Logo mpsr
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Dobrovičova 12.
Bratislava 812 66

Telefón – ústredňa: 02/59 266 111
Telefón - tlačový odbor: 02/ 59 266 270
Tel./fax - tlačový odbor: 02/ 59 266 311
 
 

Usmernenie

ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy

o podpore v poľnohospodárstve formou priamych platieb

doplnené o dodatok


Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 5 a § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 546/2004 Z. z. vydáva toto usmernenie za účelom jednotného vykonávania týchto právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev:

 

1. Nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003);

2. Rozhodnutie Rady z 22. marca 2004, ktorým sa v dôsledku reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky upravuje Akt o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 093, 22.3.2004);

3. Nariadenie Komisie (ES) č. 1973/2004 z 29. októbra 2004 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IV a tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín (Ú. v. EÚ L 345, 20.11.2004);

4. Nariadenie Rady (ES) č. 319/2006 z 20. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Ú. v. EÚ L 058, 28.2.2006);

5. Nariadenie Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Ú. v. EÚ L 141, 30.4.2004);

6. Nariadenie Rady (ES) č. 583/2004 z 22. marca 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 ustanovujúce spoločné pravidlá pre programy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ustanovujúce určité programy podpory pre farmárov, nariadenie (ES) č. 1786/2003 o spoločnej organizácii trhu so sušenými krmivami a nariadenie (ES) č. 1257/1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) v dôsledku pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 091, 30.3.2004).      

Článok 1

Predmet úpravy  

               Toto usmernenie upravuje poskytovanie podpôr v poľnohospodárstve formou  priamych platieb, a to v podobe  

a)      jednotnej platby na plochu, [1] )

b)      doplnkových priamych platieb, [2] )

c)      osobitnej platby na cukor. [3] ) 

Článok 2

Jednotná platba na plochu  

             Jednotná platba na plochu sa poskytne na výmeru poľnohospodársky využívanej pôdy vedenú v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov, ktorá  

a)       bola k 30. júnu 2003 obhospodarovaná a udržiavaná,

b)      dosahuje výmeru najmenej 1 hektár, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely pôdneho bloku jedného druhu pozemku (orná pôda, trvalé kultúry, záhradky, trvalý trávny porast) o výmere najmenej 0, 3 hektára využívanú jedným žiadateľom, podľa čl. 10 od. 1,

c)      je udržiavaná v súlade s dobrými poľnohospodárskymi a environmentálnymi podmienkami podľa prílohy č. 1.  

                                                                Článok 3

Doplnkové priame platby  

 (1)   Doplnkové priame platby sa poskytujú vo forme  

a)      platby na plodiny pestované na ornej pôde,

b)      platby na vybrané odrody tabaku,

c)      platby na chmeľ,

d)      platby na chov dojčiacich kráv,

e)      platby na chov bahníc, jariek a kôz.  

(2)         Platby podľa odseku 1 písm. a), b) a c) je možné poskytnúť žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienky pre poskytnutie jednotnej platby na plochu.  

Článok 4

Platba na plodiny na ornej pôde

               Platba na plodiny pestované na ornej pôde sa poskytne najviac na výmeru 1 004 668 hektárov na vybranú plodinu uvedenú v prílohe č. 2  (ďalej len „podporovaná plodina“), na plochu, ktorá je osiata  

a)      podporovanou plodinou do 31. mája príslušného kalendárneho roka, na poľnohospodárskej parcele s výmerou nie menšou ako 0,3 hektára,

b)       podľa miestnych podmienok, na ktorej sa plodina pestuje do začiatku kvitnutia bežných podmienok rastu v súlade s miestnou praxou, pričom porasty olejnín, strukovín, ľanu olejného, ľanu priadneho a pšenice tvrdej sa musia naďalej pestovať za bežných podmienok rastu v súlade s miestnou poľnohospodárskou praxou najneskôr do 30. júna príslušného kalendárneho roka pred žatvou, ak nebudú zozbierané v plnej zrelosti pred uvedeným dátumom; strukoviny sa môžu zberať až po dosiahnutí štádia mliečnej zrelosti.  

