Logo mpsr
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Dobrovičova 12.
Bratislava 812 66

Telefón – ústredňa: 02/59 266 111
Telefón - tlačový odbor: 02/ 59 266 270
Tel./fax - tlačový odbor: 02/ 59 266 311
 
 

Usmernenie

ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy

o podpore v poľnohospodárstve poskytovanej
formou jednotnej platby na plochu a  doplnkových vyrovnávacích platiebupravené v zmysle

Dodatku
k usmerneniu ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy o podpore v poľnohospodárstve poskytovanej formou jednotnej platby na plochu
a doplnkových vyrovnávacích platieb
(zo dňa 2. 5. 2005)

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len “ministerstvo”) podľa § 5 a § 6 ods.1 písm. a) zákona č.473/2003 Z.z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon”), vydáva toto usmernenie:


Článok 1
Všeobecné ustanovenia

Toto usmernenie sa vydáva za účelom jednotného vykonávania všeobecne záväzných právnych predpisov Európskeho Spoločenstva (ďalej len “ES”) a to

 1. Nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001;
 2. Nariadenie Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov;
 3. Nariadenie Komisie (ES) č. 795/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú predpisy na vykonávanie schémy jednotných platieb ustanovenej v Nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné predpisy pre schémy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a  určité podporné schémy pre poľnohospodárov;
 4. Nariadenie Rady (ES) č. 583/2004 z 22. marca 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 ustanovujúce spoločné pravidlá pre programy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ustanovujúce určité programy podpory pre farmárov, nariadenie (ES) č. 1786/2003 o spoločnej organizácii trhu so sušenými krmivami a nariadenie (ES) č. 1257/1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) v dôsledku pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska k Európskej únii;
 5. Rozhodnutie Rady z 22. marca 2004 ktorým sa v dôsledku reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky upravuje Akt o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia;
 6. Nariadenie Komisie (ES) č. 1973/2004 z 29. októbra 2004, ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín;
 7. Nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom,
 8. Nariadenie rady (ES) č. 1259/1999 zo 17. mája 1999, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre schémy priamej podpory podľa spoločnej poľnohospodárskej politiky,
 9. Nariadenie Komisie (ES) č. 2342/1999 ustanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Komisie (ES) č. 1254/1999,
 10. Nariadenie Rady (ES) č. 2529/2001 z 19. decembra 2001 o spoločnej organizácii trhu s ovčím a kozím mäsom,
 11. Nariadenie Komisie (ES) č. 2550/2001 z 21. decembra 2001, ktoré stanovuje podrobné pravidlá pre uplatnenie nariadenia Rady (ES) č. 2529/2001 o spoločnej organizácii trhu s ovčím a kozím mäsom, čo sa týka systému prémií, a ktoré mení a doplňuje nariadenie (ES) č. 2419/2001,
 12. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1760/2000 z 17. júla 2000 o systéme identifikácie a registrácie dobytka, o označovanie hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 820/97.


Článok 2
Formy podpory

Príslušným miestom pre poskytnutie podpory podľa všeobecne záväzných právnych predpisov uvedených v článku 1 je Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len “agentúra”). Agentúra poskytne podporu formou:

 1. jednotnej platby na plochu poľnohospodársky využívanej pôdy1) (ďalej len “platba SAPS”) podľa ČASTI I,
 2. doplnkových vyrovnávacích platieb2) podľa ČASTI II.


Časť I
Článok 3
Podmienky poskytovania platby SAPS

 1. Agentúra poskytne platbu SAPS podľa všeobecne záväzných právnych predpisov uvedených v článku 1 na plochu poľnohospodársky využívanej pôdy vedenú v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov3)
  1. ktorá bola k 30. júnu 2003 obhospodarovaná a udržiavaná4),
  2. o výmere najmenej 1 hektár, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely jedného pôdneho bloku jednej kultúry (orná pôda, trvalé kultúry, záhradky, trvalý trávny porast) o výmere najmenej 0,3 hektára5) využívanú jedným žiadateľom, podľa článku 10, ods.1 tohto usmernenia,
  3. udržiavanú v súlade s  dobrými poľnohospodárskymi a environmentálnymi podmienkami, ustanovenými v prílohe č. 1 .

