Logo ÚVTIP Ústav vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo

Informačné centrum pre poradenstvo
Samova 9, 950 10 Nitra
Tel.: 037/77 21 805
E-mail: icpp@uvtip.sk
   

Správna farmárska prax.

Spracované podľa nariadenia vlády SR 389/2005 Z.z. o správnej farmárskej praxi z 24. augusta 2005 a príslušných predpisov.

§ 1 - Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády upravuje v súlade s osobitnými predpismi1) správnu farmársku prax2).

§ 2 - Osoba žiadajúca o poskytovanie platieb
Na účely tohto nariadenia vlády sa osobou žiadajúcou o poskytovanie platieb rozumie osoba, ktorá požiadala o poskytnutie platieb z opatrení podľa osobitných predpisov3).

§ 3 - Podmienky správnej farmárskej praxe
1) Podmienky správnej farmárskej praxe je povinná dodržiavať osoba žiadajúca o poskytovanie platieb

 1. na konkrétnych plochách podľa evidencie pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov, na ktoré poberá platby za znevýhodnené oblasti alebo platby za oblasti s environmentálnymi obmedzeniami,
 2. alebo
 3. na všetkých plochách podľa evidencie pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov, ktoré obhospodaruje, i keď vstúpila do agroenvironmentálneho záväzku len s časťou týchto plôch.
  • (pôdnym blokom sa rozumie základná jednotka evidencie, ktorá predstavuje súvislú plochu obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy)
  • (dielom pôdneho bloku sa rozumie súvislá plocha obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy príslušného druhu pozemku obhospodarovaná v danom pôdnom bloku)
2) Osoba žiadajúca o poskytovanie platieb musí spĺňať tieto podmienky správnej farmárskej praxe:
 1. dodržiavať podmienky skladovania a evidencie hnojív, (podľa § 9 zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách)
 2. viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a čase použitia hnojív podľa pozemkov a plodín, ( podľa § 10 ods. 5 a 6 zákona č. 136/2000 Z. z. v znení zákona č. 555/2004 Z. z.)
 3. hnojiť hospodárskymi hnojivami najviac v takom množstve, aby obsah dusíka obsiahnutého v týchto hospodárskych hnojivách neprekročil 170 kg na jeden hektár obhospodarovanej plochy ročne,
 4. dodržiavať obmedzenia používania hnojív v ochrannom pásme, ktorého šírka je najmenej desať metrov od útvarov povrchovej vody a najmenej 50 metrov od útvarov podzemnej vody a ktorého účelom je zabrániť zmytiu hnojív,
 5. dodržiavať zákaz hnojenia v prípadoch podľa osobitného predpisu, (podľa § 10 ods. 3 zákona č. 136/2000 Z. z.)
 6. používať len prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky na plodiny alebo proti škodlivým organizmom zapísané do zoznamu registrovaných prípravkov na ochranu rastlín, (podľa§ 10 a § 17 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti)
 7. používať len mechanizačné prostriedky zapísané do zoznamu mechanizačných prostriedkov, (podľa § 15 zákona č. 193/2005 Z. z.)
 8. viesť evidenciu o prípravkoch na ochranu rastlín alebo o iných prípravkoch podľa osobitného predpisu, (podľa § 3 ods. 2 zákona č. 193/2005 Z. z.)
 9. dodržiavať zákazy a obmedzenia podľa osobitných predpisov (podľa § 32 ods. 5, § 35, § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).) pri používaní prípravkov na ochranu rastlín v ochranných pásmach vodárenských zdrojov,
 10. mať odbornú spôsobilosť, (podľa § 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 45/2002 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi.) ak riadi alebo vykonáva práce s jedovatými látkami a prípravkami a s veľmi jedovatými látkami a prípravkami,
 11. využívať poľnohospodársku pôdu spôsobom, pri ktorom nedochádza ku kontaminácii pôdy rizikovými látkami, (podľa § 2 písm. g) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)
 12. dodržiavať podmienky aplikácie čistiarenských kalov alebo dnových sedimentov (podľa Zákona č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 364/2004 Z. z.)a
 13. používať krmivá povolené podľa osobitného predpisu, (podľa § 6 zákona č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon).) ak chová hospodárske zvieratá, a zabezpečiť chovaným hospodárskym zvieratám prístup len k zdravotne nezávadnému krmivu a len k zdravotne nezávadnej vode.(podľa § 21 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.)

§ 4 - Poskytovanie platieb

 1. Ak Pôdohospodárska platobná agentúra (podľa § 5 ods. 2 a § 6 ods. 1 písm. n) zákona č. 473/2003 Z. z.) zistí, že osoba žiadajúca o poskytovanie platieb nedodržala niektorú z podmienok správnej farmárskej praxe podľa § 3 ods. 2, túto osobu písomne upozorní na toto zistenie a v nasledujúcom kalendárnom roku vykoná u tejto osoby kontrolu dodržiavania podmienok správnej farmárskej praxe.
 2. Ak Pôdohospodárska platobná agentúra opakovane zistí, že osoba žiadajúca o poskytovanie platieb, ktorá bola písomne upozornená podľa odseku 1, nedodržala podmienky správnej farmárskej praxe uvedené v § 3 ods. 2 písm. a), b), e) až g), i) a l), platby za príslušný kalendárny rok zníži o 25 % za nedodržanie každej jednej podmienky.
 3. Ak Pôdohospodárska platobná agentúra opakovane zistí, že osoba žiadajúca o poskytovanie platieb, ktorá bola písomne upozornená podľa odseku 1, nedodržala podmienky správnej farmárskej praxe uvedené v § 3 ods. 2 písm. c), d ), h) a k), platby za príslušný kalendárny rok zníži o 10 % za nedodržanie každej jednej podmienky.
 4. Ak Pôdohospodárska platobná agentúra zistí nedodržanie niektorej z podmienok správnej farmárskej praxe uvedených v § 3 ods. 2 u osoby žiadajúcej o poskytovanie platieb, ktorej už boli platby znížené, platby za príslušný kalendárny rok neposkytne.
 5. Zníženia platieb podľa odsekov 2 a 3 sa sčitujú, a to najviac do výšky 50 %.

§ 5 - Spoločné a prechodné ustanovenie

 1. Písomné upozornenie za nedodržanie podmienok správnej farmárskej praxe, ktoré bolo adresované osobe žiadajúcej o poskytovanie platieb pred 1. septembrom 2005, považuje sa za písomné upozornenie podľa § 4 ods. 1.
 2. Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.

§ 6 - Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.
Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

 1. Nariadenie Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) (Ú. v. ES L 160, 20. 6. 1999) v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) č. 817/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) (Ú. v. EÚ L 153, 30. 4. 2004).
 2. Čl. 14 ods. 2 a čl. 23 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999, čl. 35 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 817/2004.
 3. Čl. 13 až 24 nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999, čl. 11 a čl. 13 až 21 nariadenia Komisie (ES) č. 817/2004.

Vystavené 5. 12. 2005

Spracované podľa nariadenia vlády SR 389/2005 Z.z. a príslušných predpisov.