Logo ÚVTIP Ústav vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo

Informačné centrum pre poradenstvo
Samova 9, 950 10 Nitra
Tel.: 037/77 21 805
E-mail: icpp@uvtip.sk
   

Správna farmárska prax.

§ 10 ods. 5 a 6 zákona č. 136/2000 Z. z. v znení zákona č. 555/2004 Z. z - Používanie hnojív

(5) Podnikatelia v pôdohospodárstve sú povinní viesť trvalú evidenciu o príjme a o použití hnojív, čistiarenských kalov, dnových sedimentov (podľa § 3 až 5 a 9 zákona č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.) a ďalších látok organického pôvodu (ďalej len sekundárne zdroje živín) do poľnohospodárskej pôdy alebo lesných pozemkov.

(6) Evidencia podľa odseku 5 sa vedie o množstve, druhu a čase použitia hnojív, sekundárnych zdrojov živín podľa rozlohy pozemkov, pestovaných plodín, výšky dosiahnutých úrod a roku aplikácie. Na lesnej pôde sa evidencia vedie podľa osobitného predpisu, (podľa § 3 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov) lesných škôlok, porastov určených na produkciu semena, energetických porastov, plantáží vianočných stromčekov. Uchováva sa najmenej desať rokov.

Spracované podľa nariadenia vlády SR 389/2005 Z.z. a príslušných predpisov.