Logo ÚVTIP Ústav vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo

Informačné centrum pre poradenstvo
Samova 9, 950 10 Nitra
Tel.: 037/77 21 805
E-mail: icpp@uvtip.sk
   

Správna farmárska prax.

§ 21 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

§ 21 - Ochrana zvierat

 1. Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný pri chove alebo držaní zvierat zabezpečiť ich ochranu a pohodu, ktorou sa rozumie dosiahnutie takého vzťahu medzi prostredím a každým individuálnym zvieraťom, ktorý s ohľadom na druh zvieraťa, stupeň jeho vývoja, prispôsobenia sa a domestikácie zaručuje jeho dobrý zdravotný stav, fyziologické a etologické potreby, dostatočnú voľnosť pohybu, sociálne vzťahy, rozvíjanie jeho daností a fyziologické prejavy správania sa, a to dodržiavaním požiadaviek na
  1. kontrolu zvierat,
  2. ustajnenie zvierat a na používané zariadenia,
  3. kŕmenie, napájanie a podávanie iných látok,
  4. chov zvierat a vykonávanie zákrokov na nich,
  5. vedenie záznamov,
  6. prepravu zvierat,
  7. vykonávanie pokusov na zvieratách a na chov a dodávanie zvierat na vykonávanie pokusov na nich,
  8. ochranu zvierat v čase ich usmrcovania alebo zabíjania,
  9. ochranu divých zvierat a nebezpečných zvierat chovaných v zajatí,
  10. ochranu spoločenských zvierat.
 2. Zakazuje sa týranie zvierat, ktorým je každé konanie okrem odôvodneného zdravotného a schváleného pokusného dôvodu, ktorým sa
  1. spôsobí zvieraťu trvalé alebo dlhodobé poškodenie zdravia,
  2. spôsobí zvieraťu trvalé alebo dlhodobé porušenie neobnoviteľných častí organizmu okrem sterilizácie samíc a kastrácie samcov, odrohovania teliat do veku osem týždňov za dodržania podmienok zabraňujúcich rozširovaniu chorôb,
  3. spôsobí zvieraťu trvalá alebo dlhodobá porucha správania,
  4. prekračujú biologické schopnosti zvieraťa alebo sa spôsobuje neprimeraná bolesť, poranenie alebo utrpenie,
  5. obmedzuje výživa a napájanie zvieraťa, čo poškodzuje jeho zdravotný stav,
  6. spôsobí zvieraťu zbytočné utrpenie alebo bolesť tým, že sa nevyliečiteľne choré, slabé alebo vyčerpané zviera, pre ktoré je ďalšie prežívanie spojené s trvalou bolesťou alebo utrpením, vydá na iný účel ako na neodkladné bezbolestné usmrtenie,
  7. spôsobí zvieraťu bolesť alebo utrpenie tým, že sa použije ako živá návnada.
 3. Ďalej sa zakazuje
  1. dopovať zvieratá alebo im podávať omamné látky a chemické látky poškodzujúce ich zdravie alebo navodzujúce ich nefyziologický stav, alebo podávať im potravu obsahujúcu látky alebo predmety, ktoré im spôsobujú bolesť, utrpenie alebo ich inak poškodzujú, okrem odôvodnených zdravotných a schválených pokusných dôvodov,
  2. používať podnety, predmety alebo pomôcky vyvolávajúce bolesť tak, že spôsobujú klinicky zjavné poranenie alebo klinicky preukázateľné negatívne zmeny v činnosti nervovej sústavy alebo iných orgánových sústav zvieraťa,
  3. zasahovať do priebehu pôrodu spôsobom, ktorý zväčšuje bolesť alebo poškodzuje zdravie zvieraťa,
  4. štvať zviera proti zvieraťu, cvičiť alebo skúšať zviera na inom živom zvierati okrem poľovníckeho výcviku psa spôsobom vylučujúcim poranenie zvierat a používať živé zviera ako návnadu okrem schválených pokusných dôvodov,
  5. použiť živé zviera ako cenu alebo prémiu v súťažiach,
  6. použiť živé zvieratá v umeleckej produkcii a v reklame bez oznámenia miestne príslušnému orgánu veterinárnej správy a bez povolenia na také použitie,
  7. propagovať týranie zvierat,
  8. opustiť zviera s úmyslom zbaviť sa ho; za opustenie sa nepovažuje vypustenie divého zvieraťa do jeho prirodzeného prostredia, ak to dovoľuje zdravotný stav zvieraťa a charakteristika prostredia,
  9. usmrtiť zviera bez primeraného dôvodu.
 4. Primeraným dôvodom na usmrtenie zvieraťa je
  1. prípad nutnej obrany a krajnej núdze,
  2. usmrtenie jatočného zvieraťa alebo iného zvieraťa využívaného na získavanie produktov živočíšneho pôvodu,
  3. usmrtenie zvieraťa v schválenom pokuse,
  4. bezbolestné usmrtenie zvieraťa z dôvodu jeho nevyliečiteľnej choroby, závažného alebo rozsiahleho poranenia alebo jeho veku, ak je jeho ďalšie prežívanie spojené s nepretržitou bolesťou alebo utrpením; bezbolestné usmrtenie zvieraťa po predchádzajúcom zbavení vedomia môže vykonať len veterinárny lekár okrem skončenia utrpenia zvieraťa v naliehavých prípadoch, ak nemožno rýchlo zabezpečiť pomoc veterinárneho lekára,
  5. usmrtenie zvierat pri eradikácii, kontrole, prevencii a diagnostike chorôb a deratizácii,
  6. usmrtenie nechcených zvierat, ak pre ne nie je možné zabezpečiť náhradnú starostlivosť,
  7. ulovenie zvieraťa povoleným spôsobom.
 5. Zákazy podľa odsekov 2 a 3 sa vzťahujú len na stavovce.
 6. Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný zabezpečiť opatrenia na zabránenie jeho úteku a neplánovaného alebo nežiaduceho rozmnožovania.
 7. Štát a obce podporujú zriaďovanie a prevádzku vhodného počtu útulkov a karantén pre zvieratá.

Vystavené 5. 12. 2005

Spracované podľa nariadenia vlády SR 389/2005 Z.z. a príslušných predpisov.