Článok 5

Platba na vybrané odrody tabaku  

(1) Platba na vybrané odrody tabaku sa poskytne žiadateľovi na pestovateľskú plochu tabaku v roku 2005, najviac však na plochu, na ktorú mu bola priznaná platba na vybrané odrody tabaku v roku 2005 a to  

a)      na odrodu Burley,

b)      na odrodu Virginia.  

     (2) Platba na vybrané odrody tabaku sa poskytne žiadateľovi oprávnenému pre poskytnutie jednotnej platby na plochu podľa článku 2.      

     (3)  Platba na vybrané odrody tabaku sa poskytne žiadateľovi, ktorý mal v roku 2005 pridelenú výrobnú kvótu na základe rozhodnutia ministerstva.  

Článok 6

Platba na chmeľ  

Platba na chmeľ sa poskytne  

a)      na plochy chmeľníc evidované v registri chmeľníc s výmerou nie menšou ako 0,3 hektára,

b)      na plochy vysadené chmeľom a skutočne pozberané,

c)      na výmeru najviac 305,13 hektárov.  

Článok 7

Platba na chov dojčiacich kráv 

(1)   Platba na chov dojčiacich kráv [4] ) sa poskytne v prípade chovu najmenej troch kusov dojčiacich kráv alebo dojčiacich kráv a jalovíc.  

(2)   Platba na chov dojčiacich kráv sa poskytne, ak žiadateľ  

a)      má pridelené prémiové práva na požadovaný počet zvierat,

b)      chová zvieratá podľa odseku 1 po dobu najmenej troch mesiacov pred dňom podania  žiadosti  a najmenej po dobu troch mesiacov odo dňa podania žiadosti,

c)      chová najmenej 60 % dojčiacich kráv a najviac 40 % jalovíc z celkového počtu schválených zvierat,

d)      chová dojčiace kravy oddelene od ostatného hovädzieho dobytka,

e)      je evidovaný na farme, na ktorej sa nachádzajú dojčiace kravy, ako majiteľ alebo spolumajiteľ v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat s výnimkou združení samostatne hospodáriacich roľníkov (ďalej len „združenie“),

f)        spĺňa podmienky registrácie, evidencie a identifikácie hovädzieho dobytka [5] ).  

(3) Zvieratá podľa odseku 1, u ktorých sa nedodržala podmienka chovu najmenej tri mesiace od podania žiadosti je možné nahradiť iným zvieraťom podľa odseku 1; náhrada sa oznámi Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „agentúra“) do siedmych pracovných dní odo dňa nahradenia [6] ).            

(4) Podmienky pre poskytnutie podpory sa považujú za splnené aj vtedy, ak dôjde k poklesu počtu chovaných zvierat v dôsledku vyššej moci, úhynu, nutného zabitia z dôvodu nariadenia usmrtenia zvierat alebo odcudzeniu zvierat, ak žiadateľ splní povinnosť podľa čl. 13 ods. 2.  


Článok 8

Platba na chov bahníc, jariek a kôz 

(1) Platba na chov bahníc, jariek a kôz sa poskytne v prípade chovu najmenej desiatich kusov bahníc, jariek a kôz vo veku najmenej jeden rok. 

(2) Platba na chov na chov bahníc, jariek a kôz sa poskytne za podmienky že žiadateľ  

a)      má pridelené prémiové práva  na požadovaný počet zvierat,

b)      chová zvieratá podľa odseku 1 po dobu najmenej troch mesiacov odo dňa podania žiadosti,

c)      je evidovaný na farme, na ktorej sa nachádzajú zvieratá, ako majiteľ alebo spolumajiteľ v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat s výnimkou združenia,

d)      spĺňa podmienky registrácie, evidencie a identifikácie [7] ) oviec a kôz. 