 2. Ministerstvo uverejní vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len “Vestník”) sumu platby SAPS v Sk na jeden hektár po zohľadnení výmery6) a stanovení výmenného kurzu vo všeobecne záväznom právnom predpise ES.
 3. Ak súčet výmer v žiadostiach presiahne výmeru uvedenú v odseku 2, sumu platby SAPS agentúra upraví proporcionálne každému žiadateľovi, podľa článku 10, ods. 1 tohto usmernenia, stanoveným koeficientom7).


Časť II
Článok 4
Doplnkové vyrovnávacie platby

 1. Doplnkovú vyrovnávaciu platbu podľa článku 5, 6 a 7 agentúra poskytne farmárovi, ktorý spĺňa podmienky pre vyplatenie platby SAPS financovanej zo záručnej sekcie EPUZF.
 2. Doplnkové vyrovnávacie platby podľa čl. 5 sú financované zo zdrojov Plánu rozvoja vidieka Slovenskej republiky8) a Štátneho rozpočtu.
 3. Doplnkové vyrovnávacie platby podľa čl. 6, 7, 8 a 9 sú financované zo zdrojov Štátneho rozpočtu.


Článok 5
Podmienky poskytovania platby na plodiny pestované na ornej pôde

 1. Agentúra poskytne platbu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov uvedených v článku 1 na plodiny pestované na ornej pôde (ďalej len “platba POP”) do najväčšej garantovanej výmery 1 004 668 hektárov na vybranú plodinu, uvedenú v prílohe č.2 (ďalej len “podporovaná plodina”), na plochu
  1. osiatu podporovanou plodinou do 31. mája príslušného kalendárneho roku, na poľnohospodárskej parcele s výmerou nie menšou ako 0,3 hektára5),
  2. osiatu podľa miestnych podmienok, na ktorej sa plodina pestuje do začiatku kvitnutia podľa bežných podmienok rastu v súlade s miestnou praxou; porasty olejnín, strukovín, ľanu olejného, ľanu priadneho a pšenice tvrdej sa musia naďalej pestovať za bežných podmienok rastu v súlade s miestnou poľnohospodárskou praxou najneskôr do 30. júna príslušného kalendárneho roku pred žatvou, pokiaľ nebudú zozbierané v plnej zrelosti pred uvedeným dátumom; strukoviny sa môžu zberať až po dosiahnutí štádia mliečnej zrelosti.

 2. Ministerstvo uverejní vo Vestníku sumu platby POP v Sk na jeden hektár po stanovení výmenného kurzu vo všeobecne záväznom právnom predpise ES pri zohľadnení ustanovení Plánu rozvoja vidieka Slovenskej republiky.


Článok 6
Podmienky poskytnutia platby na vybrané odrody tabaku

 1. Agentúra poskytne platbu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov uvedených v článku 1 na vybrané odrody tabaku

  1. na odrodu Burley do garantovanej výmery 83,57 ha,
  2. na odrodu Virginia do garantovanej výmery 887,78 ha,
  3. na tabak pestovaný na parcele vysadenej jednou odrodou s výmerou nie menšou ako 0,3 hektára5) pri zachovaní porastu najmenej do stavu zeleného púčika resp. začiatku kvitnutia pri riadnych podmienkach rastu.

 2. Agentúra poskytne platbu na skutočne vysadenú plochu, najviac však na plochu, ktorá zodpovedá podielu pridelenej kvóty9) a referenčnej úrody

  1. 1,4 t/ha pre odrodu Burley,

  2. 1,8 t/ha pre odrodu Virginia.

 3. Ministerstvo uverejní vo Vestníku sumu platby na vybrané odrody tabaku v Sk na jeden hektár plochy.

Článok 7
Doplnková platba pre chmeľ

 1. Agentúra poskytne platbu na chmeľ podľa všeobecne záväzných právnych predpisov uvedených v článku 1 do garantovanej výmery 305,13 hektárov
  1. na plochy chmeľníc evidované v registri chmeľníc10) s výmerou nie menšou ako 0,3 hektára5),
  2. na plochy vysadené chmeľom a skutočne pozberané.

