logo MPSR
Minsterstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
e-mail: martin.bencko@land.gov.sk
 
 


Ministerstvo zdravotníctva SR upravuje širší rozsah zaobchádzania s omamnými látkami a psychotropnými látkami

Dňa 1. januára 2010 vstúpil do platnosti zákon č. 468/2009 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach a psychotropných látkach a prípravkov. Tento zákon legislatívne upravuje hlavne povinnosti spracovateľov makovej slamy a konopnej slamy pestovanými v povolení Ministerstva zdravotníctva SR. Zmeny zavedené zákonom č. 468/2009 Z. z. sa nevzťahujú na spracovanie odrôd konopy siatej, ktoré sú uvedené v Spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych druhov (tabuľka) s výnimkou odrôd Finola a Tiborszallasi.

Tabuľka: Odrody Cannabis sativa L. uvedené v Spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych druhov (© European Communities, 1995-2009 - aktualizované 15.10.2009)

Odroda
Udržiavateľ
Krajina EZVO**
Poznámky
Asso
*IT 15
Beniko
*NL x, *AT 567, *PL 893
Białobrzeskie
=Bialobrzeskie
Bialobrzeskie
*CZ 1067, *AT 567
­ Białobrzeskie
*PL 893
Cannakomp
*HU 151322
Carma
*IT 15
Carmagnola
*IT 15
Chamaeleon
*NL 391
Codimono
*IT 15
CS
*IT 15
Delta-llosa
*ES 171
Delta-405
*ES 171
Denise
*RO 1018
Dioica 88
*FR 8194
Epsilon 68
*FR 8194
Fedora 17
*FR 8194
Felina 32
*FR 8194
Ferimon
=Férimon
Férimon
*FR 8194
­ Ferimon
*DE 4668
Fibranova
*IT 15
Fibrimor
*IT 15
Fibrol
*HU 151322
Finola
*FI 6157
Futura 75
*FR 8194
KC Dóra
*HU 151322
Kompolti
*HU 151322, *NL x
Kompolti hibrid TC
*HU 151322
H
Lipko
*HU 151322
Lovrin 110
*RO 1002
Monoica
*HU 151322
Red petiole
*IT 15
Santhica 23
*FR 8194
Santhica 27
*FR 8194
Santhica 70
*FR 8194
Silesia
*PL 893
Silvana
*RO 1002
Szarvasi
*HU 108887
Tiborszállási
*HU 105303, *IT 1229
Tygra
*PL 893
Uniko B
*HU 151322
H
Uso-31
*NL x
Wielkopolskie
*PL 893
Vysvetlivky: Katalóg sa skladá zo štyroch stĺpcov: stĺpec 1: odroda, stĺpec 2: Krajina EÚ, v ktorej je odroda zaregistrovaná, stĺpec 3: Krajina EZVO**, v ktorej je odroda zaregistrovaná (v súčasnosti Island a Nórsko), stĺpec 4: poznámky.
Poznámky:
1) =Názov: predstavuje vžitý názov odrody, H: hybridné odrody, f: ak je odroda vymazaná z katalógu a obdobie pre certifikáciu a uvádzanie množiteľského materiálu do obehu je povolené podľa článku 15 ods. 2. smernice 2002/53/ES, trvanie takéhoto obdobia musí byť označené písmenom „f “ a dátumom ukončenia tohto obdobia.
2) odrody KC Dóra a Wielkopolskie boli pridané Oznámením Komisie, Spoločný katalóg odrôd poľnohopodárskych rastlinných druhov, 5. dodatok k 27. úplnému vydaniu (Ú. v EÚ C 123 A/01, 3.6.2009)
3) Povolené odrody na pestovanie sú v zmysle čl. 33 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 v platnom znení uvedené v „Spoločný katalóg odrôd poľnohopodárskych rastlinných druhov“, s výnimkou odrôd Finola a Tiborszallasi

Mak siaty (Papaver somniferum L.) ako tradičná slovenská plodina sa môže maloplošne pestovať na potravinárske účely bez povolenia na výmere maximálne 100 m2. Podmienkou je zabránenie zneužitiu makovej slamy na výrobu omamných a psychotropných látok (OPL), ktoré je zakázané pod hrozbou pokuty až 16 596 eur narezávať alebo zbierať v mliečnej zrelosti. Pojem "maková slama" bola novo definovaná ako "tobolka maku siateho so stonkou najviac 15 cm dlhou, okrem semien", čo zjednodušuje jej pozberové narábanie. Na osiatie väčších plôch ako 100 m2 je potrebná notifikácia (povolenie) Ministerstva zdravotníctva SR, ale vstupom do platnosti zákona č. 77/2009 Z. z. dňa 1. apríla 2009 nastali určité zjednodušenia. Tieto sú hlavne v zredukovaní príloh k žiadosti a v nepovinnom školení o nakladaní s OPL (§ 6 ods. 3) pre zamestnancov držiteľa povolenia na pestovanie maku siateho, ktorí neriadia priamo činnosť uvedenú v povolení.


Foto: Ing. Z. Kántor

Nové zmeny zákona platné od 1. januára 2010 sa netýkajú spracovania odrôd konopy siatej (Cannabis sativa L.), ktoré sú v zmysle čl. 33 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 uvedené v Spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych druhov (tabuľka), ktorých import, pestovanie a spracovanie administruje Ministerstvo pôdohospodárstva SR a Pôdohospodárska platobná agentúra. Pred vysiatím týchto odrôd konopy siatej je pestovateľ povinný podať žiadosť o priame platby v zmysle nariadenia vlády SR č. 20/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a okrem iného priložiť uznávací list osiva a oficiálnu návesku osiva, aby sa zabránilo pestovaniu necertifikovaných odrôd, ktoré môžu mať vyšší ako povolený obsah tetrahydrokanabinolu (THC). Prílohou je aj údaj o množstve použitého osiva v kg.ha-1. Pestovanie týchto odrôd konopy siatej je každoročne kontrolované na obsah THC (maximálny obsah 0,2 %) podľa ustanovení čl. 39 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009.

Povereným kontrolným orgánom je Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, ktorý vykonáva analýzy obsahu THC v reprezentatívnych vzorkách porastov. V roku 2009 ako prvý rok uvoľnenia pestovania určitých odrôd konopy siatej (tabuľka) bolo osiatych 27,5 ha prevažne odrodami Bialobrzeskie a Uniko B. Fytoinšpektori ÚKSÚPu odobrali minulý rok vzorky z 11,3 ha (minimálne 30 % osiatych plôch) a neboli zistené prekročenia obsahu THC v týchto vzorkách.


Foto: I. Bašnák (porast odrody Bialobrzeskie)

V súčasnosti nie sú na Slovensku spracovateľské kapacity konopných stoniek na krátke vlákna. Na spracovanie stoniek týchto odrôd konopy siatej musí byť spracovateľ schválený PPA ako "prvotný spracovateľ". Konopa siata sa pestovala v tomto roku hlavne na produkciu semien, ktoré majú vysoký obsah nenasýtených mastných kyselín (viac ako 27 %, nelúpané) a využívajú sa v potravinárstve ako pochutina.

Vystavené 2.6.2010

Autor textu: Mgr. Martin Bencko