logo CVRV
Centrum výskumu rastlinnej výroby - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany
Bratislavská cesta 122
921 68 Piešťany
e-mail: slikova@vurv.sk
 
 


Úroveň škodlivosti fuzariózy klasu na vybraných slovenských odrodách pšenice

Výskyt fuzariózy klasov a jej škodlivosť na pšenici ovplyvňuje mnoho faktorov. Zvýšené napadnutie klasov fuzáriami nastupuje pri kombinácii vlhkého a teplého počasia. Typickým fuzarióznym rokom na Slovensku v poslednom období bol rok 2010. Škodlivosť choroby sa značne prejavila na úrode a to zvlášť pri náchylných odrodách, kde sa škody odhadovali na 30-40%.

Fuzáriá napádajú klasy pšenice už v období kvitnutia. Citlivým štádiom je fáza 55-69 BBCH, pričom dochádza k poškodeniu jednotlivých kláskov a postupne i celého klasu. Škodlivosť sa prejavuje na zrnách tým, že strácajú prirodzené sfarbenie, niektoré sú degenerované a majú zhoršenú klíčivosť. Zrno napadnuté fuzáriami má zníženú mlynársku a pekársku kvalitu najmä v dôsledku degradácie škrobu ako i proteínov. Veľmi závažná je kontaminácia zŕn rôznymi typmi mykotoxínov, ktoré tieto huby produkujú po napadnutí klasov. Intenzita výskytu choroby je závislá od priebehu počasia cez vegetáciu, predplodiny a spôsobu spracovania pôdy. Najviac sú ohrozené pšenice s predplodinou kukurica, hrach alebo iná strukovina. Rozvoj infekcie nastáva pri kombinácii vlhkého a teplého počasia. Intenzívne slnečné žiarenie a tiež suché počasie spomaľuje priebeh infekcie.

Na pokusných parcelách CVRV Piešťany boli v roku 2011 klasy vybraných slovenských odrôd umelo infikované hubou Fusarium culmorum. Infekcia bola vykonaná na klasoch vo fáze kvitnutia agresívnym izolátom tejto huby, ktorý je schopný produkovať fuzáriové mykotoxíny. Na testovaných odrodách sa zisťovala úroveň škodlivosti choroby na úrodu podľa redukcie hmotnosti tisíc zŕn (RHTZ v %) a na kvalitu, pričom bol stanovený obsah mykotoxínu deoxynivalenolu (DON v mg.kg-1) v zrnách z napadnutých klasov.

Výsledky z analyzovania odrôd pšenice, ktoré boli umelo infikované hubou F. culmorum v roku 2011 názorne ukazuje graf.

Graf: Redukcia hmotnosti zrna klasu (RHTZ %) a obsah deoxynivalenolu (DON mg.kg-1) v zrnách pšenice po umelej infekcii hubou Fusarium culmorum v roku 2011

Z testovaného sortimentu najvyššia redukcia úrody bola zistená pri odrode Markola a naopak nízka redukcia pri odrodách Košútka, Regia, Rada a Agra. V infekčnom teste sa zistila zhoda medzi redukciou hmotnosti zrna a obsahom mykotoxínu DON v zrnách. Odrody s nízkou redukciou zrna ako napríklad Košútka, Regia a Agra kumulovali málo mykotoxínu. Je však potrebné upozorniť, že existujú v sortimente slovenských odrôd i odrody s relatívne nízkou redukciou hmotnosti zrna, ale ich nevýhodou je vysoká kumulácia mykotoxínu DON (napr. pri odrode Eva). Podľa mnohých vykonaných monitoringov na obsah fuzáriových mykotoxínov v zrnách patrí mykotoxín DON medzi najčastejšie sa vyskytujúci mykotoxín vo vzorkách pšenice. Potenciál akumulovaného mykotoxínu DON v zrnách analyzovaných odrôd nie je rovnaký a pohybuje sa v rozpätí od 0,73 mg.kg-1 do 56,61 mg.kg-1 (graf). Dosiahnuté výsledky naznačujú, že v odrodách pšenice sa so zvyšujúcou redukciou zrna dochádzalo i k vyššej kumuláciu mykotoxínu v zrnách. Avšak v dôsledku existencie rôznych genetických mechanizmov rezistencie sú odrody, ktoré narúšajú tento vzťah, napríklad niektoré odrody pri rovnakej redukcii zrna sa líšili v obsahu mykotoxínu DON (napr. odrody Verita a Eva).

Ochranu pšenice proti fuzarióze klasov je potrebné zabezpečiť komplexne a to nielen aplikáciou fungicídov hlavne vo fáze 61-65 BBCH, ale i výberom predplodiny a výsevom zdravého osiva. Pri určovaní stratégie ochrany pšenice patrí medzi dôležité opatrenie i výber odrody so zvýšenou úrovňou rezistencie voči fuzarióze klasu a to hlavne v lokalitách s častým výskytom tohto ochorenia.

Vystavené 4.10.2012

Autori textu: Ing. Svetlana Šliková, PhD.; Ing. Valéria Šudyová, PhD.