(3) Zvieratá podľa odseku 1, u ktorých sa nedodržala podmienka chovu najmenej tri mesiace od podania žiadosti možno nahradiť iným zvieraťom podľa odseku 1; náhrada sa oznámi agentúre do piatych pracovných dní odo dňa nahradenia6).  

(4) Podmienky pre poskytnutie podpory sa považujú za splnené aj vtedy, ak dôjde k poklesu počtu chovaných zvierat v dôsledku vyššej moci, úhynu, nutného zabitia z dôvodu nariadenia usmrtenia zvierat alebo odcudzeniu zvierat, ak žiadateľ splní povinnosť podľa čl. 13 ods. 2.  


Článok 9

Osobitná platba na cukor  

(1) Osobitná platba na cukor sa poskytne na pestovateľskú plochu cukrovej repy v roku 2005. Pestovateľská plocha cukrovej repy sa určí na základe výmery cukrovej repy uvedenej žiadateľom v žiadosti o jednotnú platbu na plochu v roku 2005.  

(2) Osobitná platba na cukor bude poskytnutá na základe žiadosti žiadateľovi oprávnenému pre poskytnutie jednotnej platby na  podľa článku 2.  

(3) Osobitná platba na cukor sa poskytne žiadateľovi, ktorý predloží dodávateľské zmluvy na cukrovú repu z hospodárskeho roku 2003/04 a zmluvy uzatvorené v súlade s osobitnými predpismi [8] ) z hospodárskych rokov 2004/05 a 2005/06.  

(4) V prípade ak žiadateľ o osobitnú platbu na cukor nepredložil v roku žiadosť o  jednotnú platbu na plochu, avšak súčasne spĺňa podmienky podľa odsekov 2 a 3, pestovateľská plocha pre rok 2005 sa stanoví ako podiel množstva uvedeného v dodávateľskej zmluve z hospodárskeho roku 2005/06 a referenčnej úrody 50t/ha.    

Článok 10

Žiadosť o platbu 

            (1) Žiadateľom o platbu podľa tohto usmernenia môže byť každá právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike, fyzická osoba – podnikateľ s trvalým bydliskom v Slovenskej republike alebo fyzická osoba s trvalým bydliskom v Slovenskej republike.  

            (2) Žiadateľom o platby podľa článkov 2, 4 až 6 a 9  môže byť žiadateľ podľa odseku 1, ktorý využíva pôdu na území Slovenskej republiky.  

            (3) Žiadateľom o platbu podľa článkov 7 a 8 môže byť žiadateľ podľa odseku 1, ktorý chová podporované zvieratá podľa článkov 7 a 8 na území Slovenskej republiky alebo združenie, ktorého členovia chovajú podporované zvieratá podľa článkov 7 a 8 na území Slovenskej republiky.  

            (4) Žiadateľ alebo osoba oprávnená konať v mene žiadateľa predkladá identifikačný list  

a)      na tlačive predpísanom agentúrou s ustanovenými prílohami,

b)      jedenkrát v príslušnom kalendárnom roku, najneskôr však v deň podania žiadosti o jednotnú platbu na plochu, doplnkové priame platby a osobitnú platbu za cukor,

c)      osobne,  na mieste určenom agentúrou.  

            (5)   Žiadosť predloží žiadateľ  

a)       na agentúrou predpísanom tlačive,

b)      jedenkrát v príslušnom kalendárnom roku v termíne podľa odsekov 13 a 14,

c)       osobne, na mieste určenom agentúrou.  

            (6)   Prílohou žiadosti predloženej podľa odseku 5 písm. a) sú  

a)      grafické prílohy, do ktorých žiadateľ vyznačí všetku poľnohospodársky využívanú pôdu podľa čl. 2 a všetky poľnohospodárske parcely podľa  čl. 4 písm. a) a čl. 6 ods. 1 písm. a),

b)      deklarácie poľnohospodárskych pozemkov,

c)      zoznam dojčiacich kráv,

d)      zoznam bahníc, jariek a kôz,

e)      ostatné prílohy stanovené agentúrou.  

