logo MPSR
Minsterstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

 
 


Usmernenie k platbe na dojnicu podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 20/2009 Z. z. v platnom znení

Úroveň sankčného postihu pri naddeklarácii

Ustanovenie platby na dojnicu sa nachádza v § 3 tohto nariadenia a pre vyplatenie platby je potrebné splniť všetky podmienky integrovaného správneho a kontrolného systému podľa nariadenia Komisie (ES) 1122/2009, pričom ak je rozdiel do troch kusov zvierat - dojníc, dochádza k zníženiu platby o zistené percento naddeklarácie; ak rozdiel nie je väčší ako 10 % a jedná sa o viac ako tri zvieratá - dojnice, platba sa zníži o percento zisteného rozdielu; pri naddeklarácii od 10 % do 20 %, sa platba zníži o dvojnásobok percenta zisteného rozdielu a pri naddeklarácii nad 20 % vylučuje žiadateľa z podpory.

Uplatnenie vyššej moci

Zníženia a vylúčenia ustanovené sa neuplatňujú v prípadoch, keď poľnohospodár vplyvom prirodzených okolností na stádo alebo čriedu nemôže splniť svoj záväzok držať zvieratá, na ktoré žiada o poskytnutie pomoci, počas retenčného obdobia.

V prípade ak žiadateľ nebol schopný splniť retenčnú povinnosť (1.6. až 31.8.) v dôsledku vyššej moci alebo výnimočných okolností má nárok na podporu na počet zvierat vhodných v čase, keď prípad vyššej moci alebo výnimočných okolností nastali.

Prípady vyššej moci alebo výnimočných okolností sa oznamujú na regionálne pracovisko PPA v mieste podania žiadosti o podporu. Štandardné prípady vyššej moci a výnimočných okolností sa spolu s relevantným dôkazom písomne oznámia PPA do desiatich pracovných dní odo dňa, keď vyššia moc alebo výnimočná okolnosť nastala.

V praxi to znamená, že žiadateľ musí v prvom rade dodržať desaťdňovú oznamovaciu povinnosť (lehotu nahlásenia) - ak v tom čase zašle na RP PPA len oznámenie o vyššej moci, je to postačujúce, nakoľko je PPA povinná od neho dodatočne vyžiadať ďalšie dokumenty preukazujúce pôsobenie vyššej moci (je v záujme žiadateľa, aby tak urobil). Pokiaľ tak neurobí, vyššia moc sa neakceptuje. Väčšina žiadateľov predkladá dokumenty preukazujúce vyššiu moc spolu s oznámením o vyššej moci. Žiadateľmi predkladané dokumenty sú rôzneho charakteru, záleží na tom, ktorý prípady vyššej moci alebo výnimočnej udalosti sa uplatní. Čo sa týka zvierat, ide najčastejšie o predkladanie zberného listu kafilérie, veterinárny doklad o ochorení zvieraťa, veterinárny doklad o nevyhnutnom zabití zvieraťa a pod.

Uplatnenie iných náhrad

Okrem prípadov vyššej moci je možné vykonať náhradu dojníc, avšak len ak žiadateľ nahrádza dojnicu - dojnicou a dokáže že neuskutočnením náhrady by došlo k narušeniu kontinuálnej výroby surového kravského mlieka (SKM) - teda ak došlo k značnému poklesu výroby SKM, pričom po dokázaní a po zdokladovaní tejto skutočnosti môže platobná agentúra túto náhradu vziať do úvahy a akceptovať.

Vystavené 19.5.2010