Logo ÚVTIP Ústav vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo

Informačné centrum pre poradenstvo
Samova 9, 950 10 Nitra
Tel.: 037/77 21 805
E-mail: icpp@uvtip.sk
   

Správna farmárska prax.

§ 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 45/2002 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi.:

§ 8 - Požiadavky na odbornú spôsobilosť

Odbornú spôsobilosť na riadenie prác s jedovatými látkami a prípravkami1(podľa Zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch) a s veľmi jedovatými látkami a prípravkami (podľa § 3 ods. 1 písm. f) zákona č. 163/2001 Z. z.) má ten, kto ukončil

  1. vysokoškolské štúdium v študijnom odbore lekárstvo, veterinárne lekárstvo, farmácia alebo chémia,
  2. vysokoškolské štúdium v inom študijnom odbore, ako je uvedené v písmene a), a absolvoval postgraduálne štúdium v špecializácii priemyselná toxikológia, a ak ide o iného zdravotníckeho pracovníka, ak získal špecializáciu v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii, vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve, vyšetrovacie metódy v hygiene, vyšetrovacie metódy v hygiene výživy, vyšetrovacie metódy v preventívnom pracovnom lekárstve a toxikológii, vyšetrovacie metódy v hygiene životného prostredia a zabezpečovanie kvality liekov,
  3. vysokoškolské štúdium v inom študijnom odbore, ako je uvedené v písmene a), alebo štúdium na strednej škole a získal osvedčenie o odbornej spôsobilosti na základe úspešne vykonanej skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti zriadenou štátnym krajským hygienikom (podľa § 21 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.) alebo
  4. štúdium na odbornom učilišti, má prax najmenej jeden rok a získal osvedčenie o odbornej spôsobilosti na základe úspešne vykonanej skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti zriadenou štátnym krajským hygienikom. (podľa § 21 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.)

Vystavené 5. 12. 2005

Spracované podľa nariadenia vlády SR 389/2005 Z.z. a príslušných predpisov.