Logo ÚVTIP Ústav vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo

Informačné centrum pre poradenstvo
Samova 9, 950 10 Nitra
Tel.: 037/77 21 805
E-mail: icpp@uvtip.sk
   

Správna farmárska prax.

§ 6 zákona č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon).

Požiadavky na krmivo, uvádzanie na trh a používanie krmiva

  1. Krmivo musí okrem požiadaviek ustanovených záväznými právnymi aktmi Európskych spoločenstiev byť
    1. v súlade s týmto zákonom,
    2. zapísané do zoznamu všeobecne používaných kŕmnych surovín okrem hospodárskych krmív, ak ide o kŕmne suroviny,
    3. povolené právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev, ak ide o kŕmne doplnkové látky, geneticky modifikovaný organizmus na použitie ako krmivo a určité bielkovinové kŕmne suroviny,
    4. bez obsahu zakázaných látok a produktov.
  2. Krmivo možno uvádzať na trh a používať, ak spĺňa podmienky uvedené podľa odseku 1, je zabalené, označené a jeho obsah zodpovedá označeniu.

Vystavené 5. 12. 2005

Spracované podľa nariadenia vlády SR 389/2005 Z.z. a príslušných predpisov.