ÚKSÚP UVTIP OCHRANA RASTLÍN A OSTATNÝCH KOMODÍT

Opatrenia na ochranu zdrojov pitnej vody a ďalšie obmedzenia

V 1. pásme hygienickej ochrany sú z používania vylúčené všetkyprípravky na ochranu rastlín. V ostatných ochranných pásmach je použitie prípravkov na ochranu rastlín upravené takto (pozri použité indexy v texte):

P H O 1

Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných i povrchových vôd(pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásmo hygienickej ochrany rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. pásmo).

P H O 2

Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných vôd(pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásmo hygienickej ochrany rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2.pásmo). Vo vnútornej časti 2.pásma hygienickej ochrany povrchových vodných zdrojovmôžu byť tieto prípravky použité za týchto podmienok:

  1. prípravky sa nemôžu použiť ak sa do 24 hodín očakávajú dažďové zrážky,
  2. nesmú sa použiť vo vnútornej časti druhého PHO povrchového zdroja vôd, ktorý slúži priamo k odberu vodárňami,
  3. prípravky sa môžu používať vo vnútornej časti PHO 2. stupňa povrchových vôd za predpokladu, že bude dodržaný 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku, alebo 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu a ďalej budú z ošetrenia týmito prípravkami vylúčené svahovité pozemky (nad 15°), kde je riziko splavovania týchto prípravkov do povrchových vôd,
  4. v oblasti použitia herbicídov je potrebné zabezpečiť zvýšený dohľad, prípadne sledovanie rezíduí v indikovaných prípadoch,
  5. je potrebné dôsledne prihliadať na rozsah zaburinenia a na nevyhnutnosť ošetrenia daných pozemkov.

P H O 3

Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných vôd(pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásmo hygienickej ochrany rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí obmedzenie pre celé 2. pásmo).

P H O 4

Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2.pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných a povrchových vôd. Pokiaľ nie je toto pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, sú vylúčené z použitia v celom 2. pásme hygienickej ochrany. Prípravky sa nesmú aplikovať v blízkosti miest zásobovaných studničnou vodou (posudzuje miestne príslušný vodohospodársky orgán).

P H O 5

Prípravky sú vylúčené z použitia z celého 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných a povrchových vôda z 3. pásma hygienickej ochrany vodárenských nádrží. Prípravky sa tiež nesmú aplikovať v blízkosti miest zásobovaných studničnou vodou (posudzuje miestne príslušný vodohospodársky orgán). Prípravky sa nesmú použiť na pozemkoch určených pre pestovanie surovín (vrátane krmív), ktoré budú použité pre výrobu detskej výživy. Aplikáciu možno podľa daných miestnych podmienok povoliť v dávke na dolnej hranici. Aplikáciu nemožno povoliť na pozemkoch, ktoré sú spádované k vodným tokom a vodným nádržiam. 


 
Vystavené 21.5. 2008