logo CVRV

Centrum výskumu rastlinnej výroby - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany
Bratislavská cesta 122
921 68 Piešťany
e-mail: sekerkova@vurv.sk

 
 


Aktuálna fungicídna ochrana ozimných obilnín

Naše krásne Slovensko je rozlohou malé, ale doterajší priebeh zimy je rozdielny na východnom, strednom a západnom Slovensku. Dokonca sa dá povedať, že sú markantné rozdiely v prebiehajúcom počasí aj v samotných krajoch.

Už na jeseň 2011 pri zakladaní porastov boli vo veľkej časti Slovenska problémy s dlhotrvajúcim suchom, ktoré spôsobilo nerovnomernosť vo vzchádzaní porastov. Sucho pretrvávalo celý november, december a na niektorých lokalitách ešte aj január.

Západné, veľká časť stredného a časť východného Slovenska je doteraz (24.I.) bez dlhšie trvajúcej snehovej pokrývky a tiež bez výrazných mrazov, či už v noci alebo cez deň.

Dalo by sa povedať, že súčasné poveternostné podmienky v teplých častiach Slovenska prajú na jeseň slabo vyvinutým ozimným obilninám.

Každý pestovateľ zakladá porasty ozimných obilnín a tiež aj ostatných plodín so zámerom dopestovať čo najväčšiu úrodu zároveň s najlepšou kvalitou čo je podmienené aj dôslednou výživou a správne zvolenou a načasovanou pesticídnou ochranou.

V súčasnej dobe (koniec januára) sú obilniny v rôznych vývojových fázach od klincovania po odnožovanie (tie zasiate v lepších vlahových podmienkach) a preto po otvorení vegetácie bude treba zvažovať možnosť aplikácie regulátorov rastu na podporu zahusťovania - vytvárania odnoží zároveň s vytváraním bohatého koreňového systému. Odporúčame podľa výsledkov z pokusov aplikovať Retacel Extra v dávke 1,5 l.ha-1 spolu s Route 0,6 l.ha-1. Tiež treba sledovať počasie a v prípade veľkých teplotných výkyvov medzi dňom a nocou, kedy dochádza k narušeniu kontaktu pôdy s koreňovým systémom odporúčame porasty povalcovať ľahkými valcami. Vo fáze ukončenie odnožovania sme tiež v pokusoch aplikovali s veľmi dobrým výsledkom rýchleho naštartovania rastu Atonik v dávke 0,6 l.ha-1.

Ďalší problém, ktorý môže nastať po otvorení vegetácie môžeme očakávať predovšetkým v regiónoch, kde je v súčasnej dobe napadané väčšie množstvo snehu, na predtým nezamrznutej pôdy, v podobe výskytu plesne snežnej (Microdochium nivale) (obr.1) na ozimných pšeniciach a ražiach.

Obr.1: Porast ozimnej pšenice po napadnutí patogénom Microduchium nivale

Výskyt plesne snežnej je po vytvorení šedoružového mycélia na listoch pšeníc a raží viditeľný a neprehliadnuteľný. Pri slabšom výskyte sú na poliach vidieť okolice napadnutých rastlín, pri kalamitnom výskyte, hlavne na plochách, kde sa pestuje často obilnina po obilnine môže dôjsť až ku celoplošnému napadnutiu.

Po ukončení odnožovania až začiatku steblovania (29 - 31 BBCH) si treba všímať choroby stebla. Najčastejšie sa jedná o choroby spôsobené patogénnom Fusarium spp.- fuzariózy, začínajú sa prejavovať ako nepravidelné zhnednuté pretiahnuté tmavšie škvrny. Pre správnu diagnostikáciu patogénna v týchto počiatočných štádiach jeho vývoja je vhodná laboratórna diagnostikácia. Pseudocercosporella herpotrichoides - steblolam - je to v počiatočnom výskyte ťažšie identifikovateľná, neskoršie typická elipsovitá v strede bledá tmavšie ohraničená škvrna. Ak sa táto škvrna rozrastie po obvode celého stebla, dochádza k narušeniu prívodu živín do klasu a k obmedzeniu pevnosti stebla, ktoré sa láme. Podobnú škvrnu môžeme zaregistrovať na steblách aj po napadnutí patogénnom Rhizoctonia cerealis, ktorá je na rozdiel od škvrny pri steblolame menšia elipsa ale výraznejšie tmavo ohramičená.

Súčasné poveternostné podmienky vytvárajú predpoklad pre šírenie viacerých patogénov a preto treba po otvorení vegetácie dôkladne prehliadnuť porasty ozimín a podľa intenzity napadnutia a práve prebiehajúceho počasia zvážiť aplikáciu fungicídov.

Aplikovať vhodnú účinnú látku a ešte aj v správny čas proti danej chorobe, je mnohokrát zložité a náročné rozhodnutie. Jednotlivé odrody môžu reagovať v daných podmienkach na aplikáciu rovnakých účinných látok rozdielne. (viď. tab.)

Na ozimných jačmeňoch sa zase môže vo väčšej miere objaviť paluška trávová (Typhula incarnata) (obr.2).

Obr.2: Ozimný jačmeň napadnutý Typhula incarnata

Prejavy choroby začínajú hnednutím najskôr špičiek listov a postupne hnedne a usychá celý list a v niektorých prípadoch celé odnože - rastliny, ktoré sú potiahnuté viditeľným šedým micéliom. Z vnútornej strany listovej pošvy je vidieť na napadnutých rastlinách malé hnedo - tehlové sclerocia, ktoré si v pôde udržujú životnosť až niekoľko rokov. Napadnuté rastliny sa ľahko vyťahujú z pôdy, je oslabený koreňový systém.
Najlacnejšia a zatiaľ účinná ochrana je napadnutý porast ozimného jačmeňa prebrániť a následne po objavení sa ďalších chorôb fungicídne ošetriť napr. Duett Top 0,6 l.ha-1, Mirage 45 EC 1,0 l.ha-1.

Na jeseň teplé a suché počasie sprevádzal aj výskyt cikád a vošiek na obilninách, preto treba venovať pozornosť, hlavne na jeseň vyvinutejším porastom ozimnej pšenice a ozimného jačmeňa a sledovať prípadný výskyt viróz.

Pri aplikácii fungicídov je veľmi potrebné vystihnúť správny termín aplikácie proti cieleným chorobám.

Stáva sa, že aj vynikajúci fungicíd aplikovaný v nesprávnom termíne neukáže svojú účinnosť tak ako očakávame. Odporúčaná ochrana ozimnej pšenice na základe výsledkov získaných z presných poľných pokusov.

Záver:

Na základe správneho posúdenia stavu porastov po otvorení vegetácie a následne vhodne zvoleného či už agrotechnického zásahu, alebo správne načasovanej fungicídnej ochrany vytvoríme predpoklad na dosiahnutie vysokej úrody s primeranou kvalitou.

Vystavené 29.5.2012

Autori textu: Ing. Mária Sekerková, CSc; RNDr. Ľubica Malovcová