DOTÁCIA NA OBSTARANIE PORADENSKÝCH SLUŽIEB  

VÝNOS

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 21. januára 2003 č. 148/2/2003-100

o podpore podnikania v poľnohospodárstve


Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 11 písm. c) a d) zákona č. 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 361/2000 Z. z. (ďalej len “zákon”) a podľa § 16 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z. ustanovuje:

§ 15 Podpora na obstaranie poradenských služieb

 1. Podporu na obstaranie poradenských služieb možno poskytnúť na úhradu výdavkov poradenskej služby v poľnohospodárstve a potravinárstve.

 2. Prílohou žiadosti o poskytnutie podpory podľa odseku 1 je
  1. uzatvorená zmluva o dielo16) s poradcom s vyčíslením prínosov z realizácie, ako aj údaje o dohodnutej cene za priame náklady na poradenskú službu,
  2. doklad o zaplatení za poradenskú službu.

 3. Podporu možno poskytnúť podnikateľovi až po zaplatení za služby poradcu, a to
  1. do 30 % z preukázaných ročných nákladov z ceny obstarania za poradenskú službu na vyhlásené rozvojové programy, bez režijných nákladov,
  2. do 10 % z preukázaných ročných nákladov z ceny obstarania za poradenskú službu ktorá nie je uvedená v písmene a), bez režijných nákladov.

 4. Žiadosti o poskytnutie podpory sa predkladajú do 31. októbra kalendárneho roka.

16) § 631 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.

 

Metodické usmernenie
k niektorým ustanoveniam výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR
z 21. januára 2003 č. 148/2/2003-100, o podpore podnikania v poľnohospodárstve číslo 538/2003-100

K ustanoveniu § 15

Spôsob zabezpečovania poradenských služieb a podpora na úhradu časti výdavkov na poradenské služby je obsiahnutý v koncepcií poradenskej činnosti v rezorte pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Ak podnikateľ požaduje spoluúčasť štátu na financovaní poradenských služieb formou podpory, poradcovia musia byť registrovaní v databáze Siete poradenských služieb v zbore poradcov MP SR.

Podpora sa môže poskytnúť do výšky 30 % z preukázaných ročných nákladov z ceny obstarania za poradenskú službu (bez režijných nákladov) na realizáciu vyhlásených regionálnych rozvojových programov pre príslušný kalendárny rok, vychádzajúcich z "Koncepcie rozvoja regiónu do roku 2005." Zverejnenie regionálnych rozvojových programov pre príslušný kalendárny rok je na internetovej stránke MP SR pod názvom agroporadenstvo.sk. V prípade, ak poradenská služba nie je obsiahnutá vo vyhlásených programoch, môže byť poskytnutá podpora len do výšky 10%.

Podpora na obstaranie poradenských služieb v poľnohospodárstve a potravinárstve sa poskytuje po prerokovaní a schválení žiadostí v regionálnej konkurznej komisii.

Späť