logo VURV Výskumný ústav rastlinnej výroby

Bratislavská cesta 122
921 68 Piešťany
tel.: 033/ 77 223 11
fax: 033/ 77 263 06
 
 


Ochrana porastov ozimných obilnín na jeseň

Ochrana porastov ozimných obilnín nie je len významným intenzifikačným faktorom, ale aj finančne náročným opatrením ktoré nie vždy musí priniesť očakávaný efekt. V súčasnom období vplyvom klimatických zmien sa časť ochrany proti škodlivým činiteľom môže presunúť už do jesenného obdobia najmä pri oziminách skoršie siatych a preto celkovo môžu stúpnuť aj náklady na ich ochranu. Navyše nevýhodou je, že v tomto období ešte nie je možné ani predpokladať aký úrodový a kvalitatívny potenciál je možné od porastu očakávať a teda či sa aplikácia oplatí alebo nie. Na druhej strane ochrannými zásahmi na jeseň v prípade potreby je nutné zabezpečiť dostatočný počet rastlín a ich dobré prezimovanie.

Z tohto dôvodu si každý pestovateľ musí dobre premyslieť kedy a koľko financií sa mu oplatí do tejto intenzifikačnej oblasti investovať.

Prvým ochranárskym vstupom do technológie pestovania ozimných obilnín je morenie osiva, ktoré patrí medzi najrentabilnejšie aplikácie pesticídov vôbec. Súčasnou prioritou je používať k sejbe len kvalitné uznané osivo. Silne sa začína prejavovať nízka obmena osiva v uplynulom období, kde v podmienkach prakticky neexistujúceho osevného postupu sa rozširuje vplyv chorôb prenosných osivom. Preto problémom pri používaní vlastného osiva mnohokrát nie je ani tak výber vhodného moridla, ako kvalita morenia(zrno musí byť dokonale pokryté moridlom).

Najväčšia návratnosť vložených prostriedkov do moridiel(i keď niektoré sú drahšie) použitých proti chorobám prenosných osivom je v situáciách ak je predplodinou kukurica, pri neskoro siatych porastoch, pri pestovaní citlivých odrôd, pri minimálnom spracovaní pôdy, prípadne pri použití bezorbovej technológie sejby po predplodine obilnina. Jedná sa predovšetkým o huby z rodu Fuzárium, ale aj iné(prašné a mazľavé sneti).

Ozimné obilniny všeobecne možno považovať za plodiny s dobrou konkurenčnou schopnosťou pri potláčaní burín, ale aby tomu skutočne tak bolo, prvým a veľmi významným krokom je kvalitné založenie porastu, kde jedným z rozhodujúcich činiteľov je dosiahnutie optimálneho počtu rastlín na ploche. Pri správnom založení porastu je značne jednoduchšie regulovať porast len s nevyhnutnou aplikáciou herbicídov resp. pesticídov ako takých. V mnohých prípadoch však sme nútení aplikovať herbicídy najviac práve na tie porasty, ktoré sú riedke, nekompletné, podvyživené a samozrejme preto aj najviac zaburinené.

Samotná ochrana porastov ozimín proti burinám, ale aj ostatným škodlivým činiteľom sa preto musí odvíja najmä od termínu sejby. Veľmi skoré termíny sejby, ktoré sa značne preferujú v štátoch západnej Európy, nie sú pre naše podmienky príliš vhodné z niekoľkých dôvodov.

Predovšetkým vo väčšej miere sú už na jeseň porasty napadané larvami zunčavky jačmennej, voškami(prenášače vírusových ochorení), takmer pravidelne sa na porastoch vyskytuje napadnutie múčnatkou a hrdzami, ale aj vyšším výskytom burín. Neskorším termínom sejby, ale v rámci agrotechnického termínu môžeme obmedziť potrebu jesennej aplikácie pesticídov, ktorých použitie pri skorších termínoch sejby je takmer nevyhnutné(herbicíd, morforegulátor).


Porast ozimného jačmeňa v optimálnej fáze pre aplikáciu pesticídov na jeseň

Všeobecne jesennú aplikáciu herbicídov, ale aj fungicídu v tank-mix zmesi odporúčame plánovať pri pestovaní ozimného jačmeňa (zaznamenali sme dobrú úrodovú reakciu aj na jesennú aplikáciu morforegulátora).

Jesennú herbicídnu ochranu by sme mali robiť predovšetkým na porastoch obilnín, kde predpokladáme výskyt metličky obyčajnej, pretože v jarnom období býva dosť často prerastená a použitie špeciálnych herbicídov nie je lacná záležitosť. Vhodné sú prípravky na báze chlortoluronu a isoproturonu (Dicuran 80 WP, Tolurex 80 WP, Lentipur 500 FW, Arelon, a iné), ktoré pôsobia aj na rumančekovité buriny.