 2. Ministerstvo uverejní vo Vestníku sumu platby v Sk na jeden hektár chmeľnice.

 

Článok 8
Podmienky poskytovania platby na chov dojčiacich kráv

 1. Agentúra poskytne platbu na chov dojčiacich kráv podľa všeobecne záväzných právnych predpisov uvedených v článku 1 v prípade chovu najmenej troch kusov dojčiacich kráv
  1. na samice hovädzieho dobytka (dojčiace kravy) plemien podľa prílohy č. 3, ktoré sa najmenej raz otelili a ktorých mlieko nie je dodávané mliekárňam11),
  2. na samice hovädzieho dobytka (jalovice) plemien podľa prílohy č. 3, ktoré majú vek najmenej osem mesiacov.

 2. Agentúra poskytne platbu za podmienky že žiadateľ:
  1. chová zvieratá podľa ods.1 po dobu najmenej troch mesiacov pred dňom podania žiadosti a najmenej po dobu troch mesiacov po dni podania žiadosti,
  2. má pridelené prémiové práva12) na požadovaný počet zvierat,
  3. chová najmenej 60 % dojčiacich kráv a najviac 40 % jalovíc z celkového počtu zvierat, na ktoré bola podaná žiadosť,
  4. chová dojčiace kravy oddelene od ostatného hovädzieho dobytka,
  5. je evidovaný na farme, na ktorej sa nachádzajú dojčiace kravy ako majiteľ alebo spolumajiteľ v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat s výnimkou združení samostatne hospodáriacich roľníkov (ďalej len “združenie”),
  6. spĺňa podmienky registrácie, evidencie a identifikácie hovädzieho dobytka13).

 3. Nahradenie zvierat:
  1. dojčiace kravy, u ktorých sa nedodržala podmienka chovu najmenej 3 mesiace od podania žiadosti je možné nahradiť zvieraťom podľa ods. 1, náhrada sa oznámi agentúre do siedmych dní odo dňa nahradenia14).

 4. Ministerstvo uverejní vo Vestníku sumu platby v Sk na jednu dojčiacu kravu.


Článok 9
Podmienky poskytnutia platby na chov bahníc, jariek a kôz

 1. Agentúra poskytne platbu na chov bahníc, jariek a kôz podľa všeobecne záväzných právnych predpisov uvedených v článku 1 v prípade chovu najmenej desiatich kusov bahníc, jariek a kôz vo veku najmenej jeden rok.
 2. Agentúra poskytne platbu za podmienky že žiadateľ:
  1. chová zvieratá podľa ods.1 po dobu najmenej troch mesiacov po skončení lehoty pre podanie žiadostí,

  2. má pridelené prémiové práva15) na požadovaný počet zvierat,
  3. je evidovaný na farme, na ktorej sa nachádzajú zvieratá ako majiteľ alebo spolumajiteľ v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat s výnimkou združení,
  4. spĺňa podmienky registrácie, evidencie a identifikácie oviec a kôz16).

 3. Nahradenie zvierat:
  1. bahnice, jarky a kozy, u ktorých sa nedodržala podmienka chovu najmenej
   3 mesiace od konečného dátumu pre podanie žiadosti je možné nahradiť zvieraťom podľa odseku 1, náhrada sa oznámi agentúre do piatich pracovných dní odo dňa nahradenia17).

