Logo ÚVTIP Ústav vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo

Informačné centrum pre poradenstvo
Samova 9, 950 10 Nitra
Tel.: 037/77 21 805
E-mail: icpp@uvtip.sk
   

Správna farmárska prax.

§ 10 ods. 3 zákona č. 136/2000 Z. z.:

Hnojivá sa nesmú použiť na poľnohospodárskej pôde, ak

  1. osobitný predpis *) zakazuje alebo obmedzuje použitie hnojív,
  2. je pôda zamokrená, pokrytá vrstvou snehu nad 5 centimetrov alebo zamrznutá do hĺbky 8 centimetrov a viac,
  3. spôsob ich použitia ohrozuje životné prostredie okolia hnojeného pozemku.

*) Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

Vystavené 5. 12. 2005

Spracované podľa nariadenia vlády SR 389/2005 Z.z. a príslušných predpisov.