoby a orgány.
  • Prípravky na ochranu rastlín môžu dovážať a uvádzať do obehu len držitelia registrácie.

Rozsah registrácie pesticídov je pravidelne publikovaný v publikáciách charakteru všeobecne platnej normy, ktoré vychádzajú v pôsobnosti MP SR a ÚKSÚP-u: Zoznam povolených prípravkov na ochranu rastlín a  skladových priestorov (MP SR podľa zákona č. 285/1995 Z.z., § 8, bod 4.) pre príslušný rok. Doplňujúce údaje o ich použití možno nájsť v metodických príručkách pre ochranu rastlín (rozdelených podľa druhov pesticídov).

Výkon štátnej správy v tejto oblasti realizujú špecializované odbory ÚKSÚP-u: odbor skúšania a kontroly pesticídov (registrácia, štátny dozor v obehu prípravkov), odbor ochrany rastlín a odbor životného prostredia.

Podľa Zákona o rastlinolekárskej starostlivosti každý, kto okrem iného uvádza do obehu alebo používa prípravky na ochranu rastlín, je povinný najmä:

  • dodržiavať primerané opatrenia na predchádzanie výskytu škodlivých organizmov,
  • chrániť rastliny a rastlinné produkty pred výskytom škodlivých organizmov,
  • na ochranu rastlín používať len registrované prípravky a odskúšané a registrované mechanizačné prostriedky na ochranu rastlín,
  • dodržiavať pokyny orgánov rastlinolekárskej starostlivosti a umožniť bezodplatný odber vzoriek rastlín,
  • je povinný viesť evidenciu spotreby prípravkov na ochranu rastlín a iné.

Nedodržiavanie týchto a iných ustanovení sa v praxi nemusí obísť bez problémov, nakoľko zákon za ich nedodržiavanie ustanovuje pomerne vysoké pokuty, až do výšky 500 000,- Sk.

Vystavené: 2.8.2004

Autori textu : Ing. Kamil Hudec, PhD.