 4. Ministerstvo uverejní vo Vestníku sumu platby v Sk na jednu bahnicu, jarku a kozu.

ČASŤ III
Článok 10
Žiadosť o platbu

 1. Podľa všeobecne záväzných právnych predpisov uvedených v článku 1 môže byť žiadateľom o platbu podľa čl. 3, 5, 6, a 7 každá právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike, fyzická osoba podnikateľ18)s trvalým bydliskom v Slovenskej republike alebo fyzická osoba s trvalým bydliskom v Slovenskej republike, ktorá využíva pôdu na území Slovenskej republiky a o platbu podľa čl. 8 a 9 môže požiadať každá právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike, fyzická osoba s trvalým bydliskom v Slovenskej republike ktorá chová podporované zvieratá na území Slovenskej republiky alebo združenie ktorého členovia chovajú podporované zvieratá na území Slovenskej republiky a ktorá predloží identifikačný list.
 2. Identifikačný list predkladá žiadateľ alebo osoba oprávnená konať v mene žiadateľa (ďalej len “žiadateľ”)
  1. na predpísanom tlačive agentúry a s ustanovenými prílohami,
  2. jedenkrát v príslušnom kalendárnom roku, najneskôr však v deň podania žiadosti o platbu SAPS, alebo o platbu na  doplnkové vyrovnávacie platby,
  3. osobne, na mieste určenom agentúrou.

 3. Žiadosť predloží žiadateľ
  1. na predpísanom tlačive agentúry,
  2. jedenkrát v príslušnom kalendárnom roku, v termíne stanovenom agentúrou a oznámenom prostredníctvom vývesky na regionálnych pracoviskách,
  3. osobne, na mieste určenom agentúrou.

 4. Žiadateľom, ktorí predložia žiadosti v lehote do 25 kalendárnych dní po termíne stanovenom v odseku 3 písm. b) bude suma podpory upravená19). Na neskôr predložené žiadosti agentúra nebude prihliadať.
 5. K príslušnej žiadosti predloženej podľa odseku 3, písm. a) žiadateľ predloží na agentúrou predpísaných tlačivách:

  1. grafické prílohy, do ktorých žiadateľ vyznačí všetku poľnohospodársky využívanú pôdu podľa článku 3 ods. 1 a všetky poľnohospodárske parcely podľa  článku 5 ods. 1 písm. a), článku 6 ods. 1 c) a článku 7 ods. 1 a),
  2. deklarácie poľnohospodárskych pozemkov a ich využitie,
  3. zoznam dojčiacich kráv,
  4. zoznam bahníc, jariek a kôz na príslušnej farme,
  5. ostatné prílohy stanovené agentúrou.


Článok 11
Zmena, oprava a späťvziatie žiadosti

 1. Lehotu na zmenu žiadosti na podpory podľa článku 10 oznámi agentúra prostredníctvom vývesky na regionálnych pracoviskách20).
 2. Žiadateľ môže žiadosť na jednotlivé formy podpory uvedené v článku 2
  1. písomne vziať späť21),
  2. upraviť v prípadoch zrejmých chýb22).

 3. Zmenu, úpravu alebo späťvziatie žiadosti vykoná žiadateľ:
  1. na predpísanom tlačive agentúry,
  2. osobne, na mieste podania žiadosti podľa článku 10.


Článok 12
Kontrola žiadosti

 1. Agentúra vykoná  kontrolu žiadosti prostredníctvom Integrovaného administratívneho a kontrolného systému (ďalej len “IACS”)23).
 2. Kontrola žiadosti agentúra vykoná formou
  1. administratívnej kontroly24),
  2. kontroly na mieste25) a
  3. kontroly prostredníctvom diaľkového snímania plôch26).

 3. Krížové kontroly na bahnice, jarky a kozy agentúra nevykoná.
 4. Ak žiadateľ neumožní osobám oprávneným na kontrolu vykonať kontrolu na mieste, agentúra podporu neprizná27).
 5. Agentúra vykoná kontrolu na mieste na všetkých žiadateľoch podľa článku 6 a 7.


Článok 13
Úprava platieb a sankcie

 1. Agentúra upraví poskytnutie podpory ak
  1. na základe vykonaných kontrol podľa článku 12 zistí rozdiely medzi údajmi, ktoré uviedol žiadateľ v žiadosti a skutočným stavom28),
  2. žiadateľ na platbu SAPS nedodrží dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky podľa prílohy č. 129),
  3. na základe vykonaných kontrol podľa článku 12 zistí rozdiely medzi údajmi, ktoré uviedol žiadateľ v žiadosti podľa článku 5 a skutočnosťou30).