(7) Prílohy podľa odseku 7 sa predkladajú na tlačivách, ktoré určí agentúra.  

(8)   Žiadateľ uvedie v deklarácii podľa odseku 7 písm. b) podrobnosti umožňujúce identifikáciu celej výmery pôdy a identifikáciu všetkých poľnohospodárskych parciel a ich plochu vyjadrenú v hektároch na dve desatinné miesta [9] ).  

(9)   Žiadateľ uvedie v zozname dojčiacich kráv podľa odseku 7 písm. c) ušné čísla zvierat, plemeno zvierat, na ktoré požaduje poskytnutie podpory a kód farmy, na ktorej sa zvieratá nachádzajú.           

(10)   Žiadateľ uvedie v zozname bahníc, jariek a kôz podľa odseku 7 písm. d) za každú farmu ušné čísla zvierat a členenie zvierat podľa kategórií.  

(11) Prílohou žiadosti môžu byť aj iné dokumenty, ak tak ustanovuje toto usmernenie.   

(12)   Žiadateľ o podporu podľa článkov 7 a 8, ktorým je združenie, preukazuje, že zviera, na ktoré požaduje podporu, je v držbe člena združenia.  

(13) Žiadosť o platbu podľa článkov 2, 4 až 6 a 9 sa predkladá agentúre od 1. do 21. apríla príslušného roka.  

(14) Žiadosť o platbu podľa článkov 7 a 8 sa predkladá agentúre od  1. do 30. júna príslušného roka.  

 (15)   Žiadateľom, ktorí predložia žiadosti v lehote do 25 kalendárnych dní po termíne stanovenom v odsekoch 13 a 14 bude suma podpory upravená [10] ). Na neskôr predložené žiadosti sa nebude prihliadať.  

Článok 11

Kontrola žiadosti 

            (1)   Kontrola žiadosti sa vykonáva prostredníctvom Integrovaného administratívneho a kontrolného systému [11] ) (ďalej len „IACS“).  

            (2)   Kontrola žiadosti podľa odseku 1 sa vykoná formou

a)      administratívnej kontroly, [12] )

b)      kontroly na mieste, [13] )

c)      kontroly prostredníctvom diaľkového snímania plôch. [14] ) 

            (3)    Krížové kontroly12) na bahnice, jarky a kozy sa nevykonávajú.  

            (4)   Ak žiadateľ neumožní osobám na to oprávneným vykonať kontrolu na mieste, podpora sa mu neprizná.  

Článok 12

Úprava platieb  

            (1)  Poskytnutie platby sa upraví, ak sa  na základe vykonaných kontrol podľa článku 11 zistia rozdiely medzi údajmi, ktoré uviedol žiadateľ v žiadosti podľa článku 2 a skutočným stavom [15] ).  

            (2) Poskytnutie platby podľa článkov 2 a 9 sa upraví, ak  žiadateľ nedodrží dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky [16] ) podľa prílohy č. 1.  

             (3) Poskytnutie platby sa upraví, ak sa  na základe vykonaných kontrol podľa článku 11 zistia rozdiely medzi údajmi, ktoré uviedol žiadateľ v žiadosti o platby podľa článku 4 a skutočnosťou [17] ).  

(4) Ak sa na základe vykonaných kontrol podľa článku 11 zistia rozdiely medzi skutočným stavom a údajmi, ktoré uviedol žiadateľ v žiadosti o platbu podľa článkov 2, 4 a 6 platba sa poskytne na plochu stanovenú agentúrou [18] ).  

            (5)    Ak sa na základe vykonaných kontrol podľa článku 11 zistia rozdiely medzi skutočným stavom a údajmi, ktoré uviedol žiadateľ v žiadosti podľa článkov 7 a 8, platba sa poskytne na počet zvierat stanovených agentúrou18).  

            (6)   Ak sa zistí, že podpora bola poskytnutá neoprávnene, žiadateľ je povinný ju vrátiť vrátane úrokov [19] ).  

