Logo ÚVTIP Ústav vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo

Informačné centrum pre poradenstvo
Samova 9, 950 10 Nitra
Tel.: 037/77 21 805
E-mail: icpp@uvtip.sk
   

Správna farmárska prax.

§ 5 ods. 2 a § 6 ods. 1 písm. n) zákona č. 473/2003 Z. z

§ 5
(2) Platobná agentúra je orgán štátnej správy; organizačne sa člení na útvary zabezpečujúce implementáciu podporných schém z fondu predvstupovej pomoci, povstupovej pomoci a národnej podpory.

§ 6
Pôsobnosť platobnej agentúry
n) zabezpečuje ďalšie činnosti podľa osobitného predpisu (Napríklad § 4 zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami.) a podľa právnych predpisov Európskej únie.

Vystavené 5. 12. 2005

Spracované podľa nariadenia vlády SR 389/2005 Z.z. a príslušných predpisov.