Logo ÚVTIP Ústav vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo

Informačné centrum pre poradenstvo
Samova 9, 950 10 Nitra
Tel.: 037/77 21 805
E-mail: icpp@uvtip.sk
   

Správna farmárska prax.

§ 10 a § 17 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti

§ 10 - Registrácia prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov a ich použitie

 1. Uvádzať na trh a používať možno len také prípravky na ochranu rastlín a iné prípravky, ktoré boli registrované kontrolným ústavom; používať ich možno v rozsahu a spôsobom uvedeným v rozhodnutí o registrácii.
 2. Kontrolný ústav zaregistruje prípravok na ochranu rastlín, ak je zaregistrovaný v inom členskom štáte alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a jeho účinné látky sú zaradené do zoznamu povolených účinných látok (ďalej len vzájomné uznávanie ).
 3. Kontrolný ústav zaregistruje prípravok na ochranu rastlín, ak je zaregistrovaný v inom členskom štáte alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len súbežný prípravok ), a ak má identické zloženie ako prípravok na ochranu rastlín už zaregistrovaný v Slovenskej republike (ďalej len referenčný prípravok ).
 4. Držiteľ registrácie prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku (ďalej len držiteľ registrácie ) môže požiadať kontrolný ústav o rozšírenie rozsahu jeho použitia, ak tento spĺňa podmienky uvedené v § 11 ods. 7 písm. a), c) a e):

 5.     a) je vzhľadom na súčasné vedecké a technické poznatky vyhodnotením dokumentačného súboru údajov preukázané, že takýto prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok použitý za obvyklých podmienok
            1. je dostatočne účinný,
            2. nemá žiadny neprijateľný účinok na rastliny a ani na rastlinné produkty,
            3. nespôsobuje zbytočné utrpenie a bolesť stavovcom, ktoré sa musia regulovať,
            4. nemá škodlivý účinok na zdravie ľudí, zvierat a ani na podzemnú vodu,
            5. nemá žiadny neprijateľný vplyv na životné prostredie, berúc do úvahy hlavne
            5.1 jeho osud a distribúciu v životnom prostredí, najmä znečistenie vody vrátane pitnej vody a podzemnej vody,
            5.2 jeho vplyv na necielené druhy,
      c) jeho toxikologicky alebo ekotoxikologicky významné rezíduá vznikajúce pri registrovanom používaní prípravku na ochranu rastlín sa dajú stanoviť vhodnými bežne používanými metódami,
      e) maximálne limity rezíduí v poľnohospodárskych produktoch boli predbežne schválené a oznámené komisii
 6. Každý, kto chce použiť registrovaný prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok na plodiny alebo proti škodlivým organizmom, ktorých zoznam zverejní kontrolný ústav vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len vestník ), môže požiadať kontrolný ústav o rozšírenie rozsahu jeho použitia.
 7. Registrácii podľa odseku 1 nepodliehajú účinné látky a prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky určené na účely výskumu a vývoja.
§ 17 - Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov

(1) Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov obsahuje najmä tieto údaje:

 1. obchodný názov registrovaného prípravku na ochranu rastlín a iného prípravku,
 2. meno a priezvisko alebo obchodné meno držiteľa registrácie,
 3. meno a priezvisko alebo obchodné meno výrobcu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku,
 4. typ formulácie,
 5. názov a množstvo každej účinnej látky,
 6. registračné číslo,
 7. dobu platnosti registrácie,
 8. rozsah ich použitia,
 9. údaje potrebné na rozlíšenie vlastnosti prípravku.

(2) Kontrolný ústav zverejňuje zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov najmenej raz ročne vo vestníku ministerstva.

Vystavené 5. 12. 2005

Spracované podľa nariadenia vlády SR 389/2005 Z.z. a príslušných predpisov.