           (7)    Úprava poskytovanej platby a vylúčenia z platieb [20] ) podľa článkov 2 a 4 na základe zistených rozdielov sa uplatňujú nezávisle od seba  a individuálne.  

            (8)   Ak sa na základe vykonaných kontrol podľa článku 11 zistia rozdiely medzi údajmi, ktoré uviedol žiadateľ v žiadosti o platby podľa článku 6 a skutočným stavom, poskytnutie platby sa upraví v súlade s osobitnými predpismi20a) nasledovne:

- ak sa zistí rozdiel v rozsahu najmenej 3% alebo 2 hektárov a najviac do 20%, platba sa zníži o dvojnásobok percenta zisteného rozdielu
- ak sa zistí rozdiel nad 20% platba sa neposkytne.“
 

            (9)   Ak sa na základe vykonaných kontrol podľa článku 11 zistia rozdiely medzi údajmi, ktoré uviedol žiadateľ v žiadosti o platby podľa článkov 7 a 8 a skutočným stavom, poskytnutie platby sa upraví v súlade s osobitnými predpismi20b) nasledovne:

- ak sa zistí rozdiel u najviac troch zvierat podľa článku 7, platba sa zníži o percento zisteného rozdielu,
- ak sa zistí rozdiel u viac ako troch zvierat podľa článku 7 a u najmenej jedného zvieraťa podľa článku 8 a ak tento nepresiahne 10%, platba sa zníži o percento zisteného rozdielu,
- ak sa zistí rozdiel u viac ako troch zvierat podľa článku 7 a u najmenej jedného zvieraťa podľa článku 8 ak tento presiahne 10%, platba sa zníži o dvojnásobok percenta zisteného rozdielu,
- ak sa zistí rozdiel u viac ako troch zvierat podľa článku 7 a u najmenej jedného zvieraťa podľa článku 8 a ak tento presiahne 20% platba sa neposkytne.“

Článok 13

Spoločné ustanovenia 

            (1)   Žiadateľ informuje o všetkých zmenách v identifikačnom liste a žiadosti podľa článku 10 a o prípadoch vyššej moci a výnimočných okolností [21] ) agentúru najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa, kedy zmena, vyššia moc alebo výnimočné okolnosti nastali.  

            (2)   Žiadateľ o podporu podľa článkov 7 a 8 písomne oznámi agentúre pokles počtu chovaných zvierat v dôsledku vyššej moci, úhynu, nariadenia usmrtenia zvierat [22] ), alebo odcudzenia zvierat do desiatich pracovných odo dňa, keď k danej udalosti došlo [23] ).  

            (3)   Žiadateľ oznámi agentúre do termínu podľa článku 10 ods. 15 prevod vlastníctva k podniku 22).  

            (4)   Plocha deklarovaná v žiadosti podľa článku 2 nesmie byť menšia ako deklarovaná plocha v žiadosti podľa článkov 4 a 6.  

            (5)   „Výška platieb podľa článkov 2 a 4 až 9 sa zverejní vo Vestníku ministerstva“. Tento dodatok k usmerneniu nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo vestníku.    

Článok 14

Zrušovacie ustanovenia  

Zrušujú sa:  

1. usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy o podpore v poľnohospodárstve poskytovanej formou jednotnej platby na plochu a doplnkových vyrovnávacích platieb uverejnené v čiastke 10 vestníka ministerstva zo dňa 12. apríla 2005 pod č. 41/2005,  

2. usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy o prideľovaní kvóty, organizácii trhu so surovým tabakom, a určení nákupných miest, uverejnené v čiastke 6 vestníka ministerstva zo dňa 24. februára 2004 pod č. 16/2004.  


Článok 15

Účinnosť  

            Toto usmernenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo vestníku ministerstva.  