 2. Ak agentúra na základe vykonaných kontrol podľa článku 12 zistí rozdiely medzi skutočným stavom a údajmi, ktoré uviedol žiadateľ v žiadosti podľa článku 6 a 7, platba bude poskytnutá na plochu stanovenú agentúrou 31).
 3. Ak agentúra na základe vykonaných kontrol podľa článku 12 zistí rozdiely medzi skutočným stavom a údajmi, ktoré uviedol žiadateľ v žiadosti podľa článku 8 a 9, platba bude poskytnutá na počet zvierat stanovených agentúrou31).


Článok 14
Vykonanie a vrátenie platby

 1. Agentúra poskytne podporu podľa článku 2 v ustanovenom termíne32).
 2. Ak agentúra zistí, že podpora bola poskytnutá neoprávnene, žiadateľ je povinný ju vrátiť vrátane úrokov33).

Článok 15
Spoločné ustanovenia

 1. Žiadateľ, je povinný o všetkých zmenách v identifikačnom liste a žiadosti podľa článku 10 a o prípadoch vyššej moci a výnimočných okolností34) informovať agentúru najneskôr do desiatich pracovných dní od dňa, kedy zmena, vyššia moc, alebo výnimočné okolnosti nastali.
 2. Žiadateľ, je povinný písomne oznámiť agentúre pokles počtov chovaných zvierat v dôsledku úhynu, nariadenia usmrtenia zvierat35), alebo odcudzenia zvierat do desať dní odo dňa, keď k danej udalosti došlo 36).
 3. Žiadateľ, je povinný do termínu podľa článku 10 ods. 4 oznámiť agentúre prevod vlastníctva k podniku37).
 4. Podpora podľa článku 2 sa poskytne na plochu určenú agentúrou na základe kontroly vykonanej podľa článku 12. V prípade, že budú zistené rozdiely podľa článku 12, bude tento rozdiel odpočítaný podľa článku 13 od plochy deklarovanej v žiadosti.
 5. Žiadateľ uvedie v deklarácii podľa článku 10 ods. 5 písm. b) podrobnosti umožňujúce identifikáciu celej výmery pôdy a identifikáciu všetkých poľnohospodárskych parciel a ich plochu vyjadrenú v hektároch na dve desatinné miesta38).
 6. Žiadateľ uvedie v zozname dojčiacich kráv podľa článku 10 ods. 5 písm. c) čísla ušných značiek, plemeno zvierat, na ktoré požaduje poskytnutie podpory a kód farmy, na ktorej sa zvieratá nachádzajú.
 7. Združenie preukazuje, že zviera na ktoré požaduje podporu je v držbe člena združenia.
 8. Žiadateľ uvedie v zozname bahníc, jariek a kôz podľa článku 10 ods. 5 písm. d) za každú farmu čísla ušných značiek a členenie zvierat podľa kategórie.
 9. Plocha deklarovaná v žiadosti podľa článku 3 nesmie byť väčšia ako deklarovaná plocha v žiadosti podľa článku 5, 6 a 7.
 10. Úprava poskytnutej podpory a vylúčenia z podpôr, na základe zistených rozdielov podľa odseku 4 tohto článku, sa uplatňujú nezávisle od seba a individuálne.


Článok 16
Záverečné ustanovenia

Zrušuje sa Usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky o podpore v poľnohospodárstve poskytovanej formou jednotnej platby na plochu poľnohospodárskej pôdy a formou platby pre vybrané plodiny pestované na ornej pôde, publikované pod číslom 55 vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo dňa 7. apríla 2004 ročník XXXVI čiastka 11.


Článok 17
Účinnosť

Toto usmernenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo vestníku.

Zsolt Simon
Minister


1) čl. 143b Nariadenia Rady ES 1782/2003
2) čl. 143c Nariadenia Rady ES 1782/2003

3) § 6 ods. 1 pism. k) a § 9 ods. 3 Zákona č. 473/2003 Z.z.