Pri predpokladanom výskyte metličky, lipkavca, veroník, fialiek a iných ťažšie ničiteľných burín je účinné použitie prípravku Stomp 400 SC. Nevýhodou preemergentného ošetrenia je, že je to necielené opatrenie cenovo v mnohých prípadoch náročnejšie, ktorého základom je výborná príprava pôdy bez hrúd, dostatočná vlhkosť pôdy a množstvo postrekovej vody by nemalo klesnúť pod 400 l.ha-1. Výhodou je širšie spektrum účinnosti.

Pre ničenie metličky, ale aj iných dvojklíčnolistových burín sú vhodné aj jesenné postemergentné ošetrenia. Výhodou týchto aplikácií je, že sú cielené a umožňujú vykonať ošetrenie v skorých rastových fázach, potom často stačí použiť spodnú hranicu odporúčanej dávky. Nevýhodou je že pri jesenných postemergentných aplikáciách je potrebné, aby obilnina mala aspoň 3 listy a mnohokrát nevhodné počasie. Najčastejšie sa používajú prípravky na báze isoproturonu chlortoluronu, prípadne prípravky s viacerými účinnými látkami(Quartz Super, Cougar, Dicuran Forte, Afinity WG, Chisel, Husar a pod.). Z ekonomického, ale aj praktického hľadiska neodporúčame postemergentne na jeseň ošetrovať porasty ozimín proti lipkavcu, pichliaču, rumančekovitým burinám, ale aj iným burinám, ktoré klíčia a vzchádzajú počas celej zimy a ktoré nie sú regulované prípravkami používanými proti metličke. Tieto buriny je ekonomickejšie likvidovať v jarnom období, kde sú vytvorené širšie možnosti použitia herbicídov dokonca aj v tank-mix zmesiach s inými pesticídmi a  kvapalnými hnojivami. Z našich pozorovaní možno usudzovať, že pri pestovaní pšenice ozimnej, ale aj ostatných ozimín nie je až tak dôležité v akom termíne aplikácie(jeseň, jar) sme použili herbicídy(úroda bola takmer rovnaká),ale dôležitejší bol dobre založený porast, správny výber herbicídu s ohľadom na burinové spektrum a vývojovú fázu burín. Významnejší bol aj termín sejby v porovnaní s termínom aplikácie, kde pri skoršom termíne sejby bola úroda pšenice o 0,23 t.ha-1 nižšia, ako pri sejbe na konci agrotechnického termínu. Preto vo všeobecnosti môžeme odporúčať z hľadiska možných úspor pesticídov, ale aj vyšších úrod posúvať sejbu ozimín do druhej polovice agrotechnického termínu sejby.

Ani jesenná aplikácia regulátorov rastu v oziminách nie je doteraz dostatočne využívaná, najmä v pšenici, pretože sa počíta s tým, že pšenica má najvyššiu istotu prezimovania. Veľmi vhodná je však najmä pri skorosiatych porastoch pšenice ale aj jačmeňa, kedy hrozí prerastanie. Zistili sme až o takmer 10% viac prezimovaných rastlín jačmeňa a pšenice pri jesennej aplikácii Retacelu vo fáze 3-4 listov obilniny v dávke 1,5 l.ha-1.Predpokladáme, že je to spôsobené priaznivým pôsobením na rozvoj koreňového systému.

Pri ozimnom jačmeni sa oplatí aj jesenná preventívna aplikácia fungicídu najmä proti múčnatke a hrdziam prípravkami na báze triazolov (propiconazol, tebuconazol a ďalšie)najmä z ekonomického hľadiska. V prípade teplejšej a dlhej jesene je najmä ozimný jačmeň náchylný na napadnutie patogénmi. Pri očakávanom silnom tlaku chorôb na jeseň je jedným z najlacnejších riešení napr. preventívne použitie prípravku Topsin M 70 WP v dávke 0,5 kg.ha-1. Rastliny sú odolnejšie proti vyzimovaniu.

Vo vzťahu k výskytu najmä vírusových chorôb na jeseň je potrebné na vzídenom poraste bezpodmienečne sledovať výskyt škodcov a regulovať ich insekticídmi(Nurelle D, Decis, Karate) už od fázy prvého listu.

Záver

Vysievať morené a certifikované osivo musí bezpodmienečne patriť do základnej abecedy agronóma.

Aplikácia herbicídov na jeseň je nevyhnutná najmä pri skoro siatych porastoch ozimín a pri predpokladanom výskyte metličky obyčajnej. Vhodné je použiť prednostne preemergentne aplikované prípravky so širším spektrom účinnosti.

Aplikáciu fungicídov všeobecne na jeseň neodporúčame, výhodná je však jej preventívna aplikácia pri skoršie siatych obilninách najmä jačmeni ozimnom na začiatku odnožovania.

Aplikácia morforegulátora v našich podmienkach nie je dostatočne využívaná, pri skorších výsevoch však má svoje opodstatnenie najmä pri ozimnom jačmeni. Vhodná je aplikácia spolu s fungicídom, samozrejme ak sú splnené podmienky aplikácie.

 

Vystavené 18. 8. 2004

Autor textu : Ing. Jozef Surovčík, CSc.