 

Zsolt Simon, v. r.
minister
Príloha č. 1
k usmerneniu ministra

Dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky

Oblasť

Štandardy

1. Pôdna erózia:

 

Ochrániť pôdu pomocou vhodných opatrení.

a) Poľnohospodársku pôdu pri priemernom sklone pôdneho bloku viac ako 12º nie je vhodné využívať ako ornú pôdu s výnimkou pestovania viacročných krmovín (VRK) a tráv na ornej pôde (pre hospodársky rok 2005/06 s výnimkou hustosiatych plodín so šírkou medziriadku max.16 cm).

b) Na orných pôdach pri priemernom sklone pôdneho bloku 7º až 12º je možné pestovať  plodiny na ornej pôde len pri takom spôsobe pestovania, ktoré zamedzí tvorbe ryhovej erózie.

2. Minimálna miera údržby

 

Zaistiť minimálnu úroveň údržby a zabrániť zhoršeniu stanovíšť.

a)Udržiavať všetky plochy trávnych porastov kosením a/alebo spásaním a mulčovaním.

b)Udržiavať plochy ornej pôdy nevyužívanej na produkciu plodín kosením a/alebo mulčovaním.


Príloha č. 2
k usmerneniu ministra
 

Vybrané plodiny pestované na ornej pôde 

- Pšenica ozimná,

- pšenica jarná,

- pšenica tvrdá,

- jačmeň jarný,

- jačmeň ozimný,

- raž siata,

- ovos siaty,

- kukurica,

- triticale,

- pohánka,

- proso siate,

- cirok,

- ostatné obilniny,

- hrach siaty,

- bôb obyčajný,

- repka olejka,

- slnečnica ročná,

- sója fazuľová,

- šošovica jedlá,

- ľan siaty priadny,

- ľan siaty olejný,

- strukovinovo-obilninová miešanka,

- olejninovo-obilninová miešanka,

- strukovinovo-olejninová miešanka.


[1] ) Čl. 143b Nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Ú. v. L 270, 21.10.2003).

    Čl. 134 až 138 Nariadenia Komisie (ES) č. 1973/2004 z 29. októbra 2004, ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín (Ú. v. L 345, 20.11.2004).

[2] ) Čl. 143c nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003.

   Čl. 139 až 141 nariadenia Komisie (ES) č.1973/2004.

[3] ) Čl. 143ba Nariadenia Rady (ES) č. 319/2006 z 20. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov                             (Ú. v. EÚ L 058, 28.2.2006).

[4] ) Čl. 99 nariadenia Komisie (ES) č. 1973/2004.

[5] ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1760/2000 z 17. júla 2000 o systéme identifikácie a registrácie dobytka, o označovanie hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 820/97 (Ú. v. L 204, 11.8.2000).

[6] ) Čl. 58 Nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Ú. v. L 141, 30.4.2004).

[7] )  Nariadenie Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie  (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS (Ú. v. L 005, 9.1. 2004).

[8] ) Nariadenie Rady (ES) č.  1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnom organizovaní trhu v sektore cukru (Ú.v. L178, 30.6.2000).

[9] ) Čl. 12 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004.

[10] ) Čl. 21 nariadenia Komisie (ES) č.796/2004.

[11] ) Čl.5 až 8 nariadenia Komisie (ES) č.796/2004.

[12] ) Čl. 23 a čl. 24 nariadenia Komisie (ES) č.796/2004.

[13] ) Čl. 23 a čl. 26-31 nariadenia Komisie (ES) č.796/2004.

[14] ) Čl. 32 nariadenia Komisie (ES) č.796/2004.

[15] ) Čl. 138 nariadenia Komisie (ES) č. 1973/2004.

[16] ) Čl. 6 nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003.

[17] ) Čl. 51 a 53 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004.

[18] ) Čl. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004.

[19] ) Čl. 73 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004.

[20a] Článok 51, odsek 1 nariadenia Komisie č.796/2004.
[20b] Čl. 59, ods. 1-3 a čl. 60, ods. 1 nariadenia Komisie č.796/2004.

[21] ) Čl. 72 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004

[22] ) Čl. 74 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004.

[23] ) Čl. 61 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004.

 

 

Vystavené 31. 3. 2006