4)čl. 143b Nariadenia Rady ES 1782/2003
5) čl. 6 a 14 Nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004
6) príloha 21 Nariadenia Komisie č. 1973/2004
7) čl. 143b Nariadenia Rady ES 1782/2003
8) čl. 33h Nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999
9) Usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy o prideľovaní kvóty, organizácii trhu so surovým tabakom, a určení nákupných miest zverejneného vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky Ročník XXXVI, zo dňa 24. februára 2004, Čiastka 6
10) § 9, ods. 3, písm. c) Zákona č. 473/2003 Z.z.
11) Článok 6 ods. 2 a) Nariadenia Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom,
12) Usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy o podmienkach stanovenia individuálnych limitov pre získanie prémií na chov dojčiacich kráv
13) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1760/2000 z 17. júla 2000 o systéme identifikácie a registrácie dobytka, o označovanie hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 820/97,
14) čl. 58 Nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004
15)Usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy o podmienkach stanovenia individuálnych limitov pre získanie prémií na chov oviec a kôz
16) Nariadenie Komisie (ES) č. 21/2004
17) čl. 58 Nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004

18) § 2 Obchodného zákonníka
19) čl. 21 Nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004
20) čl. 15 a čl. 21 Nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004
21) čl. 22 Nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004
22)čl. 19 Nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004
23) § 9 Zákona č. 473/2003 Z. z. a  kapitoly 4 Nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003
24) kapitola 2, oddiel I Nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004
25) kapitola 2, oddiel II Nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004
26) čl. 32 Nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004
27) čl. 23 Nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004
28) čl. 138 Nariadenia Komisie (ES) č. 1973/2004
29) čl. 6 Nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003
30) čl. 51 a 53 Nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004
31) čl. 2 Nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004
32) čl. 28 Nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003
33) čl. 73 Nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004
34) čl. 72 Nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004
35) čl. 74 Nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004
36) čl. 61 Nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004
37) čl. 74 Nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004
38) čl. 12 Nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004


Príloha č. 1 Dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky

Oblasť

Štandardy

1.Pôdna erózia:

 

Ochrániť pôdu pomocou vhodných opatrení

a) Poľnohospodársku pôdu pri priemernom sklone kultúrneho dielu viac ako 12º nie je vhodné využívať ako ornú pôdu s výnimkou pestovania viacročných krmovín (VRK) a tráv na ornej pôde (pre hospodársky rok 2004/2005 s výnimkou hustosiatych plodín so šírkou medziriadku max.16 cm)

b) Na orných pôdach pri priemernom sklone kultúrneho dielu 7º až 12º je možné pestovať plodiny na ornej pôde len pri takom spôsobe pestovania, ktoré zamedzí tvorbe ryhovej erózie

 

2.Minimálna miera údržby

 

Zaistiť minimálnu úroveň údržby a zabrániť zhoršeniu stanovíšť

a)Udržiavať všetky plochy trávnych porastov kosením a/alebo spásaním a mulčovaním

b)Udržiavať plochy ornej pôdy nevyužívanej na produkciu plodín kosením a/alebo mulčovaním


Príloha č. 2
Vybrané plodiny pestované na ornej pôde

- Pšenica ozimná,

- Pšenica jarná,

- Pšenica tvrdá,

- Jačmeň jarný,

- Jačmeň ozimný,

- Raž siata,

- Ovos siaty,

- Kukurica,

- Triticale,

- Pohánka,

- Proso siate,

- Cirok,

- Ostatné obilniny,

- Hrach siaty,

- Bôb obyčajný,

- Repka olejka,

- Slnečnica ročná,

- Sója fazuľová,

- Šošovica jedlá,

- Ľan siaty priadny,

- Ľan siaty olejný,

- Strukovinovo-obilninová miešanka,

- Olejninovo-obilninová miešanka,

- Strukovinovo-olejninová miešanka.

 

Príloha č.3 Plemená dojčiacich kráv

 1. Aberdeen Angus (AA)
 2. Belgické modré (BB)
 3. Blonde d´aquitaine (BA)
 4. Galloway (GL)
 5. Gasconne (GA)
 6. Hereford (HE)
 7. Highland (HL)
 8. Charolais (CH)
 9. Chianina (CI)
 10. Limousine (L)
 11. Piemontese (PI)
 12. Simentál bezrohý – výkrmový (SB)
 13. Simentál rohatý – výkrmový (SR)
 14. Slovenský strakatý dobytok (S)*
 15. Slovenský pinzgauský dobytok (P)*

Vystavené 13. 5. 2005