logo SAPV
SAPV

Hlohovská ul. č. 2
949 01 Nitra
tel.: + 421 / 37 / 6546 221
fax: + 421 / 37 / 6546 486
e-mail: asapv@scpv.sk
 


Program ochrany smrečín pred podkôrnym hmyzom

Vláda SR schválila 3. decembra 2008 "Návrh legislatívnych, inštitucionálnych a ekonomických opatrení na zmiernenie a následné zastavenie podkôrnikovej kalamity v smrečinách na Slovensku." Predseda Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied /SAPV/ doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc. a predseda odboru lesníctva Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied Ing. Juraj Varínsky, CSc. vydali k tomuto materiálu nasledujúce stanovisko:

Vetrová kalamita z novembra 2004 prerástla do rozsiahlej kalamity podkôrnikovej, ktorá nemá obdobu v Európe za celé obdobie uvedomelého obhospodarovania lesov. Smrečiny na Slovensku sú ohrozené v samej svojej podstate a existencii.

Odborná lesnícka verejnosť od počiatku upozorňovala na vážne riziko vzniku podkôrnikovej kalamity, ak nebude včas a v plnom rozsahu spracovaná kalamitná hmota z vetrových polomov.

Odbor lesníctva Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, ktorý združuje 46 popredných odborníkov lesníckej vedeckovýskumnej základne a  praxe sa zaoberal kritickou situáciou na svojom zasadnutí v máji 2007. Problematika bola prezentovaná na 30. valnom zhromaždení členov SAPV. Valné zhromaždenie schválilo stanovisko, v ktorom poukázalo na vážnosť situácie, odmietlo nekompetentné a nezodpovedné kampane a nátlakové akcie mimovládnych organizácií a médií a vyzývalo na bezodkladné riešenie problému (Zverejnené v denníku SME z 8. 6. 2007).

Kritickou situáciou sa zaoberala vláda SR na svojich zasadnutiach 21. novembra 2007 a 8. októbra 2008. Treba konštatovať, že v porovnaní s predchádzajúcim rokom podkôrniková kalamita nadobudla ešte väčší rozsah a realita predčí aj pesimistické prognózy z roku 2005.

Vyslovujeme presvedčenie, že podkôrnikovú kalamitu v súčasnom stave nemožno zvládnuť bez priamej intervencie štátu a že je snáď posledná príležitosť zvrátiť jej nepriaznivý vývoj a zachrániť torzo vzácnych biotopov v smrečinách. Preto v plnom rozsahu podporujeme prijatie navrhovaných opatrení.

Za rozhodujúce pre zmiernenie a zvládnutie podkôrnikovej kalamity považujeme trvalé vyhľadávanie a okamžitú asanáciu aktívnych chrobačiarov a atraktívnej smrekovej kalamitnej hmoty vo všetkých porastoch (bez ohľadu na stupeň ochrany). Tiež ich sprístupnenie, ktoré je základným predpokladom realizácie všetkých ďalších opatrení. Z technicko-biologických opatrení navrhujeme podporovať predovšetkým odkôrňovanie hmoty a štiepkovanie zvyškov po ťažbe, ktoré považujeme za najúčinnejšie a najekologickejšie metódy asanácie.

Posilnenie orgánov štátnej správy a štátnej odbornej kontroly v lesnom hospodárstve a v štátnej ochrane prírody a vytvorenie splnomocnenca vlády SR vytvorí inštitucionálne podmienky pre realizáciu opatrení, kontrolu ich účinnosti a efektívnosti vynakladania prostriedkov, ako aj pre operatívne riešenie kolíznych situácií.

Za mimoriadne dôležitú považujeme tiež urýchlenú realizáciu navrhovaných legislatívnych opatrení. Nedokonalosť súčasnej legislatívy, možnosť rôzneho výkladu a prieťahy v správnych konaniach majú významný podiel na vzniku podkôrnikovej kalamity a zhoršení zdravotného stavu smrečín po kalamite z roku 2004. Presadzovanie tzv. „pasívnej ochrany“ a „sledovanie procesov“ v súčasnej kritickej situácii v našich najvzácnejších územiach považujeme za hazard, ktorý ohrozuje ich podstatu a existenciu biotopov európskeho významu.

Kontakt: doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc., predseda Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, mail: jkonopka@nlcsk.org, tel.: 045/5314171, Ing. Juraj Varínsky, CSc., predseda odboru lesníctva Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, mail: varinsky@nlcsk.org, tel.: 045/6781130

Vystavenie: 8.12.2008

Autor textu : doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.; Ing. Juraj Varínsky, CSc.