logo MPSR
Minsterstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
e-mail: bronislava.skarbova@land.gov.sk
 
 


Pesticídny balíček - nová legislatíva v oblasti poľnohospodárskych pesticídov

Rastlinná výroba má v každom štáte EÚ významné postavenie. Jedným z najdôležitejších spôsobov ochrany rastlín a rastlinných produktov pred škodlivými organizmami vrátane buriny ako aj prostriedkom zlepšenia poľnohospodárskej výroby je používanie prípravkov na ochranu rastlín.

Pred koncom minulého roka sme sa dočkali publikovania dlho očakávaného pesticídneho balíčka, t.j. balíčka legislatívnych predpisov Európskej únie, týkajúcich sa prípravkov na ochranu rastlín:

  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh,
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov,
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/127/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/42/ES, pokiaľ ide o strojové zariadenia na aplikáciu pesticídov,
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 z 25. novembra 2009 o štatistike pesticídov.

Z uvedených právnych predpisov bol bezpochyby najintenzívnejšie diskutovaný návrh Nariadenia o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh. Účelom prijatého nariadenia je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia a zároveň zvýšiť konkurencieschopnosť poľnohospodárstva EÚ. Aby sa v čo najväčšej miere odstránili prekážky obchodu s prípravkami na ochranu rastlín, nové nariadenie ustanovuje harmonizované pravidlá schvaľovania účinných látok a uvádzania prípravkov na trh, vrátane systému zonálnych registrácií, vzájomného uznávania a paralelného obchodu (u nás známeho aj ako súbežného dovozu).

Jedným z cieľov nariadenia je zlepšenie dostupnosti prípravkov na ochranu rastlín v jednotlivých členských štátoch, s pozitívnym dopadom na poľnohospodársku výrobu. V praxi to znamená skrátenie registračného procesu pri registrovaní prípravkov a zabránenie duplicitnej práci pri ich hodnotení.

Nariadenie sa začne záväzne uplatňovať vo všetkých členských štátoch EÚ od 14. júna 2011.

Napriek tomu, že nariadenie bude v rámci štátov Európskej únie a teda aj v Slovenskej republike priamo uplatniteľné, bude potrebné novelizovať súčasné znenie rastlinolekárskeho zákona (Zákon č. 193/2005 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov).

V novom nariadení sú zachované základné princípy pôvodnej legislativy - smernice Rady 91/414/EHS o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh:

  1. učinné látky prípravkov na ochranu rastlín sú schvaľované na úrovni Európskeho spoločenstva, teda spoločne pre všetky štáty Európskej únie,
  2. prípravky na ochranu rastlín sú registrované na úrovni jednotlivých členských štátov, teda na národnej urovni.

Hlavnými zmenami nového nariadenia sú:

  1. uplatňovanie vylučovacích kritérií (nepovoľovanie mutagénnych, karcinogénnych, reprotoxických látok),
  2. deľba práce pri hodnotení prípravkov za účelom ich registrácie v jednotlivých štátoch zóny (tzv. zonálne registrácie),
  3. vzájomné uznávanie registrácií.

Uplatňovanie vylučovacích kritérií podľa ustanovení nariadenia sa bude vykonávať pri prvom schválení nových účinných látok (zaradenie účinných látok medzi povolené účinné látky prípravkov na ochranu rastlín v celej EÚ), na účinné látky už schválené podľa starej legislativy by sa mali kritériá uplatňovať v čase obnovovania alebo preskúmania ich schválenia, čo je spravidla 10 rokov od prvého zaradenia medzi povolené látky v rámci EÚ.

Obnovenia schválenia budú teda prebiehať postupne.

Po zaradení účinných látok sa vykonávajú národné registrácie prípravkov na ochranu rastlín, resp. po obnovení zaradenia re-registrácie existujúcich registrácií. Tento princíp je zachovaný aj v novom nariadení s uplatnením tzv. zonálnych registrácií. Štáty EÚ sú podľa porovnateľných poľnohospodárskych, rastlinolekárskych a environmentálnych podmienok (vrátane klimatických) rozdelené do 3 zón. Slovensko je zaradené do centrálnej (B) zóny spolu s Belgickom, Českou republikou, Nemeckom, Írskom, Luxemburskom, Maďarskom, Holandskom, Rakúskom, Poľskom, Rumunskom, Slovinskom a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a severného Írska.

Pri uplatňovaní zonálneho prístupu k registrácii žiadateľ o registráciu prípravku predloží žiadosť vo všetkých členských štátoch, kde zamýšľa prípravok uviesť na trh. V rámci zóny hodnotenie prípravku vypracuje len jeden členský štát, pri hodnotení však spolupracujú aj ostatné štáty zóny formou pripomienok, ktoré by sa mali v posudzovaní a v registrácii zohľadniť. Po predložení registračnej správy hodnotiacim členským štátom ostatné štáty zóny môžu v rámci národnej registrácie registráciu akceptovať v plnom rozsahu, teda bez zmeny, ale taktiež môžu uplatniť špecifické zmeny a obmedzenia, ako sú zmena dávkovania, počet aplikácií, opatrenia na zmiernenie rizika a pod., alebo dokonca v opodstatnených prípadoch registráciu zamietnuť.
V prípade žiadosti o registráciu prípravkov na ochranu rastlín na použitie v skleníkoch, na ošetrenie po zbere úrody, ošetrenie prázdnych skladových priestorov a ošetrenie osiva sa navrhuje iba jeden členský štát, ktorý vyhodnotí žiadosť pre všetky tri zóny, tzv. inter-zonálna spolupráca. Doba od predloženia žiadosti po vydanie rozhodnutia o registrácii je približne 1,5 roka.

V praxi to znamená, že od dátumu uplatňovania nariadenia (14. jún 2011) nebudú všetky prípravky zaregistrované v jednotlivých členských štátoch zóny automaticky akceptované vo všetkých ostatných štátoch zóny, ale budú sa jednotlivo posudzovať a postupne registrovať podľa vyššie uvedených pravidiel.

Morené osivo bude povolené uvádzať v každom členskom štáte EÚ, ak bude ošetrené prípravkami na ochranu rastlín, ktoré sú povolené používať na tieto účely.aspoň v jednom členskom štáte. Etikety a dokumenty priložené k ošetrenému osivu musia obsahovať názov prípravku na ochranu rastlín, ktorým bolo osivo ošetrené, názvy účinných látok v danom prípravku, štandardné vety pre bezpečnostné opatrenia a prípadné opatrenia na zmiernenie rizika.

Špecifickým prípadom povolení sú povolenia pre súbežný, resp. paralelný dovoz prípravkov. Tieto povolenia boli na Slovensku vydávané aj v minulosti podľa "starej" legislatívy, pozornosť im venuje aj nové nariadenie. Podľa platných aj podľa nových legislatívnych predpisov je základnou podmienkou povolenia súbežného dovozu existujúca registrácia referenčného, teda identického prípravku v štáte, v ktorom bola žiadosť o dovoz súbežného prípravku podaná. Nakoľko ide o špecifický prípad povolení, pri ktorom je zvýšená možnosť uvádzania na trh falšovaných prípravkov, je potrebné tieto prípravky monitorovať a kontrolovať. Podľa ustanovení v novom nariadení, Európska komisia stanoví pre takto povolené prípravky osobitné požiadavky na kontrolu.

Vystavené 13.4.2010

Autor textu: Ing. Bronislava Škarbová, PhD.