Legislatíva PPS

 
Späť
pdf format MS Word format Štatút pôdohospodárskeho poradcu SR
pdf format MS Word format Žiadosť čakateľa o zaradenie do pôdohospodárskeho poradenského systému
pdf format MS Word format Žiadosť fyzickej osoby o vydanie certifikátu a zaradenie do centrálneho registra (aktualizované 21.9.2009)
pdf format MS Word format Žiadosť právnickej osoby o vydanie certifikátu a zaradenie do centrálneho registra (aktualizované 21.9.2009)
pdf format MS Word format Žiadosť fyzickej osoby o zaradenie do centrálneho registra (lesné hospodárstvo)
pdf format MS Word format Žiadosť právnickej osoby o zaradenie do centrálneho registra (lesné hospodárstvo)
pdf format MS Word format Súhlas so zaradením pre vzdelávaciu činnosť
pdf format MS Word format Koncepcia systému poradenských služieb v pôdohospodárstve SR od roku 2007
pdf format MS Word format Etický kódex pôdohospodárskeho poradcu
pdf format MS Word format Odborový triednik poradenských činností (aktualizované 21.9.2009)
pdf format MS Word format Odborový triednik poradenských činností v LH
pdf format MS Word format Schéma predkladaných vzdelávacích aktivít na akreditáciu
pdf format MS Word format Smernica o certifikácii poradcov a vedenia Centrálneho registra pôdohospodárskych poradcov SR (aktualizované 21.9.2009)
Kódovník zemepisného pokrytia pôsobnosti poradcov