ÚKSÚP UVTIP OCHRANA RASTLÍN A OSTATNÝCH KOMODÍT

Bezpečnosť práce - odporúčané osobné ochranné pracovné prostriedky(OOPP)


Kód Ochrana hlavy a celého tela Kód Ochrana tváre Kód Ochrana rúk a nôh
1 Pracovný oblek, pokrývka hlavy, zástera 1 Ochranná maska s filtrom alebo izolačným prístrojom 1 Gumové rukavice, gumová obuv
    2 Ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare    
    3 Ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom    
    4 Ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti prachu    

Poznámka:

kód 1.1.1. - pracovný oblek, pokrývka hlavy, zástera, ochranná maska s filtrom alebo izolačný prístroj, gumové rukavice a gumová obuv
kód 1.2.1. - pracovný oblek, pokrývka hlavy, zástera, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, gumové rukavice a gumová obuv
kód 1.3.1. - pracovný oblek, pokrývka hlavy, zástera, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumová obuv
kód 1.4.1. - pracovný oblek, pokrývka hlavy, zástera, respirátor proti prachu, gumové rukavica a gumová obuv. Zástera je z PVC alebo pogumovaného textilu.

Pri organofosforových prípravkoch a karbamátoch je potrebné v uzatvorených priestoroch a vo vysokých plodinách (napr. slnečnica) použiť na ochranu dýchacích ciest masku s filtrom proti výparom, alebo izolačný dýchací prístroj.

Na ochranu rúk možno použiť okrem gumových rukavíc aj rukavice z PVC.

Pri aplikácii "tank mix" zmesi sa musia použiť OOPP zodpovedajúce najviac toxickému prípravku z danej zmesi. Ochranné pracovné prostriedky je možné konzultovať so Strediskom pre štúdium práce a rodiny, Špitálska 6, 812 41 Bratislava, tel : 02-5477 4166, fax : 02-4296 6633, www.sspr.gov.sk.

Prípadnú otravu spôsobenú prípravkami na ochranu rastlín môže ošetrujúci lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave - FNsP Bratislava, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie - pracovisko Kramáre, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel : 02-5477 4166.


 
Vystavené 21.5. 2008