Logo ÚVTIP Ústav vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo

Informačné centrum pre poradenstvo
Samova 9, 950 10 Nitra
Tel.: 037/77 21 805
E-mail: icpp@uvtip.sk
   

Správna farmárska prax.

§ 9 zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách:

(1) Fyzické osoby obhospodarujúce poľnohospodársku alebo lesnú pôdu, vykonávajúce poľnohospodársku alebo lesnú výrobu, evidované podľa osobitného predpisu (§ 12a až 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov ) a právnické osoby obhospodarujúce poľnohospodársku alebo lesnú pôdu, vykonávajúce poľnohospodársku alebo lesnú výrobu (ďalej len "podnikatelia v pôdohospodárstve"), výrobcovia, dovozcovia, predajcovia alebo dodávatelia, ktorí skladujú hnojivá, sú povinní

  1. hnojivá uskladňovať oddelene a označiť ich trvalým a čitateľným spôsobom,
  2. zabezpečiť, aby nenastalo miešanie hnojív s inými látkami,
  3. priebežne viesť evidenciu o príjme, výdaji a množstve hnojív.

(2) Hospodárske hnojivá sa musia skladovať tak, aby sa zamedzilo znečisteniu životného prostredia..

Vystavené 5. 12. 2005

Spracované podľa nariadenia vlády SR 389/2005 Z.z. a príslušných predpisov.