Logo ÚVTIP Ústav vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo

Informačné centrum pre poradenstvo
Samova 9, 950 10 Nitra
Tel.: 037/77 21 805
E-mail: icpp@uvtip.sk
   

Správna farmárska prax.

§ 3 ods. 2 zákona č. 193/2005 Z. z.:

(2) Každý, kto v rámci podnikania používa prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky, je okrem povinností ustanovených v odseku 1 povinný predkladať kontrolnému ústavu k 1. decembru každoročne evidenciu o ich

  1. nákupe, skladovaní, spotrebe a spôsobe aplikácie,
  2. spôsobe likvidácie.

Vystavené 5. 12. 2005

Spracované podľa nariadenia vlády SR 389/2005 Z.z. a príslušných predpisov.